Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda

De evaluatieprogrammering in deze bijlage vormt de basis van de strategische evaluaties die in de hoofdtekst van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) worden uitgelicht (zie hoofdstuk 2.4). Het biedt een overzicht van de strategische evaluatieprogrammering per beleidsdomein. Het onderzoek binnen een beleidsdomein is geordend langs de strategische thema’s voor dat domein. De evaluatieprogrammering laat per beleidsdomein zien welke evaluatieonderzoeken er lopen, hoe die voortkomen uit bepaalde kennisbehoeften en hoe wordt bijgedragen aan de ambities binnen de strategische thema’s.

Tabel 142 Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Art.

Onderwijskwaliteit

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Onderzoek pilot tweetalig primair onderwijs

1

 

ex duranteex post

2025

Lopend

ICCS International Civic Citizenship Study

3

 

ex duranteex post

2025

Lopend

ICILS International Computer and Information Literacy Study

3

 

ex duranteex post

2024

Lopend

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study

1

 

ex duranteex post

2027

Lopend

PIRLS Progress in International Reading Literacy Study

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Monitoronderzoek Curriculum

1

 

ex durante

2023

Lopend

Implementatiemonitor NP Onderwijs

1,3

 

ex post

n.t.b.

Te starten

Tussenevaluatie NP Onderwijs

1,3

 

ex durante

2023

Lopend

Extra meting HBSC

3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Monitoring en evaluatie NT2 Experiment staatsexamen

3

 

ex duranteex post

n.t.b.

Te starten

Implementatiemonitor subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

3

 

ex duranteex post

n.t.b.

Te starten

Effectonderzoek subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

3

 

ex ante

2023

Te starten

Reviewstudie kwaliteitscriteria leermiddelen

3

 

ex duranteex post

n.t.b.

Te starten

Monitoringsonderzoek Expertisepunt Burgerschap

3

 

ex duranteex post

n.t.b.

Te starten

Monitoringsonderzoek Ondersteuningsstructuur digitale geletterdheid

3

 

ex ante

n.t.b.

Te starten

Verkenning burgerschapsonderwijs

1,3

 

ex duranteex post

2023

Te starten

Monitor burgerschap

3

 

ex duranteex post

2026

Lopend

PISA 2022-2025

3

 

ex duranteex post

2024

Lopend

Evaluatie vernieuwing vmbo / sterk techniek onderwijs (STO)

3

 

ex duranteex post

2025

Lopend

Monitoring en Evaluatie Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS)

1,3

 

ex duranteex post

2025

Lopend

Monitoring en evaluatie experiment ruimte in onderwijstijd

1

 

ex duranteex post

2024

Lopend

Evaluatie regelingen PO-DaMu-regeling

1

 

ex duranteex post

2024

Lopend

Evaluatie subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

NGF Digitaal onderwijs goed geregeld - onderzoeksopzet programma- en maatschappelijke effecten

1

 

ex duranteex post

2024

Te starten

Evaluatie wet overhevelen buitenonderhoud

1

 

ex duranteex post

2023

Te starten

Beleidsdoelstellingen die effect hebben op onderhuisvesting en wettelijke eisen aan onderhuisvesting

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Evaluatie en monitoring Incidentele Maatregelen Leerlingendaling (IML)

3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Breed gesprek medezeggenschap

1,3

 

ex duranteex post

2023

Te starten

Onderzoek evaluatie wijziging onderwijswetten pseudonimisering onderwijsdeelnemers

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Onderzoek ervaringen met afstandsonderwijs

1

 

ex duranteex post

2023

Te starten

Onderzoek/nulmeting i.h.k.v. evaluatie vereenvoudiging bekostiging po en vo

1,3

 

ex duranteex post

2026

Te starten

Monitoring onderwijsagenda Caribisch Nederland

1,3

Kansengelijkheid

 

ex durante

2026

Lopend

Jaarlijkse doelstellingenmonitor passend onderwijs 2021-2027

3

 

ex anteex duranteex post

2027

Lopend

Monitor en evaluatie experiment onderwijszorgarrangementen

3

 

ex duranteex post

2024

Lopend

Monitor subsidie hoogbegaafdheid

1,3

 

ex anteex duranteex post

2026

Lopend

Geïntegreerde onderwijsvoorzieningen

1,3

 

ex duranteex post

2027

Te starten

Kennisgedreven aansluiting verbinding onderwijs en jeugdhulp

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Evaluatie stimuleringsaanpak dyslexie

3

 

ex duranteex post

2024

Te starten

Evaluatieonderzoek naar de wet kwaliteit (v)so

1,3

 

ex duranteex post

2024

Lopend

Meting naar leerlingenvervoer

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Monitor pilots brugklas vmbo/pro-klas

3

 

ex anteex durante

2027

Te starten

Doorstroom in een kansrijk stelsel

1,3

 

ex ante

2024

Lopend

Ex-ante beleidsevaluatie doorstroom en kansrijk stelsel

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Onderzoek aanvullend onderwijs/ schaduwonderwijs

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Schoolkostenmonitor po, vo, mbo

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Doelgroepenonderzoek en praktijk-onderzoek nieuwkomersonderwijs

1

 

ex duranteex post

2026

Lopend

Monitoring en evaluatie onderwijs aan Oekraïense ontheemden

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB): implementatie en besteding

1

 

ex duranteex post

2024

Lopend

Quasi-experimenteel onderzoek in de vve (EVENING)

1

 

ex duranteex post

2024

Lopend

OAB in de vroegschool (R&D programma)

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Werkplaatsen onderwijsachterstanden (R&D programma)

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Flankerend onderzoek OAB (R&D programma)

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

OAB in de school (R&D programma)

1

 

ex duranteex post

2027

Lopend

Monitor en evaluatie van het programma «BESt 4 Kids» en het wetsvoorstel Kinderopvang Caribisch Nederland

1

 

ex duranteex post

2025

Lopend

Effectmeting kansrijke interventies po/vo: pilot high-dosage tutoring; programma po/vo; programma extra sectoren

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) voor vmbo-jongeren met een migratieachtergrond

3

 

ex duranteex post

2023

Afgerond

Evaluatie maatregelen gelijke onderwijskansen

1,3

 

ex duranteex post

2028

Te starten

School en omgeving impactonderzoek

1

 

ex duranteex post

2026

Te starten

Monitor en evaluatie school en omgeving

1

 

ex duranteex post

2023

Te starten

Monitor aanvullend onderwijs

3

 

ex duranteex post

2024

Te starten

Evaluatie schoolmaaltijden

1,3

 

ex duranteex post

2025

Lopend

Onderzoek beleidsmaatregelen voor tegengaan segregatie

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Evaluatieonderzoek Maatschappelijke Diensttijd

3

Leraren en schoolleiders

 

ex durante

 

Lopend

Arbeidsmarktramingen inclusief tekorten po en vo

9

 

ex durante

 

Lopend

Integrale personeelstelling onderwijs (IPTO)

9

 

ex durante

 

Lopend

Loopbaanmonitor recent afgestudeerden en zijinstromers

9

 

ex durante

 

Te starten

monitoronderzoek SHRM-VO

9

 

ex duranteex post

 

Te starten

Evaluatie subsidieregeling korte scholingstrajecten vo

9

 

ex duranteex post

 

Lopend

Experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

9

 

ex durante

 

Lopend

Monitoring bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen

9

 

ex duranteex post

 

Lopend

Experiment andere dag- en weekindeling

1

 

ex duranteex post

 

Lopend

Onderzoek naar de werkdrukmiddelen po

1

 

ex duranteex post

 

Lopend

Onderzoek regeling zijinstroom G5 po

1

 

ex duranteex post

 

Lopend

Onderzoek/analyse tekorten in de vroeg- en voorschoolse educatie

9

 

ex durante

 

Te starten

Onderzoek naar vertrekredenen (jonge) docenten

9

 

ex duranteex post

 

Lopend

Evaluatie uitvoering convenanten G5

1

Sociale veiligheid en gelijke behandeling

 

ex anteex duranteex post

Doorlopend tweejaarlijks

Lopend

Veiligheidsmonitor

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Seksueel (grens)overschrijdend gedrag

3

Overig

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Evaluatie subsidie Nji

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Evaluatie Kennisrotonde

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Evaluatie subsidie onderwijsconsulenten

1,3

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Evaluatie subsidie GVO/HVO (CvV: verzorgen van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs)

1

Iedereen gelijke kansen

 

ex duranteex post

2023

Te starten

Evaluatie Nederlands Gebarencentrum

1

 

ex duranteex post

2023

Lopend

Evaluatie subsidie Steunpunt Passend onderwijs

1,3

Domein Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs (DGPV)

Het brede domein DGPV bestaat uit de directies Primair Onderwijs (po), Voortgezet Onderwijs (vo) en Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning. Ook Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is onderdeel van DGPV. Samen zijn deze directies onder andere verantwoordelijk voor beleidsterreinen zoals het onderwijsstelsel, curriculumbeleid, toetsen, examens, digitalisering, onderwijspersoneel, schoolontwikkeling, passend onderwijs, kansengelijkheid, onderwijsachterstandenbeleid en sociale veiligheid. Binnen al deze beleidsterreinen spelen uitdagingen en kennisvragen, waarbij monitoring en (strategische) evaluaties richting geven aan het huidige beleid en de toekomstige ambities van DGPV. De bovenstaande thema’s laten zich samenvatten in drie hoofdthema’s: onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en leraren en schoolleiders. De afspraken en prioriteiten uit het coalitieakkoord leggen verdere accenten binnen deze hoofdthema’s, die in de onderstaande thema-beschrijvingen worden toegelicht. De hoofdthema's geven bovendien richting aan het strategisch programmeren van het beleidsonderzoek binnen DGPV en voor het inventariseren en effectief gebruiken van kennis uit onderzoek tijdens de gehele beleidscyclus.

Thema Onderwijskwaliteit

Dit thema richt zich op het verhogen van de onderwijskwaliteit in het po en vo en de randvoorwaarden die nodig zijn om dit te realiseren. Op deze manier wil het Ministerie van OCW er voor zorgen dat elke leerling datgene leert wat hij of zij nodig heeft om succesvol het vervolgonderwijs te doorlopen en mee te doen in de maatschappij. Daarvoor is het onder andere cruciaal dat de basisvaardigheden van alle leerlingen op orde zijn. Subthema’s zijn onder andere:

 • het verbeteren van de basisvaardigheden (taal en rekenen) inclusief burgerschap en digitale geletterdheid, het meten daarvan en de samenwerking met de omgeving hierbij;

 • de ondersteuning(sstructuur) van scholen om de onderwijskwaliteit te verhogen;

 • de curriculumbijstelling;

 • professionalisering van onderwijsprofessionals op de basisvaardigheden; en

 • de sturing op onderwijskwaliteit.

Op dit moment leven diverse kennisvragen, zoals de vraag hoe bepaalde inhoudelijke leergebieden scherper en concreter kunnen worden gemaakt voor scholen en hoe scholen en leraren beter gebruik kunnen maken van beschikbare wetenschappelijke kennis over wat wel werkt en wat niet werkt om de onderwijskwaliteit te verhogen.

Thema Kansengelijkheid

Kansengelijkheid richt zich op de vraag hoe onderwijsbeleid kan bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen, zodat iedereen in Nederland een goed bestaan kan opbouwen en mee kan doen in de samenleving. Dit betekent concreet dat leerlingen onderwijs volgen op een plek en op het niveau dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Ook is er voor ieder kind een vorm van onderwijs beschikbaar en moeten kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte samen naar school gaan. Om dit mogelijk te maken, moeten drempels die de doorstroom van po naar vo hinderen beperkt of weggenomen worden. Ook moeten leerlingen die meer tijd nodig hebben om hun potentieel te bereiken, hier voldoende mogelijkheden voor krijgen. Bijvoorbeeld door middel van uitgestelde selectie en flexibele doorstroom. Om dit mogelijk te maken, is het belangrijk dat onderwijspersoneel en schoolorganisaties in staat zijn om (flexibel) onderwijs te bieden, dat aansluit bij de behoeftes van leerlingen. Kansengelijkheid behelst diverse subthema’s, zoals doorstroom en selectie, voor- en vroegschoolse educatie, de rijke schooldag, onderwijsachterstandenbeleid, Integraal Kindcentra (IKC's), passend en inclusiever onderwijs, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp/zorg en maatschappelijke diensttijd. Het tegengaan van kansenongelijkheid is, vanwege de invloed van de directe leefomgeving op de ontwikkeling van kinderen, niet alleen een thema voor het Ministerie van OCW, maar ook voor sectoren zoals de sportsector en jeugdwerk. Kennisvragen richten zich op dit moment op de onderwerpen schakelmomenten en overgangen, differentiatie en selectie, maatwerkdiploma’s, het jonge kind, verbeterde samenwerking in de regio om leerlingen het beste onderwijsaanbod te bieden en kansengelijkheid als indicator voor het onderwijsstelsel. Op dit thema wordt in 2023-2024 een periodieke rapportage uitgevoerd, waarmee wordt terug gekeken op de effectiviteit van het beleid van de afgelopen jaren en lessen worden getrokken voor het toekomstige beleid.

Thema Leraren en schoolleiders

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, wordt geïnvesteerd in goed opgeleide en voldoende onderwijsprofessionals. Zij spelen immers een sleutelrol bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Ook meer aandacht voor de verdere ontwikkeling van onderwijspersoneel en een professionele werkomgeving zijn manieren om de professionaliteit en aantrekkelijkheid van de sector verder te verhogen. Deze ambities staan echter onder druk door personeelstekorten in het po en vo. Onderzoek op het thema «leraren en schoolleiders» draagt bij aan het vergroten van (kennis over) de aantrekkelijkheid van beide beroepen en de positie van onderwijspersoneel. Subthema's zijn onder andere werkdruk, arbeidsvoorwaarden, leraren- en schoolleiderstekorten, een Leven Lang Ontwikkelen en samen opleiden en professionaliseren. Bestaande kennisvragen richten zich bijvoorbeeld op de vraag wat bepaalde beleidsmaatregelen betekenen voor de vaardigheden van leraren, de personeelstekorten en het verlagen van de ervaren werkdruk in het po en vo.

Tabel 143 Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda Beroepsonderwijs en volwasseneducatie

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Art.

Onderwijskwaliteit

Onderzoek naar basisvaardigheden van mbo-studenten

ex post

2024

Betreft nulmeting om niveau basisvaardigheden van mbo-studenten op een goede manier in kaart te brengen.

4

Onderzoek naar de bekwaamheid en bevoegdheid van docenten generieke vakken en burgerschap

ex post

2023-2024

Betreft nulmeting om in kaart te brengen welke opleiding docenten hebben die lesgeven in generieke vakken en burgerschap op het mbo. Doel is om aan de hand van de uitkomsten te bepalen welke inzet nodig is om kwaliteit van het onderwijs in deze vakken te verhogen. Rapportage wordt in 2023 verwacht.

4

Monitor digitale vaardigheden docenten

ex post

2023 ‒ 2027

Betreft onderzoek naar de digitale competenties van mbo-docenten. Dit is onderdeel van het Programma Digitaal Bekwaam, uitgevoerd door de MBO Raad en MBO digitaal. De monitor leren en lesgeven met ICT is in 2022 afgenomen. In totaal maken 40 instellingen gebruik van het onderzoeksinstrument, 19 niet of niet volledig. De monitor geeft inzicht in de stand van zaken bij individuele instellingen en wat door de instellingen gebruikt kan worden om gericht professionaliseringsactiviteiten te organiseren. De monitoring loopt door tot 2027.

4

Laaggeletterdheid

ex durante

2024

Naar aanleiding van de motie van de leden Simons (BIJ1) en Gündogan (Volt) wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringspraktijk van de WEB-middelen door gemeenten. Het onderzoek zal inzichtelijk maken hoe het budget door gemeenten wordt ingezet maar ook hoe de effectiviteit ervan zou kunnen worden vergroot.

4

Werkplaats ICT en Werkplaats Burgerschap

ex duranteex post

2022

In de Werkplaats Burgerschap wordt onderzocht hoe mbo-scholen een visie op burgerschap ontwikkelen en hoe zij die visie in praktijk brengen en hoe dat beter kan om de gestelde doelen te bereiken. In de Werkplaats ICT wordt onderzoek gedaan naar de effecten van gepersonaliseerd leren met ICT op motivatie, prestaties en uitval. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen technologie, didactiek en pedagogiek en de effectiviteit van de inzet van verschillende ICT-mogelijkheden voor verschillende doelgroepen.

4

Interdepartementaalbeleidsonderzoek mbo (IBO)

ex ante

2024

Zie toelichting in hoofdtekst SEA (hoofdstuk 2.4).

4

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Evaluatie Regionaal investeringsfonds mbo

ex durante

2023, 2026

De evaluatie dient om zowel inzicht te verkrijgen in de activiteiten die de publiek-private samenwerkingsverbanden oppakken om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en innovatie te stimuleren. De evaluatie is gericht op het in beeld brengen van de effectiviteit van de subsidieregeling.

4

Monitoring en evaluatie «experiment Ruimte in de regio, experiment Cross-overs en pilots met mbo-certificaten»

ex durante ex post

2026

De genoemde experimenten worden geëvalueerd vanuit de vragen: hoe in de regio de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt vergroot kan worden, hoe het eigenaarschap van docenten en werkgevers met betrekking tot de inhoud van het onderwijs verder kan worden vergroot en hoe de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs kan worden versterkt.

4

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

ex durante

2023 e.v.

Sommige beleidsmaatregelen voor LLO worden afzonderlijk gemonitord maar er ontbreekt een overkoepelende, integrale monitor om de doeltreffendheid van de totale set aan beleidsinstrumenten te monitoren en te evalueren. Een van doelen is meer zicht te krijgen op de werkende mechanismen in de interactie tussen eigen regie en leercultuur. Daarnaast start een monitor om het aanbod van de scholing (inhoud en vorm) voor werkenden en werkzoekenden in het mbo in beeld te brengen. Daaraan gerelateerd maakt het de deelname aan deze scholing inzichtelijk. De monitor gaat ook in op de vraag welke belemmeringen en voorwaarden er zijn er bij de mbo-instellingen om een flexibel aanbod te realiseren.

4

Internationalisering

ex ante

2023

Onderzoek naar behoefte ondersteuning scholen.

4

Kansengelijkheid

Oriëntatie-programma’s

ex duranteex post

2023-2024

Mbo-instellingen wordt de mogelijkheid geboden om oriëntatieprogramma’s in te richten voor studenten die bij instroom echt niet weten welke opleiding ze willen volgen en voor mbo-studenten die niet op de goede plek zitten en zich willen heroriënteren. De evaluatie kijkt naar wat oriëntatieprogramma’s kunnen betekenen voor het verminderen van uitval en switch (in de latere leerjaren).

4

Monitoring Stagepact

ex ante ex durante ex post

2023-2027

Zie hoofdtekst SEA (hoofdstuk 2.4).

4

Evaluatie MBO verklaring

ex duranteex post

2023

Aan studenten die zonder diploma uitvallen uit een mbo-opleiding wordt een mbo-verklaring gegeven. Het doel is dat zij daarmee makkelijker werk kunnen vinden of terug kunnen keren naar het onderwijs. Deze evaluatie brengt in beeld hoe mbo-instellingen de uitvoering vormgeven en brengt in kaart of de doelen ook worden bereikt.

4

NRO Keuzemomenten in de beroepskolom

ex post

2023

De kernvraag in dit onderzoek is in hoeverre het mogelijk is om op basis van persoonlijke en omgevingskenmerken van studenten, in te schatten in hoeverre het risico op studie-uitval als gevolg van bepaalde keuzes bestaat en wat de kenmerken zijn van studenten die wel en niet uitvallen gedurende de studieloopbaan, met name in de overgang mbo-hbo.

4

Evaluatie interventies verbeteren toegang stageplekken studenten met niet-westerse migratieachtergrond

ex durante

2022

Het onderzoeksprogramma «Gelijke kansen richting de toekomst» betreft een samenwerking tussen de Ministeries van SZW en OCW. Het is een vorm van participerend en evaluerend onderzoek. Essentie van het onderzoeksproject is het ontwikkelen en uitvoeren van interventies om studenten met een niet-westerse achtergrond een betere positie te geven voor toegang tot voldoende kwalitatief goede stageplekken en leer-werkplekken, en uiteindelijk ook op de arbeidsmarkt, en zo gelijke kansen te bevorderen. Tevens worden de betreffende interventies op effectiviteit beoordeeld en geëvalueerd.

4

Pilot mbo-school verantwoordelijk voor plaatsing studenten bij leerbedrijf

ex duranteex post

2023

Tijdens het AO over mbo en corona (juni 2020) heeft D66 (lid Van Meenen) het voorstel gedaan om mbo-instellingen verantwoordelijk te maken voor sollicitatieprocedures, in ieder geval ten minste voor de eerste leerplekken en stages tijdens de opleiding. Uitwerking van de pilot is beoogd als onderdeel van het lopende onderzoek Gelijke kansen richting de toekomst. In vergelijkend onderzoek zullen bestaande werkwijzen rond de verdeling/matching van stageplekken worden vergeleken. Daarbij zal worden onderzocht of de werkwijzen bijdragen aan gelijke kansen naar de arbeidsmarkt en het verminderen van stagediscriminatie. De loopduur zal zijn van 2021-2023.

4

Monitor passend onderwijs

ex durante

2026

Tweejaarlijkse onderzoek naar de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een chronische ziekte, beperking of ondersteuningsbehoefte en naar de ondersteuning die hen geboden wordt en naar (de effecten op) hun studieresultaten.

4

Schoolkostenmonitor

ex durante

2023

De monitor brengt in beeld hoe de uitvoering loopt rond de afspraken die gemaakt zijn om de kosten van mbo-studenten voor het volgen van een mbo-opleiding te beperken en kijkt daarmee naar de toegankelijkheid van het mbo.

4

Vervolg monitor toelatingsrecht

    

Monitor integrale veiligheid

ex durante

2026

Zie hoofdtekst SEA (hoofdstuk 2.4).

4

Domein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (mbo)

Grondslag van de gekozen strategische thema’s is een gemeenschappelijke visie op de positie die het beroepsonderwijs in de Nederlandse samenleving inneemt en de richting waarin het mbo zich, gelet op zijn maatschappelijke uitdagingen, zou moeten ontwikkelen. De afspraken in het coalitieakkoord leggen binnen de thema’s specifieke accenten.

Thema Onderwijskwaliteit

Dit kabinet investeert sterk in de kwaliteit van onderwijs, ook in het mbo. De eerste prioriteit is om de basis verder op orde te brengen. Docenten spelen daarin een belangrijke rol. Door versterking van docenten, op het gebied van basisvaardigheden en op hun onderzoekende houding. Er is behoefte aan inzicht in wat bepaalde beleidsmaatregelen betekenen voor de vaardigheden van leraren en hoe die op hun beurt bijdragen aan het verhogen of vergroten van de (basis-)vaardigheden van studenten.

Thema Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Het mbo kan een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen om de arbeidsmarktkrapte te verminderen. De arbeidsmarkt verandert bovendien steeds sneller. Met slimmere opleidings- en arbeidsmarktkeuzes, intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en door het stimuleren van op-, om- en bijscholing wil het mbo bijdragen aan een skillsgerichte arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Kennisvragen die spelen zijn bijvoorbeeld hoe innovatie kan worden gestimuleerd en welke effectieve strategieën er zijn voor verdere versterking van publiek-private samenwerking. Een bredere kennis behoefte betreft het inzicht krijgen in welke beleidsinstrumenten echt bijdragen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Thema Kansengelijkheid

Het mbo is de onderwijssector die voor studenten met uiteenlopende talenten het verschil kan maken. Daarom is het van belang dat het onderwijs toegankelijk is en de leerloopbaan van alle studenten zo goed mogelijk ondersteund wordt. De emancipatiefunctie van het mbo verdient blijvende aandacht, net als doorstroom van het mbo naar de arbeidsmarkt. Er ligt een inzichtsbehoefte in wat bijdraagt aan het succes van jongeren met een relatief trage start in het onderwijs. Hoe kunnen studenten die de nodige ambitie en talenten hebben, maar een gebrek aan vaardigheden en/of kapitaal (financieel, sociaal, cultureel) goed worden ondersteund om een passende opleiding te kiezen en die succesvol te doorlopen.

Tabel 144 Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda Hoger Onderwijs & Studiefinanciering

Thema

Subthema

Type onderzoek

Looptijd

Toelichting onderzoek

Art.

Gezond en sterk fundament

Monitor beleidsmaatregelen (jaarlijks)

monitor

2023, 2024, 2025

Het volgen van de belangrijkste ontwikkelingen in het hoger onderwijs - waaronder toegankelijkheid, studievoortgang en het gebruik van het studievoorschot – en het waar mogelijk leggen van verbanden met beleidsmaatregelen.

6, 7 en 11

Startmonitor (jaarlijks)

monitor

2023, 2024, 2025

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart en spoort de determinanten op van studiesucces en studie uitval in het eerste studiejaar.

6, 7 en 11

Invoeringstoets herinvoering basisbeurs

evaluatie - invoeringstoets

2024/2025

Invoeringstoets van de herinvoering van de basisbeurs.

6, 7 en 11

Onderzoek naar de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek in het hoger onderwijs

verkenning

2024

Het onderzoek heeft als doel beter inzicht te krijgen in wat de verwevenheid onderwijs/onderzoek precies inhoudt. En om een actueel beeld te hebben in de verhouding tussen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van onderwijzend en onderzoekend personeel ten behoeve van het toereikend houden van het macrobudget.

6 en 7

Onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen

onderzoek

2023-2024

Het bestuursakkoord is door het Ministerie van OCW met de Vereniging Hogescholen en Uiversiteiten van Nederland in oktober 2020 gesloten met een looptijd tot en met 2023-24. Hierin laten de lerarenopleidingen een ambitieus programma zien dat bijdraagt aan het beter en meer op maat opleiden van aankomende leraren, beter benutten van eerder verworven competenties en intensievere (regionale) samenwerking tussen hbo- en wo-lerarenopleidingen. De lerarenopleidingen zijn aan de slag gegaan met alle ambities uit het bestuursakkoord en de eerste concrete resultaten zijn geboekt. Dit meerjarig onderzoek heeft een tussenmeting in 2022, oplevering tussenrapportage december 2022 en oplevering eindevaluatie begin 2024.

6 en 7

Eindevaluatie subsidieregeling open en online

ex-post evaluatie

2023-2024

Het experiment Open en Online maakt het mogelijk voor instellingen om te experimenteren met online onderwijs en open leermaterialen. De subsidieregeling is per 2022 afgelopen en daarna worden geëvalueerd op effect.

6 en 7

Uitvoering van de werkagenda «Samen voor het beste onderwijs» - verkenning kwaliteit positie lerarenopleidingen

verkenning

2024

In het kader van de uitvoering van de werkagenda «Samen voor het beste onderwijs» zal er een verkenning komen naar de kwaliteit en positie van lerarenopleidingen. Het is nog nader te bepalen wanneer precies.

6 en 7

Monitoring bestuursakkoord afspraken tekortsectoren

monitor

2024

Monitor aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt waarbij onder andere gekeken wordt naar instroom, uitval, switch en gediplomeerden in de tekortsectoren gezondheidszorg, onderwijs en betatechniek en afgestudeerden in deze richtingen met een baan in de eigen of aanverwante richting.

6 en 7

Ruimte geven aan divers talent

Studentenmonitor

monitor

2023, 2024, 2025

De Studentenmonitor brengt de stand van zaken in het hoger onderwijs vanuit het perspectief van studenten in beeld.

6, 7 en 11

Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs

monitor

2023, 2024

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe het staat met de mentale gezondheid van studenten in het hbo en het wo.

6 en 7

Monitor tegengaan stagediscriminatie

monitor

2024

Met het stagemanifest werkt het Ministerie van OCW samen met het onderwijs- en werkveld om stagediscriminatie in het hoger onderwijs tegen te gaan. Dit wordt gedaan door de maatschappelijke bewustzijn over stagediscriminatie te vergroten en door te borgen dat studenten adequate begeleiding ontvangen bij het zoeken, vinden en behouden van stageplekken.

6 en 7

Monitor stageproblematiek

monitor

2023

De monitor heeft onder andere als doel om beter zicht te krijgen op de problemen rondom stagetekorten. De monitor loopt tot en met eind 2023 en dan wordt bezien of er nog aanleiding is voor vervolg.

6 en 7

Onderzoek stagediscriminatie op basis van functiebeperking mbo/ho

verkenning

2023

Dit onderzoek is bedoeld om meer kwantitatief en kwalitatief inzicht krijgen in de problematiek van stagediscriminatie van studenten met een (zichtbare) functiebeperking in het mbo en ho.

6 en 7

Monitor medezeggenschap

monitor

2024

Deze monitor biedt inzicht in de praktische gang van zaken van centrale en decentrale raden van medezeggenschap. Hiernaast geeft de monitor een beeld van hoe medezeggenschappers zelf reflecteren op hoe de medezeggenschap binnen de instellingen functioneert. De monitor wordt iedere twee jaar uitgezet.

6 en 7

Bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van nu en de toekomst

Evaluatie naar de effecten van de extra middelen voor regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho

evaluatie

2023/2024

Met dit onderzoek wordt nagegaan welke effecten de extra middelen voor regionale samenwerking tot nu toe hebben gehad voor de instellingen en studenten.

6 en 7

Evaluatie naar virtuele internationale samenwerkingspro-jecten (VIS) en hun leeruitkomsten voor studenten

evaluatie

2027

Evaluerend onderzoek naar VIS-projecten, bestaande uit twee deelonderzoeken. Deelonderzoek 1 ziet op de ontwerp- en ontwikkelfase van VIS-projecten, deelonderzoek 2 ziet op de deelname van studenten en de door hen behaalde leeruitkomsten.

6 en 7

Toekomstverkenning en de uitwerking hiervan

verkenning gevolgd door nog nader te bepalen uitwerking

2023, 2024, 2025

De toekomstverkenning gaat over het mbo, ho en wetenschap. Het doel hiervan is om te verkennen hoe deze vormen van onderwijs en onderzoek eruit moeten zien in 2040. Op de toekomstverkenning volgt een beleidsreactie en een uitwerking hiervan.

6 en 7

Monitoring van de pilots slimmer collegejaar

monitor

2023-2027

De pilots zijn onderdeel van een verkenning naar de mogelijkheden voor een slimmer collegejaar. Deze pilots worden gemonitord en geëvalueerd. Vijftien onderwijsinstellingen gaan vier jaar lang proberen meer rust en ruimte te creëren in het lesprogramma.

6 en 7

Overig

Stelselrapportage Hoger Onderwijs

evaluatie

2023

Het doel van de stelselrapportage is om op beknopte wijze de stand van zaken weer te geven met betrekking tot de belangrijkste beleidsdoelen van de overheid ten aanzien van het hoger onderwijs: toegankelijkheid, onderwijskwaliteit, aansluiting op de arbeidsmarkt, internationalisering en doelmatigheid.

6 en 7

Interdepartementaal beleids onderzoek (IBO)

 

2024

Nog nader te bepalen.

 

Domein Hoger Onderwijs & Studiefinanciering

Het belang van goed hoger onderwijs en onderzoek voor Nederland is groot. De Nederlandse overheid streeft naar een toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig hoger onderwijsstelsel. De strategische evaluatie agenda voor het hoger onderwijs (ho) en studiefinanciering is gebaseerd op de drie hoofddoelen zoals bepaald in het bestuursakkoord 2022. Middels deze drie hoofddoelen wordt gewerkt aan een toekomstbestendig onderwijsstelsel. Allereerst de (1) versterking van het fundament. Op basis hiervan kunnen we (2) ruimte geven aan divers talent. Hierdoor kan Nederland zich op een groot aantal thema’s verder onderscheiden en kan er worden gewerkt aan (3) het vergroten van de maatschappelijke impact van hoger onderwijs en onderzoek en de publieke erkenning hiervan.

Voor het hoger onderwijs en studiefinanciering wordt in 2023 gewerkt aan zowel een terugblik als een vooruitblik. Voor de terugblik wordt in een stelselrapportage terug gekeken op het beleid en welke effecten het beleid heeft gehad om zo te leren richting de toekomst. Voor de blik vooruit wordt gewerkt aan een toekomstverkenning die zich richt op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het ho en de wetenschap. Het doel hiervan is om te verkennen hoe deze vormen van onderwijs en onderzoek eruit moeten zien in 2040. Op de toekomstverkenning volgt een beleidsreactie en een uitwerking hiervan. Hiervoor zijn de volgende overkoepelende beleidsprioriteit vastgesteld: de uitwerking van de toekomstvisie mbo, hoger onderwijs en wetenschap onder andere op de terreinen van de waaier: flexibilisering, digitalisering, governance, bekostiging, groei en krimp.

Een gezond en sterk fundament

Alleen met een gezond en sterk fundament kan het stelsel voor hoger onderwijs de maatschappij blijven voorzien van kwalitatief hoogstaand onderwijs, met inzicht in maatschappelijke oplossingen en bijdragen aan brede duurzame welvaart. Binnen dit hoofthema vallen onder andere de volgende beleidsprioriteiten:

 • uitvoering afspraken uit het bestuursakkoord hoger onderwijs en wetenschap ten aanzien van rust, ruimte en kwaliteit;

 • uitvoering van maatregelen ter beheersing van de internationale studentenstromen inclusief wetgeving, regie en bestuursafspraken;

 • verdere digitalisering en flexibilisering van het onderwijs inclusief de uitvoering van de Nationaal GroeiFonds-projecten en aanpassing van wet-en regelgeving;

 • uitvoering van de werkagenda «Samen voor het beste onderwijs» waaronder basisvaardigheden leraren op orde, samenwerking en kwaliteit lerarenopleidingen versterken en flexibilisering gericht op lerarentekort;

 • mentaal welzijn studenten en docenten door onder andere de wettelijke verankering van het bindend studie advies en uitvoering van flankerend beleid hier omheen, instellingen geven uitvoering aan kader voor mentaal welzijn en pilots Slimmer Collegejaar.

Ruimte geven aan divers talent binnen ho

Vanuit de basis van een gezond en sterk fundament, moet het talent van studenten, docenten en onderzoekers de volle ruimte krijgen: van jong tot ervaren, met verschillende achtergronden, perspectieven en loopbaanpaden. Binnen dit hoofdthema vallen onder andere de volgende beleidsprioriteiten:

 • het borgen van de kwaliteit van de studiefinanciering inclusief de invoeringstoets herinvoering basisbeurs en de uitkering tegemoetkoming voor de leenstelselgeneratie;

 • uitvoering afspraken uit het bestuursakkoord ten aanzien van doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen;

 • integrale aanpak sociale veiligheid hoger onderwijs en wetenschap. Het is belangrijk dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en dat kan alleen wanneer onderwijsinstellingen veilig, toegankelijk en inclusief zijn voor álle studenten en álle medewerkers.

Bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van nu en de toekomst

De maatschappelijke impact van het stelsel van hoger onderwijs en de publieke erkenning daarvan moeten beiden groeien. Het gaat daarbij zeker om de grote maatschappelijke uitdagingen van nu, zoals klimaat, energie, gezondheid, veiligheid, kansengelijkheid en arbeidsmarkt. Het hoger onderwijs leidt jonge mensen op tot bekwame professionals die een essentiële bijdrage leveren aan het aangaan van deze maatschappelijke uitdagingen. Binnen dit hoofdthema vallen onder andere de volgende beleidsprioriteiten:

 • verdere uitwerking aanpak groei, krimp, tekortsectoren en arbeidsmarktkrapte voor toekomstig onderwijs;

 • visie en uitwerking ontwikkelen op Leven Lang Ontwikkelen (samen met mbo);

 • de uitwerking van de toekomstvisie mbo, hoger onderwijs en wetenschap onder andere op de terreinen van de waaier: flexibilisering, digitalisering, governance, bekostiging, groei en krimp.

Tabel 145 Uitwerking Strategische Evaluati Agenda Cultuur en Media

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Art.

Mediastelsel

Algemeen/overkoepelend

    

Landelijk, regionaal en lokaal mediastelsel

ex durante (monitor)

2023

Onderzoek diversiteit en tevredenheid tv-pakketten 2023, periodiek onderzoek door het Commissariaat voor de Media

15

 

ex durante (monitor)

2023

Mediamonitor, onderzoek door Commissariaat voor de Media

15

 

ex post (evaluatie)

2024

ZBO evaluatie Commissariaat voor de Media

15

 

ex post (evaluatie)

2023

Evaluatie evenementenlijst

15

 

ex ante (verkennend, ontwerpend onderzoek)

2023

Onderzoek overheveling gelden voor lokale omroep naar de Rijksoverheid (coalitieakkoord)

15

Journalistiek

ex post (evaluatie)

2023

Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

15

 

ex ante (verkennend)

2023

Doorrekening financiële scenario's streekomroepen

15

 

ex post (evaluatie)

2023

Onderzoek bedreiging niet-westerse journalisten

15

 

ex ante (verkennend, ontwerpend onderzoek)

2023

Bescherming pluriformiteit bij concentratie media-aanbod (Motie Kwint)

15

 

ex post (evaluatie)

2023

Evaluatie extra middelen onderzoeksjournalistiek

15

Mediawijsheid

ex post (evaluatie)

2023

Evaluatie Netwerk Mediawijsheid 2019-2023

15

 

ex post (evaluatie)

2025

Evaluatie NICAM (kijkwijzer)

15

 

ex post (evaluatie)

2023

Evaluatie verlaagd btw-tarief digitale uitgaven

15

Cultuur

Algemeen/ overkoepelend cultuur

ex durante (monitor)

2024 (permanent)

Cultuurmonitor Boekmanstichting ontsluit de beschikbare informatie over de culturele sector

14

 

ex post (evaluatie)

2023

Evaluatie specifieke steunmaatregelen corona cultuur

14

Basisinfrastructuur Cultuur (BIS)

ex post/ex ante (verkennend)

2023/24 en verder

Evaluatie en voorbereiding Basisinfrastructuur cultuur (BIS) 2025-28 en 2029-32

14

 

ex post (evaluatie)

2023

Visitatie rijkscultuurfondsen

14

Cultuurparticipatie

evaluatie

2024

Evaluatie Programma Cultuurparticipatie 201-2024 (Fonds Cultuurparticipatie/LKCA)

14

 

ex post (evaluatie)

2025

Evaluatie Impuls Jongerencultuur (via spuk en Fonds voor Cultuurparticipatie) 2022-2024

14

Diversiteit en inclusie

ex durante (monitor)

2024

Monitor samenstelling personeel en besturen culturele en creatieve instellingen

14

 

ex durante (monitor)

2023

Monitor diversiteit film en tv-sector

14

 

ex ante (verkennend, ontwerpend onderzoek)

2023

Onderzoek Handreiking toegankelijkheid cultuur (Motie Werner)

14

Bibliotheken

ex post (evaluatie)

2024

Evaluatie WSOB

14

 

Verkenning

2023

Inventarisatie leenrechtuitgaven schoolbibliotheken

14

 

ex ante (verkennend, ontwerpend onderzoek)

2023

Onderzoek de Bibliotheek op School

14

 

ex post (evaluatie)

2026

Evaluatie Implementatiewet toegankelijkheidsrichtlijn

14

Letteren

ex post (evaluatie)

2023

Evaluatie vaste boekenprijs

14

Arbeidsmarkt

ex post (evaluatie)

2025

Evaluatie regelingen arbeidsmarkt

14

 

ex post (evaluatie)

2026-2027

Evaluatie maatregelen Fair Practice Culturele sector

14

Auteursrecht

Verkenning

2024

Onderzoek naar de economische betekenis van auteursrecht

14

Creatieve industrie

Verkenning

2023

Onderzoek naar mutiplier effecten culturele en creatieve sector (Motie Volt/PvdA)

14

Architecten

ex post (evaluatie)

2025

ZBO evaluatie bureau architectenregister

14

Digitale Transitie

ex post (evaluatie)

2024

Beleidsevaluatie instrumentarium digitalisering cultuur en erfgoed

14

Internationaal Cultuurbeleid (ICB)

ex post (evaluatie)

2024/2025

Evaluatie Internationaal Cultuurbeleid (ICB) 2021-2024 in samenwerking met Ministerie van BZK

14

Erfgoed

Musea

ex ante (verkennend)

2023

Onderzoek Nationaal Historisch Museum (bevolkingsonderzoek)

14

Monumenten

ex post (evaluatie/verkennend)

2023/2024

Evaluatie stelsel monumentenregelingen

14

 

ex post (evaluatie/verkennend)

2023

Verkenning stelselinstrumenten erfgoedparticipatie, immaterieel erfgoed amateurkunst

14

 

ex durante (monitor)

2023

Monitor erfgoedparticpatie (naar model MAK, ism RCE relatie FARO)

14

Archeologie

ex post (evaluatie)

2024

Onderzoek financiering via fondsen (boerderijen, molens, joods erfgoed)

14

Leefomgeving

ex post (evaluatie)

2023/24

Evaluatie bestuurlijke afspraken (wederopbouw gebieden nationaal belang)

14

 

ex ante (verkennend)

2023/24

Verkennend onderzoek naar hoe het concept ruimtelijke kwaliteit (ook in relatie tot erfgoed) geoperationaliseerd kan worden. Uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

14

Immaterieel erfgoed

ex post (Evaluatie)

2023

Evaluatie beleid Immaterieel Erfgoed (o.a. KIEM)

14

Cultuur-educatie

Cultuuronderwijs

ex durante (monitoren)

2023

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 en de programma's daarvoor die als doel hadden de binnenschoolse cultuureducatie (cultuuronderwijs) te verbeteren werden begeleid door periodieke monitor in het po en het vo. In 2022/2023 worden deze opnieuw uitgevoerd.

14

 

ex post (Evaluatie)

2023/24

Evaluatie pilot mbo card

14

 

ex post (evaluatie)

2023/24

Periodieke Rapportage Cultuuronderwijs, waaronder de Evaluatie Bestuurlijk kader Cultuureducatie 2013-2024 en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

14

Archieven

 

ex ante (verkennend)

2023

Uitvoeringstoetsen van het Archiefbesluit en de Archiefregeling

14

 

ex post (evaluatie)

2030

Evaluatie Archiefwet. De nieuwe Archiefwet zal naar verwachting per 1/1/2025 van kracht worden. Voorzien is in een evaluatie na 5 jaar.

14

Domein Cultuur en Media

Het domein omvat het gehele cultuur- en mediabeleid: artikel 14 (cultuur) en artikel 15 (media). Het cultuur- en mediabeleid is opgedeeld in vijf beleidsinhoudelijk samenhangende thema’s. Ze zijn zo gekozen dat de beste garantie bestaat voor langjarige aansluiting op de beleidspraktijk en daarmee herkenbaarheid voor beleidsmakers en politiek. Specifieke actuele thema’s, bijvoorbeeld op basis van het Regeerakkoord, kunnen hier ondergebracht worden.

De evaluaties zijn zo ingepland dat ze passen bij de kennisbehoefte en bij reeds bekende beslismomenten in de beleidscyclus. Het kan dus zo zijn dat er op een subthema op dit moment nog geen beleidsevaluatie gepland staat in de komende periode. Dit is geen hiaat, maar een keuze die past bij het strategisch plannen van evaluaties met oog voor de verbinding met de beleidspraktijk. Met de jaarlijkse actualisatie van de Strategische Evaluatie Agenda wordt steeds opnieuw naar de evaluatie van deze subthema's gekeken.

Mediabestel

Inhoud en scope: het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig, pluriform en onafhankelijk en toegankelijk media-aanbod.

Belangrijkste wetten en programma's: de belangrijkste wet is de Mediawet.

Belangrijkste onderwerpen en stakeholders: bekostiging landelijke en regionale publieke omroep, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en aantal andere instellingen.

Beleidsthema’s: houdbaarheid en samenhang landelijk, regionaal en lokaal mediastelsel; onafhankelijk en rendabel functioneren journalistiek; toerusting en vertrouwen burgers mediagebruik, mediawijsheid.

De kennisbehoefte zit in de eerste plaats in het monitoren van ontwikkelingen in het medialandschap en de consequenties daarvan voor het mediabeleid: digitalisering, overnames, internationalisering, internationale platforms, nieuwe distributietechnieken, privacy, AI en het vermogen van burgers om te gaan met media (vertrouwen, mediawijsheid). In de tweede plaats is behoefte aan een scherper inzicht in de pluriformiteit van het nieuwsaanbod. Tenslotte is er kennisbehoefte als het gaat om de veiligheid van journalisten.

Cultuur

Inhoud en scope: verzorgen van een kwalitatief hoogwaardig en pluriform cultureel aanbod dat sociaal en geografisch toegankelijk is.

Belangrijkste wetten en programma's: Wet op het specifiek cultuurbeleid, WSOB, wet op de vaste boekenprijs.

Belangrijkste onderwerpen en stakeholders: het Ministerie van OCW (basisinfrastructuur cultuur), rijkscultuurfondsen, Koninklijke Bibliotheek, gemeenten en provincies, topteam creatieve industrie, Cultuur-Ondernemen.

Beleidsthema's: diversiteit en inclusie (code culturele diversiteit BIS), arbeidsmarkt (Arbeidsmarktagenda, governance code BIS), auteursrecht, creatieve industrie (topsector), Internationaal Cultuurbeleid (ICB), digitale transitie.

De kennisbehoefte voor dit thema omvat beter inzicht in de culturele arbeidsmarkt, de diversiteit van de sector, de toegankelijkheid van het culturele aanbod (geografisch, voor mensen met een beperking of andere persoonlijke kenmerken), de waarde van auteursrecht, de duurzaamheid van de sector, het culturele leven in Caribisch Nederland en de mate waarin cultuur kan bijdragen aan oplossing van maatschappelijke problemen.

Erfgoed

Inhoud en scope: alle beleid uit hoofde van de Erfgoedwet (2016) op de gebieden musea, monumenten, archeologie, immaterieel erfgoed.

Belangrijkste wetten en programma's: Erfgoedwet. Daarnaast is Omgevingswet van belang voor de rol van erfgoed in de ruimtelijke inrichting.

Belangrijkste onderwerpen en stakeholders: Regionaal historische centra (RHC), behoud, beheer en toegankelijkheid erfgoed, rijksmusea en de het beheer van de rijkscollectie, Commissie Collectie Nederland.

Beleidsthema's: musea, monumenten, archeologie, immaterieel erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), RHC. Duurzaamheid van het erfgoed.

De kennisbehoefte voor dit thema omvat beter inzicht in de arbeidsmarkt, de diversiteit van de sector, de toegankelijkheid van het culturele aanbod (geografisch, voor mensen met een beperking of andere persoonlijke kenmerken), de duurzaamheid van de sector, het lokale erfgoedbeleid en de praktijk van het immaterieel erfgoed (erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers).

Cultuureducatie

Inhoud en scope: Doelbewust leren over en met kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools.

Belangrijkste wetten en programma's: Beleid cultuuronderwijs (Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024), Programma cultuurparticipatie 2021-2024.

Belangrijkste onderwerpen en stakeholders: Uitvoerders regelingen cultuuronderwijs: scholen van po en vo (financiering via prestatiebox); Fonds Cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), gemeenten.

Beleidsthema's: cultuuronderwijs, actieve cultuurbeoefening (amateurs).

De kennisbehoefte voor dit thema omvat voor het cultuuronderwijs meer inzicht in werkzame beleidsinterventies gericht op de scholen, en de veronderstelde effecten van cultuuronderwijs bij kinderen (zoals burgerschap, creativiteit). Voor cultuurbeoefening door amateurs is behoefte aan beter inzicht in de lokale ondersteunende infrastructuur (lessen, oefenruimtes, podia) en het gebruik ervan.

Archieven

Inhoud en scope: Centraal staat de nieuwe Archiefwet die in december 2020 door de Tweede Kamer is goedgekeurd en wordt geïmplementeerd. Het kabinet moderniseert de Archiefwet zodat naast overheidsarchieven, ook de digitale informatie goed bewaard blijft.

Belangrijkste wetten en programma's: Archiefwet. Er is relatie met de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet Open Overheid, openheid en waarborg van belangrijke informatie.

Belangrijkste onderwerpen en stakeholders: overheidsarchieven, (digitale) informatie, Nationaal Archief, transparante overheid, Archiefbesluit en Archiefregeling.

Beleidsthema's: archieven, digitale informatie, transparante overheid.

De kennisbehoefte voor dit thema is volledig gericht op wettelijke en bestuurlijke inzichten die bij kunnen dragen aan een zo goed mogelijk functionerende archiefwet.

Tabel 146 Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda Onderzoek en Wetenschap

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Art.

Een sterke basis en hoge kwaliteit

Starters- en stimuleringsbeurzen

midterm evaluatie

2024

te starten

Eerste (kwalitatieve) evaluatie naar hoe de beurzen zijn besteed, in welke mate het beroep op onderzoeksfaciliteiten en werkplekken toeneemt, of de doelen behaald gaan worden en of de middelenverdeling over de type beurzen nog passend is. Evaluatie in het kader van Fonds voor Onderzoek en Wetenschap.

6,7 en 16

Starters- en stimuleringsbeurzen

eindterm evaluatie

2027

te starten

Volledige (kwantitatieve) evaluatie van dit instrument.

6, 7 en 16

Praktijkgericht onderzoek

1e monitoringsrapportage

2024

te starten

Reflectie op de ontwikkelde strategieën, de inzet van alle onderzoeksmiddelen, de voortgang en ontwikkeling op de bestedingsdoelen en de indicatoren. Evaluatie in het kader van Fonds voor Onderzoek en Wetenschap.

16

Praktijkgericht onderzoek

2e monitoringsrapportage

2027

te starten

Idem.

16

Roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur (GWI)

monitoring door NWO uit te zetten

2023

lopend

Evaluatie in het kader van Fonds Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid.

16

Roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur (GWI)

Idem

2025

te starten

Idem.

16

Open science convenant

monitoring

2025

te starten

Onderzoek naar de versnelling van open science in Nederland en de bijdrage van het convenant (en Regieorgaan Open science).

16

Open science convenant

monitoring

2029

te starten

Idem.

16

Kennisveiligheid

externe audits

2023

lopend

Externe audits bij universiteiten, hogescholen en umc's, gericht op implementatie van organisatie-interne maatregelen uit Nationale Leidraad kennisveiligheid.

16

Kennisveiligheid

 

2025

te starten

Evaluatie in het kader van Fonds voor Onderzoek en Wetenschap.

16

Matching Horizon Europe

ex post evaluatie

2026

te starten

Evaluatie in het kader van Fonds voor Onderzoek en Wetenschap.

16

Europese partnerschappen

monitoring

2023

lopend

Evaluatie in het kader van Fonds voor Onderzoek en Wetenschap.

16

Europese partnerschappen

monitoring

2028

te starten

Idem.

16

Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving (NEWS)

ex duranteex post evaluatie

2028

te starten

Eerste evaluatie van nieuw instrument.

16

Perspectief Naturalis

ex durante onderzoek

2023

te starten

Onderzoek naar de taken en financiering van Naturalis nu en in de toekomst.

16

Summit Grant (Toponderzoek)

door NWO uit te zetten

2028

te starten

Evaluatie in het kader van Fonds Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid.

16

Open competitie

door NWO uit te zetten

2024

te starten

Evaluatie in het kader van Fonds Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid.

16

Sectorplannen

midterm evaluatie

2026

te starten

Onderzoek naar meetbare en zichtbare effecten van de sectorplannen onder andere met betrekking tot profilering, samenwerking en het terugdringen van tijdelijke contracten. Nader in te vullen door domeinspecifieke sectorplancommmissies.

16

Sectorplannen

eindterm evaluatie

2029

te starten

Idem.

16

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

ex durante evaluatie

2029

te starten

Evaluatie doelmatigheid en doeltreffendheid uitvoering NWA-programma.

16

Programma Erkennen & Waarderen

subsidie-evaluatie

2026

te starten

Onderzoek naar resultaten van het subsidieprogramma.

16

Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Sociale veiligheid

ex durante, ex post evaluatie

2026

te starten

Evaluatie in het kader van Fonds voor Onderzoek en Wetenschap.

16

Zelfcensuur en beperking diversiteit in perspectieven

verkennend onderzoek

2023

lopend

Onderzoek naar prevalentie, vormen, factoren, gevolgen en maatregelen van zelfscensuur door onderzoekers, docenten en studenten bij universiteiten en hogescholen.

16

Commissie DIHOO

midterm evaluatie

2023

lopend

Onderzoek naar diversiteit en inclusie in Hoger Onderwijs en Onderzoek.

16

Instituten in het stelsel van onderzoek en wetenschap

Rathenau

ex durante evaluatie

2023

lopend

Periodieke evaluatie.

16

AWTI

ex durante evaluatie

2023

lopend

Periodieke evaluatie.

16

Koninklijke Bibliotheek

ex durante evaluatie

2024

te starten

Periodieke evaluatie.

16

NWO Institutenstelsel

ex durante evaluatie

2024

te starten

Periodieke evaluatie.

16

NWO

ex durante evaluatie

2025

te starten

Periodieke evaluatie.

16

KNAW

ex durante evaluatie

2025

te starten

Periodieke evaluatie.

16

Evaluatie van SIA

convenant-evaluatie

2023

afgerond

Evaluatie in relatie tot het convenant.

16

Synthese-onderzoek en periodieke rapportage

1e Synthese-onderzoek Fonds Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid

strategische evaluatie

2025-2026

te starten

Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderzoeks- en wetenschapsbeleid bekostigd uit het Fonds.

16

2e Synthese-onderzoek Fonds Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid

strategische evaluatie

2030-2031

te starten

Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderzoeks- en wetenschapsbeleid bekostigd uit het Fonds.

16

Periodieke rapportage art. 16 Begroting OCW

beleidsdoorlichting

2026-2027

te starten

Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

16

Domein onderzoek en wetenschap

Dit kabinet heeft de ambitie om het stelsel voor hoger onderwijs en wetenschap verder te versterken. Naast een gezond en sterk fundament zijn ruimte geven aan divers talent en het vergroten van de maatschappelijke impact de drie belangrijkste doelen van het vigerende beleid. Deze doelen worden bereikt door het implementeren van nieuwe instrumenten (bijvoorbeeld regieorgaan Open Science NL en Starters- en stimuleringsbeurzen), het uitbreiden van bestaande instrumenten (bijvoorbeeld Sectorplannen), en het bieden van een sociaal veilige omgeving waar ruimte is voor diverse perspectieven en talenten. Ook de structurele financieringslijnen in onderzoek en wetenschap (bijvoorbeeld rijksbijdrage aan universiteiten en hogescholen en financiering van programma’s van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)) dragen hieraan bij.

Een sterke basis en hoge kwaliteit

Het fundament voor onderzoek en wetenschap wordt sterker door meer ruimte voor ongebonden en excellent onderzoek, verbeterde toegang tot (inter)nationale onderzoeksfaciliteiten, meer profilering, samenwerking en gezonde concurrentie tussen instellingen en sectoren en aansluiting van de Nederlandse wetenschap bij internationaal (top)onderzoek. Hiertoe investeert de Minister van OCW in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur (GWI), Europese partnerschappen, Matching Horizon Europe en Summit Grant, maar ook in sectorplannen, starters- en stimuleringsbeurzen en open competitie. De kwaliteit is hiermee gediend. Het is belangrijk om deze kwaliteit ook van meerwaarde te laten zijn voor de samenleving. Een aantal beleidsthema’s draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke impact van onderzoek en wetenschap. Zo wordt gewerkt aan een beter gebruik van kennis uit (praktijkgericht) onderzoek ten behoeve van maatschappelijke uitdagingen. Het Open Science convenant moet verder bijdragen aan de transitie naar een meer open en participatieve onderzoekspraktijk in Nederland, waarbij data en kennis breder gedeeld en gebruikt worden. Initiatieven rondom kennisveiligheid moeten bijdragen aan meer maatschappelijke impact door actoren in staat te stellen een betere afweging te maken tussen de kansen en risico’s rondom internationale samenwerking in onderzoek en wetenschap. De voorziene onderzoeken op deze thema’s geven meer inzicht in de mate waarin deze doelen in de praktijk ook behaald worden.

Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Een aantal beleidsthema’s levert een bijdrage aan het welzijn van onderzoekers, docenten en studenten en daagt hen uit diverse talenten te gebruiken. Onderzoekers moeten in een sociaal veilige omgeving hun werk kunnen doen. Zij moeten, ongeacht hun achtergrond, in staat zijn wetenschappelijke talenten ten volle te benutten. Diversiteit brengt een grotere variatie aan perspectieven in de wetenschap en dat komt de wetenschappelijke kwaliteit ten goede. Daarom is inzicht nodig in hoeverre beleidsprogramma’s als Sociale veiligheid en Erkennen & Waarderen, de commissie Diversiteit hoger onderwijs en onderzoek (DIHOO), en andere instrumenten in het kader van talent bijdragen aan een verbeterde sociale veiligheid, lagere werkdruk, meer diversiteit en verbeterde erkenning en waardering. De voorziene onderzoeken geven dat inzicht.

Instituten in het stelsel van onderzoek en wetenschap

Als stelselverantwoordelijke zorgt de Minister van OCW voor de rijksbijdrage die rechtstreeks naar universiteiten en hogescholen gaat en waarin een deel bestemd is voor onderzoek bij de universitair medische centra (umc’s), de rijksbijdrage die via NWO in competitie wordt verdeeld, en de basisfinanciering die via NWO en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over de onderliggende instituten wordt verdeeld. Alle instituten in het stelsel worden periodiek geëvalueerd op onder andere hun rol, taakuitvoering, effectiviteit en doelmatigheid. Voor 2024 en 2025 zijn evaluaties voorzien van NWO, KNAW en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Het verzamelen en verbinden van beleidsinformatie op geaggregeerd niveau

Tot slot worden de zogenaamde syntheseonderzoeken uit de SEA gebruikt om op geaggregeerd niveau de inzichten uit de beleidsindicatoren en -evaluaties beter te duiden en met elkaar te verbinden. Op deze manier is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in hoe beleidsinstrumenten elkaar aanvullen en gezamenlijk bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelen.

Tabel 147 Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda Emancipatie

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Type onderzoek

Art.

Arbeid

Doel gendergelijkheid

Topvrouwen: CPB evaluatie effecten invoering quotum

2024

Onderzoek naar de effecten van de invoering van het diversiteitsquotum.

ex durante

25

Doel gendergelijkheid

Topvrouwen: Monitor topvrouwen semipubliek

2024 en volgende jaren)

Een overkoepelende monitor voor de (semi)publieke sector, waarin de  governance codes en de v/m-verhoudingen in de (semi)publieke sector periodiek worden bijgehouden, zodat trends kunnen worden waargenomen en beleid hierop kan worden aangepast.

ex durante

25

Doel gendergelijkheid

Topvrouwen: SER diversiteitsportaal private sector

2024 en volgende jaren

Een portaal waarin beursgenoteerde en grote vennootschappen jaarlijks rapporteren aan de SER over de man-vrouwverhouding in de (sub)top van hun organisaties. De SER maakt resultaten van rapportages aan eind van elk kalenderjaar openbaar. Op deze wijze kunnen ontwikkelingen worden gemonitord en kan beleid worden bijgestuurd.

ex durante

25

Doel gendergelijkheid

Onderkant arbeidsmarkt: programma economische veerkracht

2025

Programma/onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, gericht op het verkrijgen van handelingsperspectieven om de economische veerkracht/de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten.

ex ante

25

Doel gendergelijkheid

Onderkant arbeidsmarkt: 6e ronde Vakkundig aan het werk

2025

Onderzoek gericht op verbeteren arbeidstoeleiding van vrouwen met een uitkering/ niet uitkeringsgerechtigde vrouwen.

ex ante

25

Doel lhbtiq+- emancipatie

Verkenning bi+ mensen en arbeidsmarkt

2024

Kwalitatiefonderzoek naar de ervaringen van bi+ personen op de arbeidsmarkt.

ex ante

25

Sociale veiligheid

Doel lhbtiq+- emancipatie

Evaluatie opbrengsten van samenwerking met Regenboogsteden

2026

Evalueren wat werkt en wat niet werkt in de samenwerking met gemeenten; in kaart brengen wat de samenwerking oplevert aan resultaten.

ex post

25

Doel gendergelijkheid

Evaluatie opbrengsten van samenwerking met Veilige Steden

2026

Evalueren wat werkt en wat niet werkt in de samenwerking met gemeenten; in kaart brengen wat de samenwerking oplevert aan resultaten.

ex post

25

Doel gendergelijkheid

Nationaal Actieprogramma Aanpakseksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

2024 en verder

De regeringscommissaris seksueelgrensoverschrijdend gedrag wordt in 2023 gevraagd advies uit te brengen over hoe het programma goed te monitoren, te verantwoorden en te borgen. Op basis hiervan zal de volgende SEA worden aangevuld.

ex anteex durante

25

Gender-diversiteit en gelijke behandeling

Doel gendergelijkheid

Representatiemonitor

2024

Monitoringsonderzoek naar de representatie van vrouwen in de media. Momenteel wordt verkend om in deze editie ook de representatie van mensen met een (zichtbare) beperking en mensen van kleur mee te nemen.

ex post

25

Doel lhbtiq+- emancipatie en gendergelijkheid

Een ex-ante evaluatie naar mainstreamen

2024

Onderzoek naar wat er bekend is over mainstreaming als beleidsinzet in de literatuur, en wat andere departementen en directies van de directie Emancipatie nodig hebben om mainstraemen op een effectieve wijze in te zetten.

ex ante

25

lhbtiq+ emancipatie

Onderzoek trans en intersekse sporters in topsport en amateursport.

2024

Onderzoek naar hoe trans en intersekse personen (mee) kunnen blijven sporten in de topsport en in de amateursport. Op welke wijze kan er bijvoorbeeld samen met en/of door sportbonden tot afspraken omtrent indelingen van teams en competities gekomen worden, zodat deze personen ook volwaardig kunnen deelnemen aan sporten nationaal en internationaal.

ex ante

25

Algemeen

Doel gendergelijkheid

Emancipatiemonitor

2024

De Emancipatiemonitor bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Aan de hand van de meest actuele gegevens over de positie van vrouwen en mannen brengt deze monitor de stand van het emancipatieproces in kaart. Op basis van deze monitor wordt veel kennis vergaard over gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.

ex duranteex post

25

Doel lhbtiq+-emancipatie

Lhbtiq+-monitor

2024

De Lhbtiq+-monitor schetst een beeld van de leefsituatie van lhbtiq+ personen op domeinen als veiligheid, gezondheid en werk. Daarnaast schetst de monitor een beeld van de opvattingen van de algemene Nederlandse bevolking over lhbtiq+ personen. Er wordt gekeken welke groepen op voor- en achterstand staan en welke ontwikkelingen hierin te zien zijn.

ex duranteex post

25

Domein Emancipatie

De algemene doelstelling van het emancipatiebeleid is het realiseren van gendergelijkheid en gelijke behandeling wat betreft seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken in de Nederlandse samenleving.

Uitgangspunt van het emancipatiebeleid van dit kabinet is dat iedereen in Nederland zichzelf kan zijn, iedereen kan worden wat die wil worden en iedereen de mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving. Om dit te bereiken zetten we ons in voor gender- en lhbtiq+-gelijkheid en het voorkomen van discriminatie van en geweld tegen deze groepen.

De directie Emancipatie van het Ministerie van OCW gaat over zowel gendergelijkheid als over lhbtiq+ -emancipatie. De directie Emancipatie heeft, in tegenstelling tot de meeste directies, geen eigen wet- en regelgeving, of stelsel waarvoor het verantwoordelijk is, maar is actief op een breed scala aan onderwerpen dat voor een groot deel onder de verantwoordelijkheid van andere departementen valt. De directie heeft hierbij vooral een agenderende, coördinerende en aanjagende rol. Daarbij wordt nauw samen gewerkt met maatschappelijke organisaties, andere overheden en andere departementen. Dit heeft impact op de manier waarop we werken en daarmee ook op de manier waarop we kunnen evalueren.

De directie werkt aan verschillende dossiers, die voor het doel van de SEA zijn gegroepeerd in drie hoofdthema’s: Arbeid, Sociale Veiligheid, en Genderdiversiteit en Gelijke Behandeling. Op de belangrijkste dossiers van de directie bestaan soms raakvlakken en overlap tussen onderwerpen op het gebied van gendergelijkheid en lhbtiq+-emancipatie. Het komt echter ook voor dat dossiers exclusief over de positie van vrouwen of lbhtiq+ personen gaan.

In aanvulling op de SEA (die voor het domein Emancipatie een enigszins afgebakend beeld geeft), wordt met beleidsindicatoren op ocwincijfers.nl de stand van emancipatie gemonitord volgens de groeperingen in de hoofdthema’s.

Thema Arbeid

Elke vrouw moet financieel onafhankelijk zijn en haar kwaliteiten op de arbeidsmarkt waar kunnen maken.Het beleid richt zich op gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, waaronder op gelijke beloning en gelijke arbeidsdeelname van vrouwen (ten opzichte van mannen) op elk niveau. De inzet is daarmee onder andere gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie en financiële onafhankelijkheid van vrouwen, maar ook op het verbeteren van de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende posities. Dit kabinet zet onder andere in op het creëren van betere omstandigheden op de arbeidsmarkt zoals het beter monitoren op loonverschillen, het lonender maken van meer uren werk, het bestrijden van zwangerschapsdiscriminatie en het faciliteren van de combinatie van arbeid en zorg (stelselherziening kinderopvang en betaald ouderschapsverlof).

Uit de tabel wordt duidelijk dat de genderdiversiteit in de top de komende jaren wordt gemonitord, zowel in de private sector als in de (semi)publieke sector.

Daarnaast zijn verschillende pilots en onderzoeken in gang gezet via de Nationale Wetenschapsagenda en Vakkundig aan het Werk, onder meer om gemeenten te ondersteunen bij een gendersensitieve uitvoering van het re-integratiebeleid  om zo de arbeidstoeleiding van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren.

Thema Sociale Veiligheid

Het beleid richt zich op het bevorderen van (sociale) veiligheid van vrouwen en lhbtiq+ personen, bijvoorbeeld  in de publieke ruimte, op de werkvloer, in het onderwijs of in de sport. Daarbij wordt extra ingezet op specifieke groepen en gemeenschappen waar dit nodig is, bijvoorbeeld bi+ personen, transgender personen, intersekse personen en lhbtiq+ personen in gesloten gemeenschappen.

Zo richt de directie Emancipatie zich op het bevorderen van de sociale veiligheid en gelijke behandeling op iedere school en onderwijsinstelling voor leerling, student, leraar en docent, zodat eenieder veilig, gelijkwaardig en vrij onderwijs geniet en het onderwijs een plek is waar iedereen zichzelf vrij kan uiten en ontplooien. Voor studenten en docenten moet het onderwijs sociaal veilig en inclusief zijn. Daarnaast is het van belang dat leerlingen al in het funderend onderwijs de waarde van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling wordt bijgebracht, zodat leerlingen elkaar leren kennen en respecteren ongeacht hun verschillen.

Een ander belangrijk onderdeel van emancipatie binnen het onderwijs is de invloed van gender op de school- en beroepsloopbaan. Gender, seksuele diversiteit, afkomst of ondersteuningsbehoefte horen niet van invloed te zijn op de school-, studie- en loopbaankeuzes die door een leerling worden gemaakt, of hoe een leerling behandeld wordt door diens leraar. Jongeren moeten een kansrijke keuze kunnen maken passend bij hun interesses, talenten en capaciteiten zonder dat deze beïnvloed wordt door bijvoorbeeld sociale verwachtingen, gendernormen en rolpatronen.

Middels het National Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zet de directie zich in om een cultuurverandering te bewerkstelligen zodat iedereen in onze samenleving zich veilig voelt en we elkaar wensen en grenzen herkennen, erkennen en respecteren. Dit betreft een Nationaal Actieprogramma dat door de Ministeries van OCW en SZW wordt gecoördineerd en waarvoor een regeringscommissaris is aangesteld om het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de totstandkoming en de uitvoering van dit programma. De directie emancipatie is binnen het Ministerie van OCW de coördinerende directie.

Thema Genderdiversiteit en gelijke behandeling

Alle mensen zijn vrij om hun identiteit vorm te geven.Het beleid richt zich op het bevorderen van gelijke behandeling, de acceptatie van genderdiversiteit, het tegengaan van stereotypering en het bevorderen van representatie. Een van de belangrijkste instrumenten die de directie Emancipatie inzet om gelijke behandeling te stimuleren, is gender mainstreaming. De inzet en de kansen voor een effectievere inzet van gender mainstreaming wordt (strategisch) geëvalueerd in 2024. In 2024 wordt ook de volgende editie van de Representatiemonitor verwacht. Momenteel wordt verkend of hierin naast de representatie van vrouwen, ook gekeken kan worden naar de representatie van mensen met een (zichtbare) beperking en mensen van kleur. Binnen het thema «genderdiversiteit en gelijke behandeling» valt ook het onderwerp sport. De belangrijkste prioriteit hierbinnen is het realiseren van een inclusieve omgeving «op en buiten het veld» waarbinnen iedereen ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit vrij, veilig, gelijkwaardig én volwaardig kan sporten in de top- en amateursport. Iedereen moet veilig en met plezier kunnen sporten. Het kabinet blijft duidelijk en actief stelling nemen tegen geweld, intimidatie, discriminatie en uitsluiting van lhbtiq+ personen in de sport. Samen met de directie Sport bij het Ministerie van VWS blijft directie Emancipatie inzetten op het bevorderen van lhbtiq+ -acceptatie en -veiligheid in de sport. Verder is een belangrijk thema maximale borging van zorgvuldigheid in de zorg voor intersekse kinderen en de afwegingen die daarbij aan de orde komen tussen artsen, ouders, en kind. Teneinde te voorkomen dat er niet-medisch noodzakelijke en non-consensuele behandelingen plaatsvinden bij intersekse kinderen, zijn er gezondheidsverschillen op basis van gender, seksuele gerichtheid, genderidentiteit en -expressie en geslachtskenmerken. Daarom zet de directie zich in om het publiek, de zorgsector en de overheid hiervan bewust te maken en te ondersteunen.

Om gelijke behandeling te bewerkstelligen is het van belang om juridische gelijkwaardigheid te waarborgen. Vrouwen en lhbtiq+ personen kennen diverse belemmeringen om gelijk behandeld te worden. De directie Emancipatie zet zich in om op alle terreinen gelijkwaardigheid en gelijkheid te garanderen, ook voor de wet. Dit betreft onder andere de transgenderwet en wet- en regelgeving op het gebied van meerouderschap, meeroudergezag, overheidsdocumentatie, onnodige sekseregistratie, interlandelijke adoptie en draagmoederschap.

Thema Algemeen

Voor de algemene onderwerpen die dwarsdoorsnijdend zijn voor alle thema’s is de categorie «algemeen» toegevoegd. Hierin vallen bijvoorbeeld de Emancipatie- en de Lhbtiq+-monitor die rapporteren over alle domeinen. Binnen deze categorie valt ook de internationale inzet. De directie Emancipatie vervult een grote rol in de standpuntbepaling van Nederland in onderhandelingen over afspraken in internationale gremia én in het tegengaan van de internationale pushback op gendergelijkheid en gelijke rechten voor lhbtiq+ personen.

Momenteel wordt een nieuwe uitvoerder voor de volgende Lhbtiq+-monitor gezocht. Naar verwachting wordt eind 2024 een volgende editie Lhbtiq+-monitor opgeleverd, waarbij het streven is de reikwijdte van de monitor verder uit te breiden. Verder wordt in 2024 een nieuwe editie van de Emancipatiemonitor verwacht.

Licence