Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Subsidieoverzicht

Tabel 109 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

Naam Subsidie (regeling)

t-2

t -1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

1

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

273.426

209.262

220.754

152.600

113.995

116.454

114.736

n.v.t

n.v.t

n.v.t

1

Subsidieregeling publieke gezondheid

279.426

247.330

210.401

211.982

210.208

211.320

212.727

2021

2025/2026

1-1-2027

1

Beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening

23.641

54.023

93.556

93.556

94.856

94.856

94.856

In werking per 2018

2023

1-1-2024

1

Subsidieregeling abortusklinieken

18.350

19.568

18.981

18.985

19.098

19.098

19.098

Onderzoeksrapport doorlichting administraties abortusklïnieken in het kader van subsidies

2024

2025

1

Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen

8.547

8.547

8.547

8.547

8.547

8.547

8.547

In werking per 2020

2024

2025

1

Subsidieregeling NIPT

15.822

5.458

     

In werking per 1/4/17

2021

1-4-2023

1

Subsidieregeling NODOK 2019–2023

500

600

600

600

600

600

600

2018 TK 35000-XVI-92

2023

2024

1

Subsidieregeling opleiding abortusartsen

220

220

220

220

220

220

220

In werking per 2021

2024/2025

2026

1

Subsidieregeling preventiecoalities

2.200

1.600

850

    

In werking per 2017

 

2024

2

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

161.672

46.362

30.165

25.644

19.628

  

n.v.t

n.v.t

n.v.t

2

Beleidskader subsidiering versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patient en professional fase 3

282

22

       

2022

2

Beleidskader subsidiering versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patient en professional fase 5

26.058

14.145

      

2023

 

2

Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023

8.760

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

2023

 

31-12-2023

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional

1.624

2.385

1.688

      

1-1-2022

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

9.303

5.839

5.426

200

200

200

200

2023

 

1-7-2023

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Farmacie

32.950

25.750

26.390

       

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN

6.072

4.669

4.956

      

31-5-2024

2

Beleidsregels Kickstart Medicatie-overdracht

8.696

8.195

5.692

    

In werking per 18-1-2021

18-1-2022

30-9-2024

2

Beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties

199

300

300

300

300

300

300

2018

Subsidieregeling eindigt in 2018

1-1-2025

2

Subsidie Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen ZvW onverzekerden en wanbetalers

1.395

1.476

1.476

1.476

1.475

1.475

1.475

2022

2024

n.v.t.

2

Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen

1.800

2.800

2.800

    

2023

 

1-1-2024

2

Subsidieregeling donatie bij leven

827

850

850

850

850

850

 

2021

2027

1-6-2026

2

Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen

4.904

5.400

5.400

5.400

5.400

  

In werking per 1-1-2021

2026

1-1-2026

2

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

58.228

64.534

64.529

64.524

64.539

64.522

64.522

Q3 2017; aangepast per 1/3/18

Q3 2017; aangepast per 1/3/18

2024

2

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden inzake Oekraïne

 

12.000

6.000

       

2

Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022

30.000

9.000

       

31-12-2023

2

Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19

162.396

        

13-12-2022

2

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021

40

180

20

720

   

2019

2019

1-1-2026

2

Subsidieregeling veelbelovende zorg

21.307

33.276

47.320

52.501

62.882

63.500

74.070

  

2024

2

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (pgb-zorgbonus)

  

18.700

      

1-10-2025

2

Subsidieregeling coronabanen in de zorg

 

30.000

       

1-1-2024

3

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

48.833

31.826

28.421

27.023

24.529

  

n.v.t

n.v.t

n.v.t

3

Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

36.989

43.662

47.039

46.921

47.309

47.309

47.309

2020

Start in 2020

31-12-2026

3

Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg

13.239

874

     

2023

31-06-2023

3

Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg

710

874

75.174

46.055

25.305

8.355

 

2026

47574

3

Regeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair

596

      

2023

2025

3

Stimuleringsregeling E-health Thuis

4.740

17.800

13.800

10.800

     

1-1-2022

3

Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0

2.819

        

1-9-2021

3

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (revolverend fonds)

20.800

        

4-4-2024

3

Gespecialiseerde clientenondersteuning (GCO)

 

635

16.250

24.250

26.000

9.500

5.000

  

30-6-2028

4

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

119.038

361.504

131.658

127.940

127.314

  

n.v.t

n.v.t

n.v.t

4

Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2023

17.400

17.000

     

2015

 

2024

4

Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024–2028

  

30.500

30.500

30.500

30.500

   

2029

4

Subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

 

5.600

3.325

      

2027

4

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022

 

216.500

227.500

    

2022

n.v.t.

1-1-2024

4

Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025

 

4.455

3.565

1.965

500

    

1-1-2026

4

Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

2021

2026

1-7-2028

4

Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020-2022

2.300

2.600

2.600

    

2019

2024

1-1-2025

4

Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

116.000

116.000

122.000

122.000

122.000

122.000

 

2020

2025

1-8-2027

4

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

5.500

5.950

5.950

5.950

5.950

  

2021

2026

1-7-2027

4

Subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT 2021-2026

 

510

510

510

   

2026

1-7-2026

4

Subsidieregeling opleidingsmodule BAZ

 

20.000

     

 

1-1-2024

4

Subsidieregeling Veerkracht en Zeggenschap

  

1.350

      

1-1-2025

4

Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers

 

2.000

     

 

30-6-2023

5

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

       

n.v.t

n.v.t

n.v.t

5

Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg

10.000

10.000

10.000

      

Regeling vervalt per 1-10-2022

5

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

311

300

       

Regeling vervalt per 1-10-2023

5

Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan

14.818

14.598

14.466

14.949

14.259

  

2021

2026

31-12-2026

6

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

116.641

135.280

132.596

133.429

106.439

119.926

119.926

n.v.t

n.v.t

n.v.t

6

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

26.000

      

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalig agv COVID-19

2022

6

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

48.000

      

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalig agv COVID-19

2022

6

Subsidieregeling Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 (STIK)

 

36.000

     

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalig agv COVID-19

2023

6

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

 

79.760

     

In werking per 2019

2021

2024

6

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (in ontwikkeling)

77.020

77.013

79.493

79.462

79.474

79.464

79.464

In werking per 1/1/2024

  

6

Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023

8.100

8.100

       

1-1-2024

6

Subsidieregeling topsportevenementen 2024-2028 (in ontwikkeling)

  

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

In werking per 1/1/2024

 

31-12-2028

7

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

25.440

22.538

22.067

22.060

22.059

  

n.v.t

n.v.t

n.v.t

7

Beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

356

356

356

356

      

7

Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

1.000

333

333

333

   

n.v.t.

n.v.t.

 

Totaal Subsidies

0

1.913.295

2.094.459

1.802.174

1.390.208

1.292.036

1.056.596

862.688

   
Licence