Base description which applies to whole site

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

9.639,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Onderuitputting pvi/ dei+

‒ 19,8

Onderuitputting urgendamiddelen

‒ 29,6

Onderuitputting verduurzaming industrie

‒ 19,0

Diversen

‒ 23,5

 

‒ 91,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanv. middelen t.b.v. liberalisering elektriciteitsproductiemarkt

16,5

Bijstelling prognose schadevergoedingen door img

70,0

Urgenda 1: doorschuiven urgendamiddelen

‒ 17,0

Diversen

‒ 25,2

 

44,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Horeca subsidie

40,0

Ramingsbijstelling tvl1.0

‒ 300,0

Verbreding tvl

140,0

Diversen

‒ 29,1

 

‒ 149,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 196,7

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

9.442,9

Totaal Internationale samenwerking

26,5

Stand Najaarsnota 2020

9.469,4

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

5.682,5

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Meevallers ontvangsten artikel 2

15,3

Tegenvallers op de ontvangsten artikel 2

‒ 26,0

Diversen

2,0

 

‒ 8,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Lagere ontvangsten groningen schadebetalingen

‒ 50,0

Lagere ontvangsten nam waardedaling groningen

‒ 200,0

Ramingsbijstelling boeteontvangsten acm

75,3

Diversen

‒ 10,0

 

‒ 184,7

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Ophoging ets-ontvangsten 2020

60,0

Verlaging raming inkomsten i.h.k.v de mijnbouwwet

‒ 130,0

Diversen

‒ 14,0

 

‒ 83,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 277,1

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

5.405,4

Totaal Internationale samenwerking

0,1

Stand Najaarsnota 2020

5.405,5

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Onderuitputting PVI/DEI+

Een deel van de kasmiddelen van de DVI/DEI+ zullen niet worden benut, omdat (uit)financiering van de aangegane verplichtingen wordt uitgesmeerd in een (vast) kasritme van 5 jaar. Dit betreft voornamelijk de klimaatenveloppe-middelen voor de pilots en demo’s ten behoeve van CO2 reductie industrie.

Onderuitputting Urgendamiddelen

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Urgendadoelen tot besteding gekomen. Bijvoorbeeld de onderuitputting op de VEKI-regeling (10 miljoen euro). Daarnaast was de nadeelcompensatie voor de sluiting van de Hemweg-centrale lager dan het gereserveerde bedrag (11,6 miljoen euro).

Onderuitputting verduurzaming industrie

Dit betreft de onderuitputting als gevolg van het niet doorgaan of het optreden van vertraging van/bij een aantal maatwerkbeschikkingen, zoals Sabic en Stoomcasus Botlek.

Diversen

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen. Voorbeelden zijn de onderuitputting op de MOOI (-6,3 miljoen euro) en de regeling DEI (-2,7 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Aanvullende middelen t.b.v. liberalisering van de elektriciteitsproductiemarkt

Bij de liberalisering van de elektriciteitsproductiemarkt zijn enkele juridisch procedures tegen het ministerie van EZK aangespannen door energieleveranciers. Dit budget wordt gereserveerd voor afronding van deze procedures.

Bijstelling prognose schadevergoedingen door IMG

Naar aanleiding van nieuwe ramingen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) worden de uitgaven voor de schadebetalingen verhoogd met 70 miljoen euro. Deze kosten worden conform gebruikelijke systematiek aan de NAM in 2021 gefactureerd.

Urgenda 1: doorschuiven Urgendamiddelen

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Urgendadoelen tot besteding gekomen. Wanneer met deze middelen, middels dezelfde regeling als waar het budget voor was bedoeld in 2020, de beoogde CO2-reductie kan worden bewerkstelligd in 2021, worden zij doorgeschoven. Dit betreft in totaal 17 miljoen euro. Ook op andere begrotingen worden urgendamiddelen doorgeschoven.

Diversen

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen. Bijvoorbeeld de afroming van budget beleidsdeelneming opslag bonaire (-10,1 miljoen euro).

Technische mutaties

Horeca subsidie

Als onderdeel van de steunmaatregelen corona wordt het budget van TVL2.0 met 40 miljoen euro verhoogd voor een eenmalige toeslag voor ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid.

Ramingsbijstelling TVL1.0

Een neerwaartse bijstelling van het budget voor de TVL met 300 miljoen euro, omdat naar verwachting een lager beroep op de regeling wordt gedaan dan het aanvankelijk geraamde budget. De resterende ruimte binnen het TVL-budget wordt gebruikt om de verruiming van de TVL als onderdeel van het Steun- en herstelpakket te dekken.

Verbreding TVL

Als onderdeel van de steunmaatregelen corona wordt het budget van TVL2.0 met 140 miljoen euro verhoogd voor de verbreding van de TVL-regeling.

Diversen

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen. Bijvoorbeeld de ramingsbijstelling van de uitvoeringskosten door RVO.nl in relatie tot de coronamaatregelen (-15 miljoen euro) en de desaldering van een uitgestelde terugbetaling van een provinciale lening (-6,8 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Meevallers ontvangsten artikel 2 - Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Dit betreft meevallers op de diverse ontvangsten binnen artikel 2. De grootste meevallers vinden plaats bij de octrooiontvangsten (8,3 miljoen euro) en teruggave in het kader van de RVO-opdracht 2019 (5,6 miljoen euro).

Tegenvallers op de ontvangsten artikel 2 - Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Deze post betreft een saldo van diverse tegenvallers op de ontvangsten van artikel 2. In het bijzonder een tegenvaller op de ontvangsten luchtvaartkrediet (4,3 miljoen euro) door o.a. niet succesvol beëindigde projecten, afdracht F-35 door lagere realisatie van de omzet dan verwacht (3,7 miljoen euro), niet aflossen lening Industriepark Swentibold (18,8 miljoen euro) en lager dan geraamde ontvangsten vanuit de EU voor Eurostars (4,0 miljoen euro).

Diversen

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen. De post bestaat in dit geval in zijn geheel uit de ophoging van de ontvangstenraming van RVO.nl (2 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Lagere ontvangsten Groningen schadebetalingen

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM, die samenhangt met de uitgaven voor de schadeafhandeling en uitvoeringskosten. Deze kosten worden conform gebruikelijke systematiek aan de NAM in 2021 gefactureerd.

Lagere ontvangsten NAM waardedaling Groningen

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de schadeafhandeling en uitvoeringskosten. Deze kosten worden conform gebruikelijke systematiek aan de NAM in 2021 gefactureerd.

Ramingsbijstelling boeteontvangsten ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in 2020 een boete opgelegd aan sigarettenfabrikanten. Hierdoor zijn de boeteontvangsten naar boven bijgesteld.

Diversen

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen. De post bestaat in dit geval in zijn geheel uit de lagere ontvangsten vanuit de NAM voor de uitvoeringskosten (-10 miljoen euro).

Technische mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen. Bijvoorbeeld de desaldering van een uitgestelde terugbetaling van een provinciale lening (-6,8 miljoen euro) en hogere uitvoeringskosten voor de schadeafhandeling Groningen (3,3 miljoen euro).

Ophoging ETS-ontvangsten 2020

Op basis van bijgestelde ramingen van de ETS-ontvangsten worden de inkomsten met €60 miljoen euro naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling is met name het gevolg van een sneller en sterker herstel van de ETS-prijs dan verwacht bij de vorige ramingen, nadat de ETS-prijs in maart een sterke daling kende.

Verlaging raming inkomsten mijnbouwwet

Vanwege een terugbetaling van de Belastingdienst over het in 2018 te veel betaald winstaandeel door NAM en andere vergunninghouders, wordt de ontvangstenraming in het kader van de Mijnbouwwet voor 2020 met een bedrag van 130 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

Deze post bestaat uit mutaties die onder de ondergrens van het toe te lichten bedrag vallen. De post bestaat in dit geval in zijn geheel uit de verlaging van de ontvangstenraming van de COVA-heffing (-14 miljoen euro).

Licence