Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda

Tabel 110 Strategische Evaluatie Agenda (SEA)

Thema 1: Volksgezondheid en sport

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage - Volksgezondheid

EP evaluatie

2028

1

In de Periodieke rapportage staat de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de Volksgezondheid en Sport centraal. Dit door middel van een synthese benadering om de leerlessen op dit gebied vanuit de verschillende onderliggende onderzoeken in samenhang te bezien.

    

Gala - midterm review

EA, ED, EP evaluatie

2024

1

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) biedt het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. In het GALA worden diverse preventieprogramma’s gebundeld. Het GALA wordt gemonitord waarbij op drie vlakken ontwikkelingen worden bijgehouden. Het gaat dan om de gemeentelijke inzet, regionale samenwerking en de gezondheidseffecten van aanpakken. In 2024 vindt een tussentijds evaluatiemoment van het GALA plaats.

    

Voortgang Nationaal Preventieakkoord

ED evaluatie

2025

1

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Het RIVM evalueert ieder jaar de voortgang van deze afspraken en of de doelen behaald zijn. Daarnaast wordt in aanloop naar de Periodieke Rapportage een bredere analyse gemaakt over (lokale) zorgakkoorden als instrument voor gezondheidsbevordering en het niveau en de manier van aansturing (GGD’en/gemeentelijke/regionaal).

    

Rijksvaccinatiebeleid

EA evaluatie

jaarlijks

1

PM (nog in afstemming met beleid) In 2022 is de beleidsagenda Pandemische Paraatheid en de uitwerking daarvan in het programma Pandemische Paraatheid naar de Kamer gestuurd. In de beleidsagenda zijn drie opgaven opgenomen:1. Versterkte publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding2. Zorg: goed voorbereid, flexibel en opschaalbaar3. Versterkte leveringszekerheid en toegang tot medische productenDaarnaast zijn er ook overkoepelende opgaven zoals de internationale bijdrage van het programma en op innovatie. Deze verschillende beleidsopgaven zijn het uitgangspunt van de evaluatie.De evaluatie in 2023/2024 is een ex-durante evaluatie en richt zich met name op de vraag in hoeverre het beleidsprogramma deze opgaven met de voorgestelde interventies kan realiseren. De evaluatie is enerzijds bedoeld om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en de beschikbare middelen inzichtelijk te maken. Anderzijds is de evaluatie een belangrijk middel om de programmadoelen scherpte te geven en te kunnen monitoren op de voortgang.

    

Bevolkingsonderzoeken

EA evaluatie

jaarlijks

1

In Nederland zijn er meerdere bevolkingsonderzoeken naar kanker (baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker). Het gaat daarbij om medisch onderzoek bij mensen zonderklachten, met als doel gezondheidswinst door een minder zware behandeling en het voorkomen van sterfte. De programma’s en de effectiviteit worden jaarlijks gemonitord. De uitkomsten kunnen aanleiding geven tot aanpassingen of verder onderzoek. Deze monitors worden aan de Kamer aangeboden waarbij ontwikkelingen worden geduid en voorgenomen aanpassingen worden gemeld. Daarnaast vinden er periodiek evaluaties plaats door de Gezondheidsraad. In 2022 is de evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker gepubliceerd. Eind 2023 worden de resultaten verwacht van de evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker. De publicatie van de evaluatie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is gepland in 2025.

    

Aanpak volksziektes

ED evaluatie

2025

1

Er vindt een tussenevaluatie plaats op het gebied van volksziektes. Deze evaluatie richt zich op de vraag of leefstijlinterventies effectief zijn ingezet de afgelopen jaren.

    

RIVM

EP evaluatie

2027

Agents.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen ze op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het RIVM is een agentschap. In de Regeling Agentschappen is bepaald dat elke agentschap eens per vijf jaar doorgelicht moet worden. De volgende doorlichting wordt over een paar jaar weer gedaan. In de doorlichting worden de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het agentschap beoordeeld.

    

ZonMw

EP

2027

1

ZonMw ontwerpt programma’s en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Ook signaleren zij wanneer meer kennis nodig is. ZonMw is een zelfstandig bestuursorgaan. Conform de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt de organisatie ZonMw elke vijf jaar geëvalueerd.

    

Sportakkoord II

ED evaluatie

jaarlijks

6

In 2023 is het Hoofdlijnen Sportakkoord II opgeleverd. Hierbij heeft monitoring ook een plek gekregen. De monitoring krijgt een rol bij het lerend beleid, zo kan tussentijds gestuurd worden. Via de monitoring wordt de voortgang op de concrete opgaven gevolg en worden outputindicatoren inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt geëvalueerd in hoeverre de met het Sportakkoord beoogde veranderingen in de uitvoering plaatsvinden. De gedragsveranderingen worden ook gevolgd.

    

Topsport in Nederland

ED evaluatie

jaarlijks

6

De monitor Topsport in Nederland (TiN) is een nieuwe programmering van monitoring en onderzoek op het gebied van topsport in Nederland. De TiN moet de primaire informatievoorziening worden over topsport in ons land en geeft met jaarlijkse rapportages ontwikkelingen weer op de belangrijkste indicatoren binnen de Nederlandse topsport. Hiervoor wordt data verzameld binnen de topsport (sporters, coaches, etc.), topsportomgevingen (zoals gemeenten, provincies, topsportverenigingen, TeamNL centra, commerciële topsport) en de Nederlandse bevolking.

    

BOSA en SPUK Stimulering Sport

ED evaluatie

2023

6

De evaluatie richt zich voornamelijk op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de regelingen en de risico’s van misbruik en oneigenlijk gebruik.

    

Thema 2: Curatieve 1e en 2e lijnszorg

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage – Passende zorg

EP evaluatie

2027

2

Voor de periodieke rapportage staat de vraag centraal of de beweging van tweede naar eerstelijnszorg op de juiste manier ingezet is en hoe deze beweging verder kan worden verstevigd met het oog op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

    

Monitoring IZA

ED evaluatie

2024

2

In het IZA is aangegeven dat de procesafspraken, output en outcomes gemonitord worden. Als het gaat om de outcomes, worden er verschillende resultaten gemonitord aan de hand van vijf doelgroepen. Deze doelgroepen zijn gebaseerd op het WRR-rapport «Kiezen voor houdbare zorg» (2021). Het gaat om de volgende doelgroepen: mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, mensen met psychische klachten, mensen met (risico op) kanker, mensen met (risico op) hart- en vaartziekten en ouderen met een kwetsbare gezondheid. In 2024 vindt een tussentijds evaluatiemoment van het IZA plaats.

    

Diverse monitors NZa

ED evaluatie

jaarlijks

2

De NZa monitort jaarlijks verschillende ontwikkelingen per beleidssector middels de zo benoemde marktscans. Voor de eerste- en tweedelijnszorg zijn dit: monitor zorgverzekeringsmarkt, monitor medisch specialistische zorg, monitor toegankelijkheid van zorg, monitor umc’s, monitor acute zorg en monitor contractering wijkverpleging.

    

Programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’

ED evaluatie

periodiek

2

Mensen in Nederland moeten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. Nu, en in de toekomst. Zorgevaluatie kan daarbij helpen. Met zorgevaluatie wordt antwoord gegeven op de vraag welke zorg, voor welke patiënten het meest zinnig is. Het doel van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van partijen. In deze evaluatie wordt onderzocht of het programma heeft bijgedragen aan het gepast gebruik en op welke manier dat is gebeurd.

    

De werking van zorgmarkten

ED evaluatie

2025

2

Deze evaluatie gaat in op hoe de zorgmarkt de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd. Hierbij is het de vraag of gereguleerde marktwerking voor alle sectoren passend is, en of patiënten voldoende informatie hebben om de juiste keuzes te kunnen maken. Specifieke aandacht gaat o.a. uit naar ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging.

    

Juist Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)

EP evaluatie

2024

2

Sinds 2019 vindt er een evaluatie plaats als het gaat om JZOJP. De centrale vraag bij de lerende evaluatie over de Juiste Zorg op de Juiste Plek is; wat is er nodig om de beweging JZOJP verder te brengen?

    

Thema 3: Geestelijke gezondheidszorg

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage – ggz

EP evaluatie

2028

2,3,5

Gezien het domeinoverstijgende karakter van de ggz ligt de focus van de periodieke rapportage op het samenbrengen van de beelden voor de toekomstbestendigheid van de ggz. Hiervoor wordt zowel gekeken naar de inhoudelijke vraagstukken over de kwaliteit van zorg, als ook de wachtlijstproblematiek en een toenemend capaciteitstekort onder andere op basis van de hierboven genoemde onderzoeken Daarnaast wordt met betrokken veldpartijen ingezet op toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstig psychische aandoening en een langdurige zorgvraag (Wlz/Wmo). In het voorjaar van 2023 zijn hierover bestuurlijke afspraken gemaakt. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het samenbrengen van de beelden voor de toekomstbestendigheid van de ggz.

    

Kerncijfers ggz NZa

ED monitor

periodiek

2,3,5

De NZa brengt periodiek de ontwikkeling van de ggz in beeld uitgedrukt in kosten (per sector), aantal patiënten, groei en het aantal aanbieders.

    

Ggz-dashboard

ED monitor

periodiek

2,3,5

Er wordt gewerkt aan een Ggz-dashboard, waarin gerapporteerd wordt over doelstellingen die bijdragen aan de kwaliteit va de ggz-zorg en het terugbrengen van de wachtlijsten. Eind 2023 is er meer duidelijkheid over hoe dit dashboard precies eruit gaat zien.

    

Monitoring wachttijden ggz NZa (IZA)

ED monitor

halfjaarlijks

2,3,5

De NZa houdt de gemiddelde wachttijden per hoofddiagnosegroep voor de curatieve ggz bij en publiceert die op hun eigen website.

    

Monitor zorggebruik ggz-wonen cliënten in Wlz

ED monitor

jaarlijks

2,3,5

Sinds 2021 hebben mensen met psychische problematiek direct toegang tot de Wlz. Dit kan effect hebben op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg. De jaarlijkse monitor kent steeds een verschillend hoofdthema.

    

Zicht en grip op cruciale ggz

EA onderzoek

2024

2,3,5

In het IZA afspraken gemaakt over het zicht en grip krijgen op cruciale ggz. Elke regio brengt aan de hand van een inventarisatiemodel in beeld welk cruciaal ggz aanbod er regionaal, bovenregionaal en landelijk beschikbaar is. Tegelijkertijd wordt er komende periode gekeken naar hoeveel vraag er is naar cruciale ggz. Op basis van het overzicht van het aanbod van en inzicht in de vraag naar cruciale ggz wordt bepaald wat het noodzakelijk zorgaanbod moet zijn en waar dit aanbod het beste georganiseerd kan worden. De uitkomsten hiervan worden door de zorgverzekeraars besproken en vertaald naar de individuele inkoop voor 2025.

    

Monitor psychische problematiek

ED onderzoek

2023/2024

2,3,5

De belangrijkste doelstelling van de Monitor Psychische Problematiek is om een verbeterd zicht te krijgen op relevante ontwikkelingen en trends in de ambulantisering van de curatieve en langdurige ggz en het sociale domein de behoeften van de mensen om wie het gaat en het aanbod van passende ondersteuning en zorg op zowel regionaal als landelijk niveau. Daarnaast biedt de monitor tools om in de regio het gesprek aan te gaan om deze passende ondersteuning en zorg te kunnen realiseren. De monitor wordt gedaan door KPMG en Kenniscentrum Phrenos. In samenwerking met het RIVM wordt gekeken op welke wijze de monitor psychische problematiek via regiobeeld.nl beschikbaar gesteld kan worden. Hiermee kunnen de gegevens uit de monitor ook gebruikt worden voor het opstellen van de IZA basisbeelden. De monitor wordt de komende jaren uitgebreid met gegevens uit het gemeentelijk niveau.

    

Evaluatie Wzd en Wvggz

ED onderzoek

2023/2024

2,3,5

Op 1 januari 2020 traden de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. De evaluatie van de Wzd en Wvggz zal in 2026 plaatsvinden over de jaren 2020 t/m 2025.

    

Thema 4: Geneesmiddelen en medische technologie

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage – Geneesmiddelen NL in 2030

EP

2024

FBZ

Centrale vraag Periodieke rapportage: De huidige vraagstukken focussen zich op het zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de (dure) geneesmiddelen ook met de blik op de (midden) lange termijn. Voor de periodieke rapportage staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Hebben burgers in Nederland voldoende toegang tot geneesmiddelen, zijn deze beschik- en betaalbaar en vinden vernieuwingen snel genoeg hun weg vinden naar de zorg en staan de prikkels daarin goed (ook voor medische technologie)?

    

Evaluatie geneesmiddelenvisie

EP

2023

FBZ

In 2023 wordt de ex post evaluatie van de geneesmiddelenvisie afgerond. Hoofdvraag hierbij is: In hoeverre heeft de geneesmiddelenvisie uit 216 bijgedragen aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure innovatieve geneesmiddelen?

    

Mid-term review IZA - Dure geneesmiddelen

ED

2024

FBZ

In de mid-term review van het IZA wordt ook gekeken naar de kostenontwikkeling van dure geneesmiddelen. Dit omdat er in het IZA afspraken zijn gemaakt die beogen de kostengroei van dure geneesmiddelen af te remmen en daarmee de beschikbaarheid en toegankelijkheid beter te waarborgen.

    

Leveringszekerheid

ED

2024

FBZ

In Nederland is er over algemeen goede beschikbaarheid van geneesmiddelen. Het kan echter soms voorkomen dat bepaalde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn. Daarom voert de overheid beleid op leveringszekerheid van geneesmiddelen. Dit beleid wordt geëvalueerd. Daarbij staat de volgende vraag centraal: Wat zijn de effecten van het gevoerde Nederlandse beleid op de leveringszekerheid van geneesmiddelen?

    

Programma Medische Isotopen

ED

2027

FBZ

Deze evaluatie gaat in op in hoeverre het beleid heeft bijgedragen aan het versterken van de nucleaire kennisinfrastructuur.

    

aCBG

EP

2028

 

Het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) bereidt de besluiten van het college voor en voert deze uit. Ook is het verantwoordelijk voor de geneesmiddelenbewaking in Nederland. Het aCBG is een agentschap. In de Regeling Agentschappen is bepaald dat elke agentschap eens per vijf jaar doorgelicht moet worden. In de doorlichting worden de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het agentschap beoordeeld.

    

Thema 5: Jeugd

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage

EP evaluatie

2028

5

Voor de Periodieke Rapportage zal het borgen van de publieke belangen (kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid) van de Jeugdzorg centraal staan. Het onderzoek kan naar verwachting voor een overgroot deel gevoed worden met de adviezen van de Commissie van Deskundigen in 2028 en de Monitor Hervormingsagenda.

    

Ex-durante adviezen Commissie van deskundigen

EP evaluatie

2025

5

De Commissie van Deskundigen geeft gedurende de uitrol van de Hervormingsagenda (HA) Jeugd tweemaal (in 2025 en 2028) een zwaarwegend advies over hoe het gaat, of de afgesproken acties uit de HA ook worden uitgevoerd en hoe de uitgaven zich ontwikkelen. De rapportages op basis (van ondergenoem)de monitor vormen hier mede input voor.

    

Monitor Hervormingsagenda

ED evaluatie

2024-2026

5

Om gaandeweg zicht en grip te houden op de voortgang en effecten van de gemaakte afspraken in de Hervormingsagenda (op de inhoudelijke thema’s, de financiële afspraken en de randvoorwaardelijke afspraken) en deze te evalueren, wordt voor de jaren 2023-2028 een monitor opgesteld met een jaarlijkse rapportage. De Commissie van Deskundigen geeft gedurende de uitrol van de agenda tweemaal (in 2025 en 2028) een zwaarwegend advies over hoe het gaat, of de afgesproken acties ook worden uitgevoerd en hoe de uitgaven zich ontwikkelen. De rapportages op basis van de monitor vormen mede input voor.

    

Jeugdmonitor

ED monitor

jaarlijks

5

De Landelijke Jeugdmonitor beschrijft aan de hand van thema’s als jeugdzorg, opgroeien in ongelijke omstandigheden, onderwijs, werk, middelengebruik, criminaliteit en welzijn de staat van de jeugd in Nederland. De resultaten van de Jeugdmonitor worden mede ontsloten met een jaarlijkse rapportage.

    

Beleidsinformatie Jeugd

ED monitor

jaarlijks

5

Beleidsinformatie Jeugd levert beleidsinformatie over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze halfjaarlijkse publicatie kunnen gemeenten en het rijk monitoren hoe de jeugdzorg zich ontwikkelt.

    
    

Thema 6: Maatschappelijke ondersteuning

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage maatschappelijke ondersteuning

EP evaluatie

2026

3

De focus van de Periodieke Rapportage zal liggen op het samenbrengen van de bevindingen uit onderliggende individuele onderzoeken voor het borgen van de publieke belangen van de maatschappelijke ondersteuning. Dit met de focus op de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de ondersteuning en hoe dit landelijk maar ook regionaal wordt uitgevoerd.

    

Doelmatigheid Wmo

ED evaluatie

2023/2024

3

Onderzoek naar inzetten op het bevorderen van de analyse en synthese van (wetenschappelijke) kennis voor het sociaal domein, zoals de vindbaarheid en toepassing door professionals in het sociaal domein (faciliteren van samen evalueren en leren). Tevens wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van nieuwe aanpakken en interventies.

    

Professionalisering sociaal werk

EP evaluatie

2026

3

Het sociaal werk is van oudsher gericht op het ondersteunen van mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving. Sociaal werkers richten zich daarbij op de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van deze mensen, zowel individueel als in hun sociale verbanden (versterking van samenredzaamheid). Hun professionele profiel is echter zwak en hun deskundigheid is voor buitenstaanders vaak ongrijpbaar. Daarom start in 2023 bij ZonMw een Stimuleringsprogramma Sociaal werk, dat hen in staat moet stellen hun kennisbasis helder te omschrijven, te verstevigen en te vernieuwen. Het programma geeft daarmee tevens een stevige impuls aan de ontwikkeling van het sociaal werk tot ‘evidence based practice’. In de loop van 2026 zal het programma geëvalueerd worden. Op basis van de resultaten hiervan zal besloten worden of het programma na 2027 zal worden voortgezet.

    

Eén tegen eenzaamheid

EP evaluatie

2025

3

Het actieprogramma vraagt om een cyclisch leerproces, waarbij actie en leren steeds met elkaar in verbinding staan. Monitoren en evalueren zijn belangrijke manieren om informatie te verkrijgen over de voortgang en impact van het programma Eén tegen eenzaamheid.

    

Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

EP evaluatie

2024-2026

3

Onderzoek naar de voortgang op het Actieplan Dakloosheid en de daaraan gekoppelde doelstelling uit de Verklaring van Lissabon, inclusief de (benodigde) financiële middelen (VWS, SZW, BZK). Dit onderzoek zal worden benut als tussentijdse evaluatie om de voortgang op het behalen van de doelstellingen van het Actieplan te evalueren en indien nodig bij te sturen.

    

Houdbaarheidsonderzoek Wmo

EP evaluatie

2024

3

Onderzoek met als doel om een gezamenlijk beeld te krijgen van de opgave in de Wmo en daarnaast te bevorderen dat VNG en Rijk gezamenlijk en proactief kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken voor de lange termijn.

    

Samenbrengen stuurinformatie Wmo

EA onderzoek

2025

3

Onderzoek te komen tot de juiste stuurinformatie voor doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Wmo. Indicatoren zullen met betrokken partijen (VWS, gemeenten en met betrokkenheid van aanbieders, cliënten en overige stakeholders) en op basis van reeds bestaande registers worden samengesteld.

    

Evaluatie stimulering sociaal werk

EP evaluatie

2026-2027

3

Onderzoek naar het stimuleringsprogramma Sociaal Werk, uitgevoerd door ZonMW. Het doel van het programma is professionalisering en profilering van het sociaal werk, door kennisontwikkeling en -verspreiding en bevordering van vakmanschap.

    

Monitor Wmo

ED monitor

2024

3

Het RIVM ontwikkelt in 2023 in opdracht van het ministerie van VWS samen met de VNG een Wmo-monitor op basis waarvan de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de Wmo 2015 gevolgd kunnen worden. In 2024 wordt een eerste nulmeting verricht voor deze Wmo-monitor.

    

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo

ED onderzoek

Continu

3

Gemeenten voeren jaarlijks een clientervaringsonderzoek (CEO) uit onder hun inwoners die gebruik maken van ondersteuning uit de WMO. Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek. Gemeenten reflecteren zelf op de uitkomsten van hun gemeente.

    

Monitor gemeentelijk sociaal domein

ED monitor

Continu

3

De Monitor Gemeentelijk Sociaal Domein is een instrument dat wordt gebruikt om de prestaties en resultaten van gemeenten op het gebied van het sociaal domein te meten en te volgen. De gemeenten kunnen zichzelf vergelijken met andere gemeenten. De monitor geeft inzicht in indicatoren op het gebied van individuele voorzieningen en het cliëntervaringsonderzoek Wmo.

    

Thema 7: Ouderenzorg en palliatieve zorg

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage – ouderenzorg

EP evaluatie

2028

3

De periodieke rapportage ouderenzorg gaat over de zorg en ondersteuning voor ouderen. Centraal staan de ouderen met een Wlz-indicatie, maar ook de samenhang met de Wmo en de Zvw, zoals in het WOZO-programma is belicht, is van belang. In de synthesebenadering gaat het onder meer over de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen. De periodieke rapportage staat voor 2028 gepland waarin de komende periode de inzichtbehoeften die centraal staan in deze periodiek rapportage nader zullen worden gepreciseerd.

    

Monitor Langdurige zorg

ED monitor

periodiek

3

De Monitor Langdurige Zorg geeft cijfers weer over de langdurige zorg. Het gaat dan om de verpleging en verzorging van ouderen en chronisch zieken, de zorg voor gehandicapten en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Thema’s die in de monitor naar voren komen zijn bevolking, indicatie, gebruik, uitgaven en volume, eigen bijdrage en toegankelijkheid.

    

Kerncijfers Langdurige Zorg

ED monitor

periodiek

3

De NZa presenteert periodiek kerncijfers over de langdurige zorg. Voorbeelden van kerncijfers zijn aantal declaraties, persoonsgebonden budget per sector, totale kosten per sector en uitstaande indicaties.

    

Monitor WOZO

ED monitor

2025

3

In het WOZO programma zijn verschillende doelstellingen geformuleerd langs meerdere actielijnen. Deze doelstellingen worden gemonitord. Een belangrijke onderdeel van de monitoring is de Monitor Ouderenhuisvesting.

    

Monitor Nationale Dementiestrategie

ED monitor

periodiek

3

Van 2021 tot 2030 zet VWS zich in voor dementie via de Nationale Dementiestrategie. De resultaten hiervan worden gemonitord.

    

Waardigheid en trots op locatie

EP evaluatie

2024

3

In 2024 komt het eindverslag «Waardigheid en Trots op locatie» over de periode 2018-2023.

    

Academische werkplaatsen ouderen, gehandicapten

EP evaluatie

2027

3

In 2027 wordt de evaluatie van het programma financiering Academische Werkplaatsen ouderen en gehandicapten door ZonMw opgeleverd.

    

Evaluatie NPPZ II

ED, EP evaluatie

2024, 2026

3

Er zal een tussentijdse evaluatie (2024) en een eindevaluatie (2026)plaatsvinden van het programma. De resultaten van de doelen van NPPZ II wordt inzichtelijk door monitoring en effectevaluatie op het niveau van patiënt, zorgverlener, organisatie en maatschappij.

    

Evaluatie Regeling ptzgv thuis

EP evaluatie

2026

3

Evaluatie van de subsidieregeling Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis welke zich richt op de inzet van vrijwilligers, netwerken voor palliatieve zorg en integrale kindzorg én geestelijke verzorging thuis.

    

Evaluatie ZonMw programma Palliantie II

EP evaluatie

2026

3

Evaluatie van het Palliantie II welke zich richt op een goede kwaliteit van leven voor mensen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.

    

Thema 8: Gehandicaptenzorg

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Periodieke rapportage – ghz

EP evaluatie

2026

3

De Periodieke Rapportage gaat in op hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer groepen mee kunnen doen in de samenleving en hoe we de gehandicaptenzorg bestendig kunnen houden voor nu en straks rekening houdend met de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de gehandicaptenzorg.

    

Monitor ZZP Gehandicaptenzorg (CBS)

ED monitor

jaarlijks

3

Monitor van personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp.

    

Toekomstagenda gehandicaptenzorg

ED evaluatie

2024-2026

3

In 2021 is de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, naar de Kamer gestuurd. Er wordt een evaluatie gedaan naar of de doelen van de Toekomstagenda zijn behaald.

    

Subsidie gespecialiseerde cliëntondersteuning

EP evaluatie

2026

3

De pilots GCO zijn positief gewaardeerd. Thans is borging voorzien door middel van deze subsidieregeling. Vanaf juli 2023 tot en met juni 2028 zal uitvoering worden gegeven aan een subsidieregeling Gespecialiseerde cliëntondersteuning. Uit evaluatieonderzoek (2024-2026) moet blijken welke ontwikkelingen zich gedurende de subsidieperiode voordoen in de GCO. Op basis van dit onderzoek zal worden bezien welke omvang de GCO in de toekomst zal hebben en hoe de relatie met de OCO het beste vorm gegeven kan worden. 

    

Thema 9: Arbeidsmarkt en opleidingen zorg

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Arbeidsmarkt

   

Periodieke rapportage arbeidsmarkt

EP evaluatie

2025

4

In de periodiek rapportage staat centraal hoe de publieke belangen van het gezondheidszorgstelsel (toegankelijk, goede kwaliteit en betaalbaar) kan worden geborgd ondanks de groeiende krapte op de arbeidsmarkt.

    

Monitoring en evaluatie TAZ

ED evaluatie

2024

4

De effecten van de inzet op het programma TAZ worden gemeten via een aantal indicatoren. Hierbij geldt dat er geen één op één relatie te leggen is tussen een afzonderlijke afspraak en de uitkomst van een indicator. Deze set aan indicatoren geeft echter wel een beeld of de inzet van partijen voldoende resultaat oplevert of dat bijgestuurd moet worden. Dit beeld wordt aangevuld met een jaarlijkse schriftelijke voortgangsrapportage waarin meer kleuring wordt gegeven aan de bereikte mijlpalen en voortgang op de transformatie naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Wanneer de indicatoren en rapportage aanleiding geven tot bijsturen, treden partijen hierover in overleg.

    

Arbeidsmarkt & ontzorgen zorgprofessionals IZA

ED evaluatie

2024

4

Monitoring van de voortgang op de afspraken in het IZA die zien op de arbeidsmarkt worden bijgehouden in de IZA voortgangsrapportage, de monitoring van de ontwikkeling op het gebied van de arbeidsmarkt vindt plaats middels in de monitoring van programma TAZ (zie hierboven).

    

Opleidingen

   

Evaluatie subsidieregeling Opleidingsmodule Basis Acute Zorg

EP evaluatie

2024

4

Evaluatie subsidieregeling oleidingen in een Jeugd ggz-instelling

EP evaluatie

2024

4

Evaluatie subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practicioner en opleiding tot physician assistant

EP evaluatie

2026

4

Evaluatie subsidieregeling stageplaatsen zorg II

EP evaluatie

2025

4

Evaluatie subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT

EP evaluatie

2026

4

Evaluatie subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

EP evaluatie

2026

4

Periodiek worden de subsidieregelingen voor opleidingen geëvalueerd.

    

VWS-brede evaluaties

Deze overkoepelende VWS-brede evaluaties hoeven niet te worden voorzien van een periodiek rapportage vanwege onvoldoende onderlinge samenhang. Wel kunnen de evaluaties bouwstenen opleveren voor reeds geprogrammeerde periodieke rapportages.

Thema

Type onderzoek

Looptijd

Begrotingsartikel

Persoonsgebonden budget

EP evaluatie

2026

diverse

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld dat de gehele keten ondersteund. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. In deze ex post evaluatie staat de totstandkoming van het PGB2.0 systeem centraal dat in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen is ontwikkeld.

    

Verduurzaming zorg en welzijn

ED evaluatie

2025

1-11

Om mensen gezond(er) te maken en kwaliteit van leven te bieden gebruiken zorgaanbieders veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu en verandering van het klimaat, wat weer schadelijk is voor de volksgezondheid. De afgelopen jaren zijn de eerste belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van (publieke) zorg en welzijn om deze paradox te doorbreken. De ex durante evaluatie zal zich met name richten op de vraag of de stappen in de goede richting zijn geweest en of de interventies bijdragen aan de opgave om klimaat- en milieu-impact te verminderen. De evaluatie is enerzijds bedoeld om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en de beschikbare middelen inzichtelijk te maken. Anderzijds is de evaluatie een belangrijk middel om de scherpte te geven aan de inzet van VWS en te kunnen monitoren op de voortgang.

    

Pandemische paraatheid

ED evaluatie

2024

1

PM (nog in afstemming met beleid) In 2022 is de beleidsagenda Pandemische Paraatheid en de uitwerking daarvan in het programma Pandemische Paraatheid naar de Kamer gestuurd. In de beleidsagenda zijn drie opgaven opgenomen:1. Versterkte publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding2. Zorg: goed voorbereid, flexibel en opschaalbaar3. Versterkte leveringszekerheid en toegang tot medische productenDaarnaast zijn er ook overkoepelende opgaven zoals de internationale bijdrage van het programma en op innovatie. Deze verschillende beleidsopgaven zijn het uitgangspunt van de evaluatie.De evaluatie in 2023/2024 is een ex-durante evaluatie en richt zich met name op de vraag in hoeverre het beleidsprogramma deze opgaven met de voorgestelde interventies kan realiseren. De evaluatie is enerzijds bedoeld om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en de beschikbare middelen inzichtelijk te maken. Anderzijds is de evaluatie een belangrijk middel om de programmadoelen scherpte te geven en te kunnen monitoren op de voortgang.

    

Standaardisatie gegevensuitwisseling

ED evaluatie

2026

4

Om de best mogelijke gezondheidszorg in Nederland te (blijven) verlenen is het noodzakelijk dat patiënten, burgers, zorgverleners, wetenschappers en beleidsmedewerkers digitaal over de beschikbare, noodzakelijke, betrouwbare en de meest actuele gegevens beschikken. Zo kunnen betere adviezen worden gegeven en besluiten worden genomen over gezondheid, zowel op individueel niveau als voor ons allen. De snel voortschrijdende digitalisering van de samenleving, zorgt voor een grotere en makkelijkere beschikbaarheid van (zorg)informatie. Dit levert zowel kansen als bedreigingen op. De focus van VWS is daarom gericht op het zorgen voor helder, eenduidig en samenhangend beleid op het brede terrein van informatievoorziening binnen, voor en met de zorg. Dit door:1. Het bijdragen aan het met de juiste waarborgen voor veilig en verantwoord gebruik inzetten van informatie2. Het creëren en bevorderen van interoperabiliteit3. Het creëren van kaders voor het verantwoord hergebruiken van gegevens

    
    

Evaluatie NZa

EP

2028

4

De NZa houdt toezicht op partijen in de zorg, maakt regels omtrent de tarieven in de zorg en doet onderzoek en adviseert het ministerie van VWS. De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan. Conform de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt de organisatie NZa elke vijf jaar geëvalueerd.

    

Evaluatie Zorginstituut

EP

2025

4

Het Zorginstituut werkt aan de toegang tot goede zorg voor iedereen in Nederland. Het Zorginstituut (ZiN) is een zelfstandig bestuursorgaan. Conform de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt de organisatie ZiN elke vijf jaar geëvalueerd.

    
    

Evaluatie CIZ

EP

2026

3

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een zelfstandig bestuursorgaan van VWS en verzorgt de indicatiestelling van cliënten in de Wlz. Conform de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt de organisatie CIZ elke vijf jaar geëvalueerd.

    

Evaluatie CAK

EP

2024

4

Het CAK is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat in opdracht van het ministerie van VWS regelingen uitvoert. De taken van het CAK zijn voor het merendeel gerelateerd aan de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt elke vijf jaar verplicht een evaluatie uitgevoerd.

Licence