Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.997,90

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 12

 

‒ 12

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Generale kasschuif srv

‒ 57

Diversen

‒ 11,1

 

‒ 68,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Geraamde njn onderuitputting op covid noodsteun pa

‒ 35

Ruimingskosten nertsen

38

Diversen

‒ 11,4

 

‒ 8,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 88,5

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

1.909,40

Totaal Internationale samenwerking

36

Stand Najaarsnota 2020

1.945,40

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

281,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,2

 

‒ 0,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

9,7

 

9,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

9,5

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

290,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

290,8

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Generale kasschuif Srv

Het grote aantal aanvragen voor de regeling en ook de complexiteit van de controles bij de varkenshouderijen heeft ervoor gezorgd dat er in de uitvoering door RVO vertraging is ontstaan. Deze middelen worden via een kasschuif meegenomen naar 2021. Het betreft een schatting dat dit jaar circa 57 miljoen euro niet tot uitbetaling komt. Deze middelen blijven behouden voor de aanpak stikstof om stikstofemissiereductie te bereiken; alternatieve aanwending moet dus bijdragen aan het behalen van de programmadoelen.

Diversen

Onder de diversenpost valt onder andere het invullen van een taakstelling op artikel 51 voor uitvoeringskosten van de stoppersregeling nertsenhouderijen (10 miljoen euro). Daarnaast bevat deze post mutaties voor onderbesteding op verschillende kennisbudgetten.

Technische mutaties

Geraamde NJN onderuitputting op COVID-19-noodsteun pakket

Dit betreft een afboeking uitgevoerd op de Regeling tegemoetkoming land-en tuinbouwondernemers COVID-19 naar aanleiding van een ramingsbijstelling. De middelen die niet tot besteding komen vloeien terug naar het generale beeld.

Ruimingskosten nertsen

Er is 38 miljoen euro toegevoegd aan de begroting van LNV voor de kosten die samenhangen met de ruiming van de met COVID-19 besmette nertsenfokkerijen. De middelen die niet tot besteding komen vloeien terug naar het generale beeld.

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit overboekingen. Voor de tweede en derde tranche regiodeals draagt LNV 6,6 miljoen euro af aan het BTW-compensatiefonds (BCF). Daarnaast boekt LNV middelen over naar het gemeente- en provinciefonds voor de vervolgtermijnen van de Regiodeals ZaanIJ en Foodvalley (11,8 miljoen).

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Deze diversenpost bestaat onder andere uit verhoogde ontvangsten door een overschrijding van het CO2-emmissieplafond voor de glastuinbouw (4,5 miljoen). Ook de afronding van het fosfaatreductieplan levert hogere ontvangsten op (2,3 miljoen).

Licence