Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 131 Subsidies artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Art. 1

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

24.400

27.878

27.878

27.878

27.878

27.878

27.878

geen

2024

20241

 

Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023

12.064

12.930

14.528

14.528

14.528

14.528

14.528

geen

2024

2027

 

Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen2

14.764

17.473

18.051

18.051

18.051

18.051

18.051

geen

2023

2024

 

Academische ziekenhuizen en SBD's voor onderwijs aan zieke leerlingen2

7.444

7.716

7.716

7.716

7.716

7.716

7.716

2018

2024

2024

 

Aanpassen lesmateriaal voor visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen(Dedicon)

4.334

4.389

4.389

4.389

4.389

4.389

4.389

2021

2026

2024

 

Woord en gebaar

35

35

35

35

35

35

35

2014

2024

2024

 

Goed worden, goed blijven (PO-Raad)

5.658

5.058

4.700

4.700

   

20203

2025

2025

 

Nederlands Gebarencentrum

487

550

550

550

550

550

550

2021

2026

2024

 

Ouderorganisatie

1.275

1.365

1.365

1.365

1.365

1.365

1.365

2014

2024

2024

 

Stichting gedragswerk

765

750

750

750

750

750

750

2015

2024

2024

 

Onderwijsconsulenten (Stichting Ondersteuning scholen en ouders)

5.236

2.708

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

geen

2023

2024

 

Ondersteuning aanpak lerarentekort

2.695

8.793

15.400

15.400

14.500

17.500

17.500

2015

2026

2026

 

Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

5.247

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

2019

2024

2024

 

Nationaal Onderwijsmuseum

550

550

550

550

550

550

550

geen

2023

2023

 

Landelijke Geschillencommissie

1.067

1.271

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

2021

2026

2023

 

Versterking ICT en externe connectiviteit (SIVON)

2.807

2.121

     

geen

2024

2025

 

Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs

8.510

7.774

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

geen

2024

2024

 

Ondersteuning nieuwkomers (PO-Raad)

872

1.047

1.285

1.200

1.200

1.200

1.200

geen

2024

2024

 

Curriculum.nu (Stichting Leerplanontwikkeling)

3.742

2.890

1.202

    

geen

2024

2024

 

Gerichte interventies voor het verbeteren van de basisvaardigheden PO

108.661

156.294

224.765

221.053

214.169

215.181

215.727

geen

2024

2024

 

School en Omgeving

20.733

77.740

174.404

221.983

245.373

264.134

264.132

geen

2023

2025

 

Nationaal Groeifonds

 

3.893

9.090

5.200

2.750

2.750

2.750

geen

2024

2024

 

Schoolmaaltijden

 

60.827

     

geen

2024

2023

 

Digitale school

  

7.350

7.850

7.850

7.850

7.850

geen

2025

2025

 

Programmatische aanpak Onderwijshuisvesting

 

5.040

10.700

11.000

10.300

10.900

10.200

geen

2024

2025

 

Residentieel instrument

 

4.200

9.000

11.000

11.000

11.500

11.500

geen

2025

2024

 

Brugfunctionaris

  

40.285

40.285

40.285

40.285

40.285

geen

2027

2027

 

Ruimte OK

800

764

     

geen

2024

2023

 

Gelijke Kansen Alliantie

  

7.850

7.850

7.850

7.850

7.850

geen

2028

2028

 

Overige beschikkingen op basis Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en SLOA

1.380

1.778

1.077

4.273

11.858

13.414

14.999

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

233.526

421.834

602.220

646.906

662.247

687.676

689.105

   
1

De regelingen/verleningen worden jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend.

2

3

Evaluatie via monitor bestuursakkoord PO 2017.

Tabel 132 Subsidies artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Art. 3

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

24.161

36.786

25.076

17.940

17.940

17.940

17.940

2021

nnb

20231

 

Instellingssubsidie stichting School en Veiligheid

2.258

2.258

2.258

2.258

2.258

2.258

2.258

2022

nvt

20231

 

Instellingssubsidie INGRADO

1.945

1.945

1.945

1.945

1.945

1.945

1.945

2020

nvt

20231

 

Instellingssubsidie Combo/Laks

672

672

672

672

672

672

672

2021

2026

20231

 

Instellingssubsidie stichting Lowan

489

489

489

489

489

489

489

2020

nvt

20231

 

(Instellings)subsidie continuering en doorontwikkeling Boris (vso/pro)

634

634

634

634

634

634

634

2021

2026

20231

 

Instellingssubsidie Erkennen leerwerktrajecten vmbo

524

524

524

524

524

524

524

2020

nvt

20231

 

Subsidie activiteitenplan Stichting Platforms vmbo

943

1.152

970

970

970

970

970

2020

2024

20231

 

Subsidie Platform Beta en Techniek (Tecwijzer)

500

500

500

    

2020

nvt

20231

 

Voortgezet Leren (vo-raad)

3.000

2.695

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2020

2025

20251

 

Steunpunt Passend onderwijs (vo-raad)

750

750

750

750

750

832

832

2020

2026

20261

 

Regeling vrijroosteren leraren fase 2 & 3

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2019

2025

2025

 

Regeling doorstroom po-vo

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

geen

2026

2026

 

Regeling doorstroom VMBO-HAVO/MBO

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

geen

2026

2024

 

Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021 ‒ 2023

2.551

5.577

5.637

5.767

5.982

5.982

5.982

geen

nnb

2026

 

Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO

200

200

200

200

200

200

200

nvt

2023

2023

 

Praktijkgerichte programma's

8.071

10.241

10.501

10.501

10.501

10.500

41

nvt

nnb

2025

 

Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo

758

758

758

758

758

758

758

nvt

2024

2024

 

Regeling Heterogene brugklassen

68.618

21.250

55.500

55.500

55.500

55.500

55.500

nvt

nnb

2026

 

Basisvaardigheden VO

113.598

176.214

254.366

250.162

242.371

243.518

244.065

nvt

nnb

2027

 

Maatschappelijke Diensttijd

0

118.149

147.853

243.024

223.755

185.254

181.753

nvt

nnb

2028

 

NGF Ontwikkelkracht

0

12.689

19.972

22.381

13.921

0

0

nvt

nnb

2028

 

Subsidies techniekhavo

0

8.100

8.100

8.100

8.100

  

nvt

nnb

2028

 

School en Omgeving

13.269

49.709

111.510

141.931

156.884

168.877

168.877

nvt

nnb

2027

 

Schoolmaaltijden

0

39.000

0

0

0

0

0

nvt

nvt

nvt

 

Brugfunctionaris VO

0

0

11.538

11.538

11.538

11.538

11.538

nvt

2027

2027

 

Overige beschikkingen op basis van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

17.466

51.179

68.215

79.911

92.877

71.276

71.587

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

291.407

572.471

761.968

889.955

882.569

813.667

800.565

   
1

De regelingen/verleningen worden jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend.

Tabel 133 Subsidies artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Art. 4

Naam subsidie(regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Praktijkleren

311.558

265.864

259.046

230.356

221.220

212.267

202.307

2022

2028

2028

 

Subsidieregeling Flexibilisering MBO

6.631

2.190

0

0

0

0

0

2023 (nog niet gepubliceerd)

2024

2024

 

Subsidieregeling Tel mee met Taal

5.000

5.100

0

0

0

0

0

2023

2024

2024

 

Loopbaanorientatie

1.523

34.623

34.082

33.818

33.407

32.717

32.000

2022 (nog niet gepubliceerd)

2026

2027

 

Vakwedstrijden MBO

4.100

4.727

4.928

4.928

4.928

4.928

4.928

2023 (nog niet gepubliceerd)

nvt

2024

 

Maatschappelijke diensttijd

77.098

0

0

0

0

0

0

   
 

Doorstroom beroepskolom

0

16.380

33.180

49.980

58.620

66.820

50.020

nvt

2026

2026

 

LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (NGF)

0

3.068

3.600

0

0

0

0

  

2024

 

Overige subsidies:

22.941

25.781

28.557

29.342

25.203

25.046

25.763

   
 

1. Digitaal veilig onderwijs (coalitieakkoord)

1.148

5.737

5.974

6.650

5.564

4.925

0

nvt

nnb

nnb

 

2. MBO Projecten

2.403

5.427

4.729

4.293

   

nvt

nnb

2025

 

3. Nieuwe digitale generieke rekenexamens

2.492

2.492

2.492

1.246

   

nvt

nnb

2025

 

4. Gelijke Kansen Alliantie

8.796

692

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2023

            
 

Totaal subsidie(regelingen)

428.851

357.733

363.393

348.424

343.378

341.778

315.018

   
Tabel 134 Subsidies artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Art. 6

Naam subsidie(regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Tegemoetkoming tweede lerarenopleiding (Stcrt. 2020, 10893)

525

585

2.638

2.638

0

0

0

Geen

2024

2025

 

Zelftesten

6

0

0

0

0

0

0

Geen

n.v.t.

2022

 

Centers for Teaching and Learning (NPuls, NGF)

1.388

53.612

45.000

40.000

0

0

0

Geen

2026

2026

 

LLO-Katalysator, NGF (algemeen)

900

2.000

12.476

24.000

11.100

0

0

Geen

2026

2026

 

Bouwsteen 2: LLO-oplossingen (LLO-Katalysator, NGF)

0

17.000

34.000

0

0

0

0

Geen

2025

2025

 

Bouwsteen 3: LLO-professionalisering (LLO-Katalysator, NGF)

0

16.000

32.000

16.000

0

0

0

Geen

2025

2025

 

Nationale aanpak professionalisering leraren (NGF, NAPL)

0

0

3.527

24.134

22.514

22.925

0

Geen

2027

2027

 

Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs (Stcrt. 2021, 32823)

1.845

3.300

3.300

0

0

0

0

Geen

2026

2026

 

Overige subsidies ≤ € 1 miljoen1

1.766

2.543

2.886

1.997

1.698

1.610

797

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

6.430

95.040

135.827

108.769

35.312

24.535

797

   
1

In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de overige subsidies van het betreffende begrotingsartikel doorgelicht.

Tabel 135 Subsidies artikel 7 (bedragen x € 1.000)

Art. 7

Naam subsidie(regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Open & Online onderwijs (Stcrt. 2017, 43113)

1879

483

480

0

0

0

0

Geen

2023

2023

 

Regeling afstudeersteun (bestuursbeurzen HO)

 

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Geen

ntb

loopt meerjarig door

 

Subsidieregelingen beurzenprogramma's EUI+Sino-Dutch

 

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

Geen

2028

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie stichting Nuffic1

11.880

10.755

9.779

9.779

9.779

9.779

9.779

Geen

ntb

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie stichting Studiekeuze123

2.749

4.354

4.264

4.264

4.264

4.264

4.264

Geen

ntb

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie stichting Vluchteling Studenten UAF

2.082

2.751

2.751

2.751

2.751

2.751

2.751

Geen

ntb

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Studentenwelzijn (Ecio)

868

981

981

981

842

842

842

Geen

ntb

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

325

321

394

308

346

283

343

Geen

ntb

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

255

279

279

279

279

279

279

Geen

ntb

loopt meerjarig door

 

Overige subsidies ≤ € 1 miljoen2

1.613

1.172

1.561

1.453

1.352

1.930

1.870

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

21.651

23.333

22.726

22.052

21.850

22.365

22.365

   
1

2

In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de overige subsidies van het betreffende begrotingsartikel doorgelicht.

Tabel 136 Subsidies artikel 8 (bedragen x € 1.000)1

Art. 8

Naam subsidie(regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

            
 

Stichting Ons Erfdeel

185

185

185

185

185

185

185

  

Geen evaluatie

 

Stichting Nuffic

971

1.060

1.060

1.060

1.060

1.060

1.060

 

2025

loopt meerjarig door

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

4.089

4.339

4.339

4.339

4.339

4.339

4.339

2020

2024

loopt meerjarig door

 

Internationalisering onderwijs

1.000

1.136

1.136

1.136

1.136

1.136

1.136

 

2024

loopt meerjarig door

 

Duitsland Instituut Amsterdam

820

896

896

896

896

896

896

2020

2025

loopt meerjarig door

 

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

599

668

667

668

667

667

667

2013

2025

loopt meerjarig door

 

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

25

157

157

157

157

157

157

 

Gezien aard subsidie geen evaluatie voorzien

 
 

Overige incidentele subsidies

91

167

167

93

76

75

72

 

Gezien aard subsidie geen evaluatie voorzien

 
 

Totaal subsidie(regelingen)

7.780

8.608

8.607

8.534

8.516

8.515

8.512

   

1

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de Kaderregeling doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen is te vinden in de Beleidsagenda.

Tabel 137 Subsidies artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Art. 9

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling Lerarenbeurs

65.386

62.717

64.837

59.394

59.393

59.394

59.394

2022

2027

 
 

Regeling zij-instroom

39.240

55.240

55.240

55.240

55.240

55.240

55.240

2021

2026

 
 

Onderwijsassistenten

6.750

11.280

18.575

17.300

14.000

9.000

9.000

2022

2027

 
 

Regeling instroom schoolleiders PO van buiten

 

2.000

2.000

       
 

Regeling korte scholingstrajecten vo

852

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

 

2023

 
 

Regionale aanpak personeelstekort

18.416

14.249

     

2022

 

2023

 

MBO instructeursbeurs

466

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

   
 

pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021

256

192

     

2022

 

2023

 

Bijzondere leerstoel onderwijsarbeidsmarkt

285

71

        
 

Overige beschikkingen op basis van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (https://wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2021-01-19)

1.630

4.093

7.196

7.369

9.201

8.115

6.529

   
 

Totaal subsidie(regelingen)

133.281

154.042

152.048

143.503

142.034

135.949

134.363

   
Tabel 138 Subsidies artikel 14 (bedragen x € 1.000)

Art. 14

Naam Subsidie (regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

 

Subsidies op grond van Besluit op het specifiek cultuurbeleid of Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

296.837

147.009

96.368

72.858

65.137

61.612

61.430

   
 

Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19

28.149

      

Evaluatie coronasteun cultuursector. Een synthesestudie, 22-06- 2023,

nvt

2023

 

Totaal Subsidies (regelingen)

324.986

147.009

96.368

72.858

65.137

61.612

61430

...

...

...

Tabel 139 Subsidies artikel 15 (bedragen x € 1.000)

Art. 15

Naam subsidie(regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid

432

806

803

796

796

796

796

Geen1

  
 

Project Versterking lokale journalistiek door samenwerking

3.109

4.189

4.000

3.000

   

Geen

2025

 
 

Subsidies Persvrijheid en veiligheid

 

1.385

1.059

106

106

106

106

Geen

n.n.b.

 
 

Werk aan Uitvoering

3.375

0

0

0

0

0

0

Geen

n.n.b.

 
 

Subsidieregelingen onderzoeksjournalistiek SvdJ en FBJP

7.922

9.938

12.181

15.593

13.988

13.916

13.916

Geen

2023

 
 

Regeling professionalisering lokale omroepen

10.509

14.514

15.581

14.802

   

Geen

2025

 
 

Steunfonds lokale informatievoorziening

       

Geen

  
            
            
 

Totaal subsidie(regelingen)

25.347

30.832

33.624

34.297

14.890

14.818

14.818

   
1

Programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling en zijn opgenomen onder de "Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid" worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid, Wet overige OCW-subsidies, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de Mediawet 2008. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)».

Tabel 140 Subsidies artikel 16 (bedragen x € 1.000)

Art. 16

Naam subsidie(regeling)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Naturalis Biodiversity Center

7.525

8.509

8.502

8.500

8.499

8.499

8.499

2014

2023

Jaarlijks

 

BPRC

11.350

11.989

11.989

11.989

11.989

11.989

11.989

2014

 

Jaarlijks

 

NEMO/NCWT

3.661

3.995

3.991

3.990

3.990

3.990

3.990

2014

 

Jaarlijks

 

VSC

0

191

191

191

191

191

191

Geen1

2028

Jaarlijks

 

STT

239

254

254

254

254

254

254

2014

 

Jaarlijks

 

Subsidieregeling Stichting AAP

1.124

1.192

1.192

1.192

1.192

1.192

1.192

Geen

Geen

2033

 

LNVH

150

150

150

150

0

0

0

Geen

Geen

2025

 

Nationaal Programma Open Science

757

0

0

0

0

0

0

Geen

Geen

2022

 

Erkennen en Waarderen

385

360

360

256

264

0

0

Geen

2026

2026

 

Wetenschapscommunicatie

0

277

1.389

1.389

1.389

1.111

1.111

Geen1

2027

2031

 

Scholars at Risk

0

400

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Geen1

 

2031

 

Sociale Veiligheid Monitoring-universiteiten

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Geen1

2026

2031

 

Biotech Booster

1.140

1.710

46.750

0

0

0

0

Geen1

 

2024

 

Einstein Telescoop

0

28.000

14.000

0

0

0

0

Geen1

 

2024

 

Zelfdenkende Moleculaire Systemen

0

6.150

14.650

16.450

15.850

16.850

16.100

Geen1

  
 

Overig Nationale Coördinatie

2.076

4.512

4.758

4.782

5.446

5.883

5.883

2014

Geen

Jaarlijks

 

Overig Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap

0

91

140

140

140

140

140

Geen1

2023-2031

Divers

 

Delta Climate Center

0

0

26.942

3.908

14.600

1.922

16.678

Geen1

2027

2033

 

Totaal subsidie(regelingen)

28.407

70.280

138.958

56.891

67.504

55.721

69.727

   
1

Regeling nog niet uitgevoerd of horizon nog niet bereikt.

Tabel 141 Subsidies artikel 25 (bedragen x € 1.000)

Art. 25

Naam subsidie(regeling)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Subsidie-regeling gender- en lhbti-gelijkheid 2022-2027

instellingssubsidies

       

2021

2028

2027

          

Synergie in en met allianties - Verwey-Jonker Instituut

  
  

Kleurrijk en Vrij

 

2.463.000

2.463.000

2.400.000

2.337.000

2.337.000

    
  

Grip

 

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

    
  

Act4respect

 

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

    
  

Gezondheidszorg op maat

 

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

    
  

Financieel sterk door werk

 

965.000

965.000

965.000

965.000

965.000

    
  

Verandering van binnenuit

 

882.400

882.400

882.400

882.400

882.400

    
  

Worden wie je bent

 

836.600

836.600

836.600

836.600

836.600

    
  

Jong Gelijk

 

887.600

887.600

887.600

887.600

887.600

    
  

Atria

 

2.623.933

2.623.933

2.623.933

2.623.933

2.623.933

    
  

Ihlia

 

997.467

997.467

997.467

997.467

997.467

    
  

projectsubsidies

          
  

Begeleiding Regenboogsteden

 

316.199

316.199

316.199

316.199

316.199

    
  

Aan het begin van de regenboog fase 2

 

291.295

291.295

291.295

218.473

     
  

Overige projectsubsidies

 

1.837.508

558.291

276.207

66.311

     
 

Totaal subsidie(regelingen)

  

14.901.002

13.621.785

13.276.701

12.930.983

12.646.199

    
Licence