Base description which applies to whole site

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

61.820,2

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Tweede voortgangsrapportage kerndepartement szw

‒ 33,2

Diversen

‒ 7,2

Sociale zekerheid

 

Remigratiewet en leenstelsel duo

‒ 23,0

Diversen

‒ 6,8

 

‒ 70,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

11,6

Sociale zekerheid

 

Invullen taakstelling

19,0

Diversen

‒ 23,1

 

7,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Overboekingen gemeentefonds

‒ 76,9

Diversen

‒ 11,4

Sociale zekerheid

 

Now-2 (corona)

‒ 135,0

Now-3 (corona)

‒ 1.220,3

Tozo-3 levensonderhoud: uitstel vermogentoets (corona)

120,0

Diversen

‒ 32,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

3,3

 

‒ 1.352,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1.415,3

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

60.404,9

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Najaarsnota 2020

60.405,4

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.830,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,2

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 0,2

 

‒ 2,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,4

 

‒ 0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 2,8

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

1.827,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

1.827,5

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Tweede Voortgangsrapportage kerndepartement SZW

In de tweede voortgangsrapportage van het kerndepartement SZW is een onderuitputting gemeld op de apparaatsbudgetten en de beleidsondersteunende budgetten (subsidies en opdrachten). De oorzaak van deze onderuitputting is voor een belangrijk deel coronagerelateerd. Deze onderuitputting wordt deels ingezet voor invulling van de taakstelling op de SZW-begroting. Het restant leidt tot een meevaller op de rijksbegroting.

Remigratiewet en Leenstelsel DUO

Er is een neerwaartse bijstelling op basis van realisatiegegevens van DUO en SVB.

Diversen - Sociale Zekerheid

Deze post bevat diverse kleinere mee- en tegenvallers onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Er zijn meevallers op de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), en tegenvallers op de Toeslagenwet (TW) en Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Beleidsmatige mutaties

Invullen taakstelling

De taakstelling op de SZW-begroting die bij Miljoenennota 2020 is ingeboekt, wordt ingevuld met de gemelde meevaller op de apparaats- en beleidsondersteunende budgetten (zie ook Tweede Voortgangsrapportage kerndepartement SZW).

Diversen - Rijksbegroting

Bevat diverse kleine beleidsmatige mutaties onder uitgavenplafond Rijksbegroting die grotendeels samenhangen met het pakket aan flankerend sociaal beleid, zoals mutaties voor van werk naar werk begeleiding (VWNW).

Diversen - Sociale Zekerheid

Bevat diverse kleine beleidsmatige mutaties onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Dit betreft onder andere mutaties die samenhangen met het verdelen van het flankerend beleid uit het steun- en herstelpakket, zoals mobiliteitsteams en crisisdienstverlening. Daarnaast is er een neerwaartse bijstelling van 13 miljoen euro op de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB).

Technische mutaties

Overboekingen gemeentefonds

Deze mutatie bevat de overboekingen naar het gemeentefonds. Dit betreft onder andere middelen voor onderdelen van het steun- en herstelpakket, waaronder bijzondere bijstand (5 miljoen euro), gemeentelijke schuldhulpverlening (15 miljoen euro), crisisdienstverlening, ondersteuning zelfstandigen en aanpak jeugdwerkloosheid (16 miljoen euro) en de re-integratiedienstverlening van gemeenten (39 miljoen euro).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2 (NOW) (corona)

Op basis van realisatiecijfers van het UWV over het aantal verstrekte voorschotten wordt de raming met 100 miljoen euro neerwaarts aangepast. Daarnaast start het vaststellen van de subsidies voor NOW 2 in 2021. Dat betekent dat eventuele nabetalingen ook in 2021 zullen plaatsvinden en niet in 2020. In de begroting 2021 waren nog enige nabetalingen voor 2020 voorzien.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3 (NOW) (corona)

In de begroting 2021 waren de uitgaven aan NOW 3.1 volledig in 2020 geboekt. Inmiddels is duidelijk dat de NOW 3.1 in 3 maandelijkse tranches wordt uitbetaald. Dit om risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik te adresseren. Als gevolg hiervan ontvangen werkgevers het grootste deel van het voorschot voor NOW 3.1 in 2021.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3 (Tozo) levensonderhoud: uitstel vermogenstoets (corona)

De invoering van de vermogenstoets in de Tozo is van 1 oktober 2020 uitgesteld tot 1 april 2021. Door het uitstel zal het beroep op de Tozo in de laatste maanden van 2020 hoger uitvallen dan eerder geraamd. Naar verwachting stijgen de uitgaven aan Tozo-levensonderhoud in 2020 met 120 miljoen euro tot 340 miljoen euro. In deze bedragen zijn ook uitvoeringskosten meegenomen.

Diversen - Rijksbegroting

Deze post bevat diverse kleine technische mutaties onder uitgavenplafond Rijksbegroting. Dit betreft vooral kleine mutaties in overboekingen naar andere departementen, bijvoorbeeld met het BTW-compensatiefonds van het Ministerie van Financiën. Daarnaast is er een kleine opwaartse bijstelling voor Caribisch Nederland, in verband met de crisismaatregelen.

Diversen - Sociale Zekerheid

Bevat diverse kleine technische mutaties onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Hieronder vallen onder andere een kleine opwaartse bijstelling op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), een neerwaartse bijstelling op de uitvoeringskosten van de NOW 1 van ruim 13 miljoen euro, en een neerwaartse bijstelling op de Tijdelijke Tegemoetkoming Kinderopvang (TTKO) van bijna 20 miljoen euro.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

Bevat twee kleine mutaties die niet relevant zijn voor het uitgavenplafond, zijnde een kleine opwaartse bijstelling van 2,8 miljoen euro bij de rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO) en een kleine opwaartse bijstelling van 0,5 miljoen euro bij de rijksbijdrage voor de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ).

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Diversen - Rijksbegroting

Deze post bevat diverse kleine mee- en tegenvallers onder het plafond Rijksbegroting, die samenhangen met de tweede voortgangsrapportage van het kerndepartement SZW.

Diversen - Sociale Zekerheid

Bevat kleine mee- en tegenvallers onder het plafond Sociale Zekerheid. Dit betreft een kleine meevaller op de WKB en een kleine tegenvaller die samenhangt met de tweede voortgangsrapportage van het kerndepartement SZW.

Technische mutaties

Diversen - Niet-relevant voor het uitgavenplafond

Deze post bevat één kleine technische mutatie, namelijk een desaldering van het inkoopvoordeel.

Licence