Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (CN) (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 148 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

Realisatie

Ontwerpbegroting 2024

   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven

  

86.799

68.818

61.676

59.772

57.520

44.987

44.987

          

Artikel 1 Primair onderwijs

43.434

22.039

17.367

17.449

15.626

3.093

3.093

Bekostiging

R

S

28.557

30.443

30.142

30.398

30.398

30.398

30.398

Bijdrage aan medeoverheden

R

S

14.877

22.039

17.367

17.449

15.626

3.093

3.093

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

24.775

24.128

23.804

23.801

23.801

23.801

23.801

Bekostiging

R

S

24.775

24.128

23.804

23.801

23.801

23.801

23.801

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

13.357

12.200

12.425

12.442

12.442

12.442

12.442

Subsidies (regelingen)

  

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

R

S

12.200

12.200

12.425

12.442

12.442

12.442

12.442

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

1.157

0

0

0

0

0

0

Artikel 11 Studiefinanciering

2.683

3.101

3.101

3.101

3.101

3.101

3.101

Inkomensoverdrachten

R

S

2.683

3.101

3.101

3.101

3.101

3.101

3.101

Artikel 14 Cultuur

50

2.350

2.479

479

50

50

50

Subsidies (regelingen)

R

S

50

50

50

50

50

50

50

Bijdrage aan medeoverheden

R

I

2.300

2.429

429

Artikel 15 Media

  

1

0

5

10

0

1

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

R

I

1

0

5

10

0

1

0

Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

2.500

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Bekostiging

R

S

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

2.500

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 1 Primair onderwijs

Bekostiging

Het Rijk verstrekt aan de schoolbesturen in CN lumpsumbekostiging voor de personele kosten en materiële instandhouding. Het betreft de schoolbesturen op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het betreft structurele bekostiging ten behoeve van rijkstaken.

Bijdrage aan medeoverheden

Deze middelen worden ingezet voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het gehele onderwijs in CN tot een naar Nederlandse maatstaven aanvaardbaar niveau. Een groot gedeelte van het budget is bestemd voor de verbetering van de onderwijshuisvesting. Middelen voor onderwijshuisvesting zijn incidenteel en lopen naar verwachting in 2027 af. Het overige deel betreft structurele middelen ten behoeve van rijkstaken.

Artikel 3 Voortgezet Onderwijs

Bekostiging

Het Rijk verstrekt sinds 10 oktober 2010 lumpsumbekostiging aan de schoolbesturen in CN voor de personele kosten en materiële instandhouding. Het betreft de schoolbesturen op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het betreft structurele bekostiging ten behoeve van rijkstaken.

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneducatie

Bekostiging

Deze middelen zijn bedoeld voor het verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs in CN. De onderwijsinstellingen in CN ontvangen hiervoor lumpsumbekostiging. Ook de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt in CN wordt vanuit deze middelen bekostigd. Het betreft structurele bekostiging ten behoeve van rijkstaken.

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdrachten

Deze middelen zijn bedoeld voor het toekennen van studiefinanciering in CN op grond van de Wet studiefinanciering BES. Deze wet regelt de studiefinanciering BES en de opstarttoelage en is van toepassing op studenten die voldoen aan de voorwaarden. Het betreft structurele bekostiging ten behoeve van rijkstaken.

Artikel 14 Cultuur

Subsidies

Deze middelen zijn structureel beschikbaar voor losse projecten in verband met cultuur en erfgoed, zoals het ondersteunen van bewustwording en herdenking van het slavernijverleden en de implementatie van archeologiewetgeving en -beleid. Het betreft structurele bekostiging ten behoeve van rijkstaken.

Bijdrage aan medeoverheden

Er zijn middelen (€ 2,0 miljoen voor 2023 en € 2,0 miljoen voor 2024) gereserveerd voor een bijzondere uitkering voor een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in CN. Daarnaast is voor een bijzondere uitkering voor het aanstellen van cultuurcoaches in 2023 € 0,3 miljoen en in 2024 en 2025 € 0,4 miljoen per jaar gereserveerd. 

Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

Bekostiging

Deze middelen worden structureel aangewend voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma op en over de Cariben. De middelen maken geoormerkt deel uit van de rijksbijdrage Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deels worden deze middelen via Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ingezet ten behoeve van het Caribean Netherlands Science Institute (CNSI) op Sint-Eustatius. Het merendeel van het bedrag wordt via calls van NWO ingezet voor onderzoeksprojecten in het teken van de Cariben. Het betreft structurele bekostiging ten behoeve van rijkstaken.

Licence