Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgen we de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Programmadirectie Zorg & Jeugd Caribisch Nederland weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 111 Departementaal overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting 2024

   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal uitgaven

  

200.708

181.908

178.510

182.298

186.340

188.384

191.866

          

Artikel 4 Zorgbreed beleid

  

200.708

181.908

178.510

182.298

186.340

188.384

191.866

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

         

Subsidies (regelingen)

  

3.864

4.210

4.207

4.170

4.170

4.170

4.170

Zorg en welzijn

R

S

3.864

4.210

4.207

4.170

4.170

4.170

4.170

Bekostiging

  

184.929

170.848

167.391

171.074

174.609

176.659

180.141

Zorg en welzijn

R

S

157.582

163.398

167.391

171.074

174.609

176.659

180.141

Zorg en welzijn

R

I

27.347

7.450

0

0

0

0

0

Opdrachten

  

0

1.000

1.750

2.000

2.520

2.520

2.520

Opdrachten COVID-19

R

S

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten Zorg

R

S

0

1.000

1.750

2.000

2.520

2.520

2.520

Opdrachten Jeugd, Welzijn en Sport

R

S

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

  

11.915

5.850

5.162

5.054

5.041

5.035

5.035

Overige

E

S

11.915

5.100

5.162

5.054

5.041

5.035

5.035

Overige

E

I

0

750

0

0

0

0

0

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Subsidies

Zorg, jeugdzorg, welzijn en sport

Voor zorgbreed beleid op de BES-eilanden is een subsidiebudget van in totaal € 4,2 miljoen beschikbaar. Deze middelen worden onder meer ingezet voor uitvoering van de jeugdzorg en voor activiteiten in het kader van het sport- en preventieakkoord.\

Bekostiging

Zorg en WelzijnVoor de bekostiging van zorg en welzijn op de BES-eilanden is een budget van € 167,4 miljoen beschikbaar. Van deze middelen wordt € 150,9 miljoen ingezet voor de zorguitgaven die voortvloeien uit het Besluit Zorgverzekering BES en € 9,7 miljoen voor ouderenzorg en maatschappelijke ondersteuning. Voor pleegzorgvergoedingen en het begeleiden van jongeren is € 4,6 miljoen gereserveerd. Daarnaast is voor het sport- en preventieakkoord € 2,2 miljoen beschikbaar.

Opdrachten

Opdrachten Zorg

Er wordt ingezet op het versterken van de Pandemische Paraatheid in de Caribische delen van het Koninkrijk om de inwoners beter te beschermen tegen toekomstige pandemieën. Hiervoor wordt een regionale hub ingericht, de International Health Regulations (IHR) met als doel de publieke gezondheidszorg en infectiebestrijding in de Caribische delen van het Koninkrijk te versterken en de expertise en innovatiekracht in de regio te vergroten. De regionale IHR hub is een gezamenlijk project met de Landen van het Koninkrijk. Voor 2024 is € 1,7 miljoen beschikbaar, voor 2025 € 2 miljoen, en vanaf 2026 structureel € 2,5 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

VWS verstrekt jaarlijks bijzondere uitkeringen aan de openbare lichamen op basis van artikel 92 lid 2 sub c Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hiervoor is € 5,2 miljoen begroot. De uitkeringen zijn bestemd voor de uitvoering van verschillende activiteiten op het VWS domein, zoals Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Publieke Gezondheid, preventie en sport en bewegen. Dit doet VWS in nauw overleg met de openbare lichamen, al dan niet vastgelegd in een afzonderlijk akkoord. De looptijd van de afspraak wisselt. Er vinden periodieke overleggen plaats met de openbare lichamen om de voortgang te monitoren. De financiële verantwoording verloopt via de jaarrekening van de openbare lichamen.

Licence