Base description which applies to whole site

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Introductie

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bij­dragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

Per 1 januari 2016 is de Wet taken meteorologie en seismologie (wtms) in werking getreden. De hieruit afgeleide regeling taken meteorologie en seismologie (rtms) is per 1 oktober 2021 in werking getreden.

Producten en diensten

De samenleving wordt steeds gevoeliger voor extreem weer, klimaatverandering, luchtkwaliteit, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Om deze toegenomen risico’s zoveel mogelijk te helpen beperken past het KNMI het concept van de risico-reductie-cyclus toe.

We bewaken en waarschuwen, maar we geven ook adviezen en handelingsperspectieven voor zowel acute als toekomstige gevaren. Daarbij trekken we actief lessen uit gebeurtenissen om toekomstige adviezen nog beter te maken en zo tot risicoreductie te komen. Dit doen we samen met onze omgeving: het algemene publiek, overheden en (weer)bedrijven. We innoveren permanent onze dienstverlening en creëren daarbij (duurzame) economische kansen voor het bedrijfsleven terwijl we bijdragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt EUTMETSAT/Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in beleidsartikel 23.

Staat van Baten en Lasten

Tabel 129 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2022

Vastgestelde begroting

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

96.354

109.934

105.908

100.315

100.327

99.588

103.599

waarvan omzet moederdepartement

65.230

76.873

71.752

59.784

59.916

58.957

63.212

waarvan omzet overige departementen

3.306

3.596

3.596

3.596

3.596

3.596

3.596

waarvan omzet derden

27.818

29.465

30.560

36.935

36.815

37.035

36.791

Rentebaten

3

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

96.356

109.934

105.908

100.315

100.327

99.588

103.599

        

Lasten

       

Apparaatskosten

74.129

85.687

88.838

88.847

87.459

85.691

85.504

- Personele kosten

46.163

55.120

56.349

55.436

55.745

55.162

54.957

waarvan eigen personeel

40.104

48.231

48.898

48.789

48.765

48.450

48.345

waarvan inhuur externen

6.038

6.835

7.397

6.593

6.926

6.658

6.558

waarvan overige personele kosten

22

54

54

54

54

54

54

- Materiële kosten

27.966

30.567

32.490

33.412

31.714

30.529

30.547

waarvan apparaat ICT

11.523

14.389

14.179

14.179

14.179

14.179

14.179

waarvan bijdrage aan SSO's

4.849

5.552

2.490

2.490

2.490

2.490

2.490

waarvan overige materiële kosten

11.594

10.626

15.821

16.743

15.046

13.860

13.878

Rentelasten

13

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.196

2.041

2.187

2.889

2.158

2.192

2.192

- Materieel

2.010

1.915

2.060

2.763

2.032

2.065

2.065

waarvan apparaat ICT

678

133

110

110

110

110

110

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.333

1.781

1.950

2.652

1.921

1.955

1.955

- Immaterieel

186

126

126

126

126

126

126

Overige lasten

19.763

23.178

14.857

8.553

10.684

11.680

15.878

Waarvan Aardobservatie

19.762

23.178

14.857

8.553

10.684

11.680

15.878

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

1

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

96.101

110.906

105.883

100.290

100.301

99.563

103.574

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

256

‒ 972

25

25

25

25

25

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

25

25

25

25

25

25

Saldo van baten en lasten

231

‒ 997

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement betreft een vergoeding voor de producten op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie. Het betreft zowel een vergoeding voor wettelijke taken als maatwerkopdrachten. De fluctuatie in de opbrengsten moederdepartement wordt met name veroorzaakt door fluctuatie in de bijdrage in het kader van EUMETSAT (aardobservatie).

Daarnaast is sprake van een stijging door de toekenning van extra middelen in het kader van het ontwikkelen naar een Early Warning Centre (EWC) en Masterplan de Bilt. Medio 2025 is de ontwikkeling EWC afgerond en neemt de omzet weer af (circa € 5 miljoen).

Tabel 130 Specificatie omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Artikel 11 Integraal waterbeleid

919

707

496

496

416

416

416

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

14

14

14

14

14

14

14

Artikel 17 Luchtvaart

14

14

14

0

0

0

0

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 20 Lucht en Geluid

10

11

11

0

0

0

0

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

62.985

68.829

61.759

50.168

52.738

52.482

56.410

RWS

2.207

2.223

2.223

2.223

2.223

2.223

2.223

ANVS

229

227

229

229

229

227

227

Overige omzet IenW

‒ 1.148

4.848

7.006

6.654

4.296

3.595

3.922

- waarvan nog uit te voeren werkzaamheden

‒ 2.256

3.839

5.997

5.645

3.287

2.586

2.913

- waarvan gefactureerde omzet

1.108

1.009

1.009

1.009

1.009

1.009

1.009

Totaal

65.230

76.873

71.752

59.784

59.916

58.957

63.212

- waarvan apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

45.468

54.030

57.202

51.528

49.548

47.588

47.644

- waarvan programma

19.762

23.178

14.857

8.553

10.684

11.680

15.878

Tabel 131 Specificatie Omzet moederdepartement per productgroep (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Meteorologie

44.184

52.617

55.817

50.153

48.154

46.199

46.256

Seismologie

1.284

1.078

1.078

1.078

1.078

1.078

1.078

Aardobservatie

19.762

23.178

14.857

8.553

10.684

11.680

15.878

Totaal

65.230

76.873

71.752

59.784

59.916

58.957

63.212

Toelichting

De nog uit te voeren werkzaamheden in 2022 bestonden uit gelden van met name Aardobservatie, Masterplan de Bilt en Hybride werken. Deze zijn niet uitgegeven en daardoor ook niet in de omzet van 2022 verantwoord. Deze uitgaven zijn (deels) verschoven naar 2023 en 2024 in de OB2023. Vervolgens is een eenmalige bijstelling (€ 2,3 mln afname) in de omzet en kosten van 2023 gemaakt vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke skills. Vanaf 2024 en verder wordt er vanuit gegaan dat de bezetting op niveau is om al het werk te kunnen doen en vervalt de bijstelling. Vanaf 2026 nemen de nog uit te voeren werkzaamheden af doordat voor het Masterplan de Bilt de meeste werkzaamheden zijn verricht.

Omzet overige departementen

De opbrengst overige departementen heeft betrekking op van andere ministeries ontvangen vergoedingen voor de inzet van KNMI-capaciteit voor het door hen verzochte maatwerk.

Tabel 132 Specificatie omzet overige departementen
 

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

74

45

45

45

45

45

45

Het ministerie van Defensie

1.239

1.685

1.685

1.685

1.685

1.685

1.685

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1.988

1.862

1.862

1.862

1.862

1.862

1.862

Het ministerie van Buitenlandse Zaken

5

5

5

5

5

5

5

Totaal

3.306

3.596

3.596

3.596

3.596

3.596

3.596

Toelichting

  • Het KNMI ontvangt een vergoeding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de levering van luchtkwaliteitsverwachtingen.

  • De bijdrage van het Ministerie van Defensie is vooral voor onderhoud en beheer van de meetinfrastructuur.

  • De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreft dienstverlening op seismologisch en klimatologisch gebied.

Omzet derden

Tabel 133 Specificatie Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Opbrengsten luchtvaart

13.044

15.467

14.312

18.157

18.157

18.157

18.158

Projecten extern gefinancierd

13.256

14.904

14.904

14.904

14.904

14.904

14.904

Dataverstrekkingen en licenties

‒ 224

Overige opbrengsten

1.742

‒ 906

1.344

3.874

3.754

3.974

3.729

Totaal

27.818

29.465

30.560

36.935

36.815

37.035

36.791

De opbrengsten luchtvaart zullen vanaf 2025 toenemen wegens een nieuw contract. In 2023 zijn de opbrengsten luchtvaart eenmalig hoger doordat in 2022 deze al wel zijn gefactureerd, maar nog niet volledig uitgevoerd.

De extern gefinancierde projecten bestaan met name uit projecten die het KNMI uitvoert in EU- en internationaal verband. De bijdragen die het KNMI hiervoor ontvangt, zijn lager dan de daadwerkelijke kosten. De cofinanciering die dat vergt is stabiel begroot.

In de overige opbrengsten (en kosten) van 2023 is een eenmalige bijstelling (€ 2,3 miljoen afname) gedaan vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke skills. Vanaf 2024 en verder wordt er vanuit gegaan dat de bezetting op niveau is om al het werk te kunnen doen en vervalt de bijstelling.

Lasten

Personele kosten

Tabel 134 Specficatie personele kosten (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Gem. aantal fte's

412

478

483

482

481

478

477

Eigen personeelskosten

40.104

48.231

48.898

48.789

48.765

48.450

48.345

Inhuur

6.038

6.835

7.397

6.593

6.926

6.658

6.558

Overige personele kosten

22

54

54

54

54

54

54

Zowel de stijging van het aantal fte’s als de stijging van de inhuur wordt veroorzaakt door extra kosten in het kader van het verder uitvoeren van de projecten EWC, Informatiehuishouding (IHH), Modernisering Waarneem Infrastructuur (MWI) en Masterplan de Bilt. Na afloop van het EWC project (2025) verwachten we dat het aantal fte’s gelijk blijft door een inzet van dezelfde fte’s op andere projecten (o.a. IV -en klimaatontwikkeling gerelateerde onderwerpen). Hiervoor is al dekking gealloceerd vanuit de toegewezen middelen (WAU, IV, IHH en OCW) voor de komende jaren. Vanwege de krappe arbeidsmarkt voor specifieke skills (o.a. IT, data-analyse, AI etc.) zijn we genoodzaakt om het hoge niveau van externe inhuur voor de komende jaren vast te houden. Hetgeen inhoudt dat de externe inhuur boven de norm van 10% blijft.

Materiële kosten

Apparaat ICT

De kosten apparaat ICT hebben vooral betrekking op uitbestede ICT-dienstverlening, onderhoud en exploitatie van software en datacommunicatie. De kosten rondom apparaat ICT stijgen met € 3,0 miljoen in 2023 als gevolg van nieuwe contracten op Luchtvaart en HPC UWC West.

Bijdrage aan SSO’s

Voor het KNMI gaat het om kosten voor de huur RVB en inhuur van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) . Als gevolg van de overgang van kantorenstelsel naar specialty stelsel per 1 januari 2024 is een verlaging van de huurkosten opgenomen.

Overige materiële kosten

Deze kosten zijn in de jaren 2024-2026 hoger door uitgaven aan bijzondere programma’s zoals Masterplan de Bilt en MWI.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten betreffen voornamelijk de afschrijvingskosten voor ICT-apparatuur (Rekenserver en Massa-opslagsysteem) en waarneemapparatuur (regenradars, wolkenradars en een veelheid aan sensoren). De afschrijvingskosten in 2025 bevatten een eenmalige afwaardering van de ruimte van de high performance computer (circa € 1 miljoen).

Tabel 135 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

6.950

8.496

11.029

7.537

5.780

6.445

7.683

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

3.937

1.044

4.437

5.139

4.408

4.442

4.441

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 2.271

‒ 3.472

‒ 4.109

‒ 3.757

‒ 1.399

‒ 698

‒ 1.025

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 2.271

‒ 2.428

328

1.382

3.009

3.744

3.416

 

-/- totaal investeringen

‒ 2991

‒ 3780

‒ 2590

‒ 3230

‒ 2300

‒ 2300

‒ 2300

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.991

‒ 3.780

‒ 2.590

‒ 3.230

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

1.574

2.109

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 1.686

‒ 1.686

‒ 1.706

‒ 2.003

‒ 2.196

‒ 2.357

‒ 2.472

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

2.983

3.780

2.590

3.230

2.300

2.300

2.300

4.

Totaal financieringskasstroom

2.871

4.203

884

1.227

104

‒ 57

‒ 172

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

4.559

6.491

9.650

6.916

6.593

7.832

8.627

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in de voorzieningen en vooruit ontvangen bedragen. De toename van de uitgaven operationele kasstroom in 2024 en 2025 wordt vooral veroorzaakt door nog uit te voeren werkzaamheden. Dit betreft nog te maken kosten voor EWC en Masterplan de Bilt. Vanaf 2026 nemen de nog uit te voeren werkzaamheden af doordat voor het Masterplan de Bilt de meeste werkzaamheden zijn verricht.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarneemapparatuur (MWI).

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen met een afschrijvingstermijn van 3 jaar of langer. Voor 2024 en latere jaren betreft het vooral investeringen in waarneemapparatuur. De aflossingen betreffen de reguliere aflossingen op de reeds afgesloten leningen en de aflossingen op nog af te sluiten leningen.

Tabel 136 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (groep)

0

0

0

0

0

0

0

- Percentage overhead

85

92

88

86

91

92

93

- FTE's overhead/indirect1

118

126

128

129

129

130

129

Tarieven/uur*1

114

115

115

115

115

115

115

Omzet per productgroep (PxQ)

       

- Meteorologie

72.240

82.855

87.109

87.811

85.711

83.970

83.782

- Seismologie

4.353

4.236

4.248

4.248

4.248

4.248

4.248

- Aardobservatie (EUMETSAT)

19.762

23.178

14.857

8.553

10.684

11.680

15.878

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

411

478

483

482

481

478

477

Saldo van baten en lasten (%)

0%

‒ 1%

0%

0%

0%

0%

0%

1

* Geindexeerd: 2015 = 100

Toelichting

  • De omzet voor de productgroep Meteorologie stijgt door toevoegen van extra middelen voor EWC en Masterplan. Zie ook de toelichting bij de omzet moederdepartement.

  • Ook het aantal fte’s stijgt vanaf 2023 vooral door uitvoeren van de projecten EWC, IHH, MWI en Masterplan. Zie ook de toelichting bij de personeelskosten.

  • De tarieven per uur blijven stabiel.

  • Het aantal fte’s overhead/indirect stijgt vanaf 2023 door extra ICT gerelateerde inzet.

Licence