Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4: REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post tot en met Najaarsnota en de nieuwe stand bij Najaarsnota opgenomen. Aanpassingen als gevolg van Nota’s van Wijziging zijn niet opgenomen, deze zullen worden opgenomen in het overzicht bij de Voorjaarsnota. De toelichtingen bij de mutaties op de aanvullende post staan in de Verticale Toelichting aanvullende post (bijlage 3 bij de Najaarsnota).

In tabel 1 zijn alle mutaties weergegeven. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven. Daar waar witregels staan, hebben geen mutaties plaatsgevonden. Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie kleiner dan 0,5 mln.

De stand van de reserveringen Regeerakkoord op de aanvullende post bij Najaarsnota zijn zichtbaar in tabel 2. Daar waar witregels staan, zijn de middelen Regeerakkoord reeds uitgekeerd. Daar waar een 0 in de reeksen staat is de stand kleiner dan 0,5 mln.

Tabel 1: mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Nr.

Mutaties t.o.v. Miljoenennota

– 123

– 8

       

Begroting

                 
 

Openbaar bestuur

             
                 
 

Veiligheid

             

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

– 54

         

JenV

                 
 

Defensie

             
                 
 

Bereikbaarheid

             
                 
 

Milieu

             
                 
 

Landbouw

             
                 
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

             
                 
 

Zorg

             
                 
 

Sociale Zekerheid

             
                 
 

Internationale samenwerking

             
                 
 

Overige uitgaven

             

L105

Kasschuif reservering regionale knelpunten

8

– 8

         

L105

Reservering regionale knelpunten

– 26

         

EZK

L108

Gasfonds Groningen

– 50

         

EZK

L110

Brandweer- en politievrijwilligers

– 1

         

Jenv

Tabel 2: Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Najaarsnota (in mln. euro)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nr.

Reserveringen Regeerakkoord

44

1.896

2.503

2.627

2.431

2.256

               
 

Openbaar bestuur

           

A3

Belastingdienst

 

202

31

25

   

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

   

200

200

200

200

               
 

Veiligheid

           

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

 

50

82

105

129

129

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

 

70

70

70

70

 

B7

Extra capaciteit strafrechtketen

 

10

15

20

20

20

B8

Cybersecurity

           

B9

Contraterrorisme

           

B10

Ondermijnende criminaliteit

 

7

7

7

7

7

B12

Ondermijningsbestrijdingsfonds

 

100

       

B13

Terugdringen recidive

           

B14

Experimenten regulering wietteelt

 

1

1

1

1

1

B15

Voorkomen vechtscheidingen

           

B16

Vrijwilligerswerk gedetineerden

           

B17

Regionaal Uitstapprogramma Prostituees

           
               
 

Defensie

           

C18

Ondersteuning krijgsmacht

           

C19

Investeringen modernisering krijgsmacht

           

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

 

110

110

110

110

110

C21

Kustwacht Caribisch Gebied

           
               
 

Bereikbaarheid

           

D22

Verhoging Infrastructuurfonds

           
               
 

Milieu

           

E23

Envelop klimaat

 

300

300

300

300

300

E24

SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

   

103

368

290

288

E25

Natuur en waterkwaliteit

   

40

     

E26

Invoeren alternatief voor salderingsregeling

   

213

240

240

240

               
 

Landbouw

           

F28

Capaciteit NVWA

 

5

15

16

15

15

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)

 

66

84

40

10

 

F30

Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

 

50

25

     

F31

Cofinanciering innovatie visserij

 

5

5

5

   
               
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

           

G32

Voor- en vroegschoolse educatie

           

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

     

81

193

193

G35

Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

           

G36

Fundamenteel onderzoek

           

G37

Toegepast onderzoek innovatie

           

G38

Onderzoeksinfrastructuur

           

G39

Maatschappelijke diensttijd

 

50

75

100

100

100

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

 

2

28

28

29

29

G41

Nederlandse scholen in het buitenland

           

G42

Media/onderzoeksjournalistiek

 

5

5

5

5

5

G43

Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds)

 

39

       

G44

Aanpak laaggeletterdheid

           

G45

Onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor talentrijke kinderen

           

G48

Terugdraaien taakstelling groen onderwijs

           
 

Kennisinstellingen

14

14

14

14

14

14

               
 

Zorg

           

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

   

4

10

10

5

H59

Preventiemaatregelen

 

41

41

15

10

9

H60

Transformatiegelden jeugd

           

H61

Waardig ouder worden

           

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

       

10

10

H63

Veilig opgroeien (meldcode, actieplan pleegzorg, FMEK (structureel))

           

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

 

2

2

2

1

 

H65

Belonen van uitkomsten

     

3

6

 

H68

Sport

           

H69

Q-koorts

           

H70

Experimenten regulering wietteelt

 

1

1

1

1

1

 

BTW-sportvoorziening

           
               
 

Sociale Zekerheid

           

I80

Meer face-to-face UWV voor Werkloosheid

           

I81

Meer face-to-face UWV voor Arbeidsongeschiktheid

           

I82

Pilot scholing WGA (voor mensen waarvoor onvoldoende functies te duiden zijn)

   

10

10

10

 

I86

Collectiviseren transitievergoeding MKB

   

100

100

100

100

I89

Extra budget voor Inspectie SZW: intensivering handhaving en fraudebestrijding

           

I92

Bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

           

I93

Taalles bij integratie

           
               
 

Overdrachten bedrijven

           

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

30

500

500

500

500

470

               
 

Internationale samenwerking

           

K103

Intensivering OS/ODA

           

K104

Buitenlands diplomatiek netwerk (posten)

           
               
 

Overige uitgaven

           

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

 

200

342

170

1

 

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

15

30

30

   

L108

Gasfonds Groningen

 

50

50

50

50

10

L109

Gratis VOG voor mensen die werken in een afhankelijkheidssituatie

           

L110

Brandweer- en politievrijwilligers

 

1

1

1

   
Licence