Base description which applies to whole site

Bijlage 2 Budgettair overzicht interventies

Tabel 1. Budgettair overzicht interventies kredietcrisis en europa (in miljoenen euro)

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gepleegd om het financiële stelsel gezond te houden en de rust te helpen herstellen in de financiële wereld. Vanaf 2010 heeft de overheid ook aan Europese faciliteiten bijgedragen, in het bijzonder door het verstrekken van garanties. Deze gebruikelijke bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht van de verschillende interventies.

Tabel 1 geeft de kasstromen en de garanties die met de interventies gepaard gaan en de vindplaatsen ervan in de begroting IX integraal weer. Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: het EMU saldo, de EMU schuld en de staatsschuld per thema becijferd. De kolom «telling» geeft hierbij aan welke posten bij elkaar moeten worden opgeteld. Onderaan de tabel worden de totalen van alle maatregelen geconsolideerd.

#

Stand: VJN 2014

Telling

2008–2012

2013

2014

∆ MJN

Bron

 

A. Fortis/RFS/AA

               

1

Aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

 

27.955

0

0

0

IX art.3

2

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

– 3.100

     

CBS

Eurostat

3

Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

 

3.750

0

– 200

0

IX art. 11

4

Renteontvangsten overbruggingskredieten (voormalig) Fortis

 

– 1.695

– 103

– 99

0

IX art. 11

5

Dividend ABN Amro Group

 

– 250

– 400

   

IX art.3

6

Dividend ASR Verzekeringen

 

– 71

– 88

 

IX art.3

7

Dividend RFS Holdings

 

– 6

0

   

IX art.3

8

Dividend financiële instellingen

 

0

0

– 400

0

IX art.3

9

Premieontvangsten capital relief instrument

 

– 193

0

0

0

IX art.3

10

Premieontvangsten counter indemnity

 

– 78

– 26

– 26

0

IX art.3

               
 

Verleende garanties

           

11

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

 

32.611

     

IX art.3

12

waarvan vervallen

 

– 32.611

     

IX art.3

13

Counter Indemnity ABN-AMRO

 

950

     

IX art.3

               
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

1, 3 t/m 10

29.412

– 617

– 725

   
 

Effect op EMU saldo

2, 4 t/m 10

– 807

617

525

   
 

Effect op EMU schuld

1, 3 t/m 10

29.309

– 617

– 725

   
 

Effect op staatsschuld

1, 3 t/m 10*

29.309

– 617

– 725

   
               
 

B. SNS Reaal

               

14

Kapitalisatie holding en bank

 

0

2.200

0

0

IX art.3

15

Overbruggingskrediet

 

0

1.100

0

0

IX art.3

16

Kapitalisatie Propertize

 

0

500

0

0

IX art.3

               

17

Renteontvangsten overbruggingskrediet

 

0

– 7

– 7

0

IX art.3

18

Dividend SNS Reaal N.V.

 

0

0

0

0

IX art.3

19

Premieontvangsten garantie

 

0

0

0

0

IX art.3

20

Resolutieheffing

 

0

0

– 1.000

0

IX art.1

               
 

Verleende garanties

           

21

Garantieverlening VBO

 

0

4.166

0

0

IX art.3

               
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

14 t/m 20

0

3.793

– 1.007

   
 

Effect op EMU saldo

16 t/m 20

0

7

1.007

   
 

Effect op EMU schuld

14, 15, 17 t/m 21

0

7.848

– 1.007

   
 

Effect op staatsschuld

14 t/m 20

0

3.793

– 1.007

   
               
 

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

               

22

Verstrekt kapitaal ING

 

2.250

– 750

– 817

– 67

IX art.3

23

Verstrekt kapitaal Aegon

 

0

0

0

0

IX art.3

24

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

 

565

0

0

0

IX art.3

 

waarvan afgeboekt

 

– 565

     

IX art.3

     

0

       

25

Couponrente ING

 

– 718

– 31

– 61

– 61

IX art.3

26

Couponrente Aegon

 

– 177

0

0

0

IX art.3

27

Couponrente SNS Reaal

 

– 38

0

0

0

IX art.3

28

Repurchase fee ING

 

– 1.688

– 344

– 347

28

IX art.3

29

Repurchase fee Aegon

 

– 910

0

0

0

IX art.3

30

Repurchase fee SNS Reaal

 

0

0

0

0

IX art.3

               
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

22 t/m 30

– 716

– 1.125

– 1.225

   
 

Effect op EMU saldo

25 t/m 27

933

31

61

   
 

Effect op EMU schuld

22 t/m 30

– 716

– 1.125

– 1.225

   
 

Effect op staatsschuld

22 t/m 30

– 716

– 1.125

– 1.225

   
               
 

D. Back-up faciliteit ING

               

31

Meerjarenverplichting aan ING

 

7.655

– 4.933

– 2.722

– 1.373

IX art.3

32

Alt-A portefeuille

 

11.140

– 6.454

– 4.686

– 3.009

IX art.3

33

relevant voor de EMU schuld

 

7.501

– 4.779

– 2.722

– 1.373

CBS/Eurostat

               

34

Back-up faciliteit ING totaal:

         

IX art.3

a

waarvan funding fee (rente + aflossing)

 

14.134

4.808

2.778

1.164

IX art.3

b

waarvan management fee

 

178

26

0

– 24

IX art.3

c

waarvan portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

– 13.323

– 4.275

– 4.231

– 2.772

IX art.3

d

waarvan garantiefee

 

– 390

– 58

0

52

IX art.3

e

waarvan additionele garantiefee

 

– 392

– 87

0

79

IX art.3

f

waarvan additionele fee

 

– 192

– 35

– 1

33

IX art.3

g

waarvan verhandelbaarheidsfee

 

– 15

– 18

– 1

14

IX art.3

h

waarvan eenmalige uitkering

 

0

– 379

 

IX art.4

i

waarvan incidentele uitgave

 

0

19

-

 

IX art.3

               
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

34

1

0

– 1.455

   
 

Effect op EMU saldo

34b, f, g

29

27

2

   
 

Effect op EMU saldo inclusief afwikkeling

 

0

– 86

     
 

Effect op EMU schuld

33

7.501

– 4.779

– 4.177

   
 

Effect op staatsschuld

34

1

0

– 1.455

   
               
 

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

               

35

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

 

– 1.114

– 165

– 100

56

IX art.2

36

Schade-uitkeringen

 

0

0

0

0

IX art.2

               

37

Garanties bancaire leningen

 

50.275

     

IX art.2

38

waarvan vervallen

 

– 33.033

– 7.349

0

0

IX art.2

               
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

35, 36

– 1.114

– 165

– 100

   
 

Effect op EMU saldo

35, 36

1.114

165

100

   
 

Effect op EMU schuld

35, 36

– 1.114

– 165

– 100

   
 

Effect op staatsschuld

35, 36

– 1.114

– 165

– 100

   
               
 

F. IJsland

39

Vordering op IJsland

 

769

– 48

23

– 1

IX art.2

40

Tussenrekening «recovery oude topping up»

 

54

6

0

0

IX art.2

               

41

Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

 

1.428

0

0

0

IX art.2

42

Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

 

7

0

0

0

IX art.2

43

Renteontvangsten lening IJsland

 

0

0

0

0

IX art.2

44

Aflossing hoofdsom lening IJsland

 

– 734

– 77

0

0

IX art.3

               
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

41, 42, 43, 44

701

– 77

0

   
 

Effect op EMU saldo

42, 43

– 7

0

0

   
 

Effect op EMU schuld

41, 42, 43, 44

701

– 77

0

   
 

Effect op staatsschuld

41, 42, 43, 44

701

– 77

0

   
               
 

Totaal maatregelen «kredietcrisis»:

           
 

Toerekenbare rentelasten

 

6.213

759

777

   
 

Effect op EMU saldo

 

– 3.638

315

918

   
 

Effect op EMU schuld

 

35.681

1.085

– 7.234

   
 

Effect op staatsschuld

 

28.181

1.809

– 4.512

   
               
 

G. Griekenland

               

45

Lening aan Griekenland

 

3.199

0

0

0

IX art.4

               

46

Rente lening Griekenland

 

– 186

– 26

– 21

5

IX art.4

47

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

 

13

13

13

0

IX art.4

48

Teruggave winsten SMP

 

0

126

112

0

IX art.4

     

0

       

49

Verstrekt kapitaal EFSF

 

2

     

IX art.4

50

Verstrekt kapitaal ESM

 

1.829

1.829

915

0

IX art.4

     

0

       

51

Crisisgerelateerde winst DNB

 

0

– 905

– 834

0

IX art.3

52

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

0

807

728

0

IX art.3

     

0

       
 

Garanties

           

53

Garantieplafond Nederland EFSF

 

97.782

– 48.142

   

IX art.4

54

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

 

8.593

2.351

700

54

CBS

Eurostat

 

voor Ierland

 

774

347

0

0

CBS

Eurostat

 

voor Portugal

 

1.193

405

74

– 45

CBS

Eurostat

 

voor Griekenland

 

6.627

1.599

626

99

CBS

Eurostat

               

54

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

 

35.445

     

IX art.4

55

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

 

13.610

     

IX art.4

56

Garantieverlening DNB i.v.m. SMP

 

0

5.700

   

IX art.3

57

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

 

2.832

     

IX art.4

               
 

Totaal maatregelen europa:

           
 

Toerekenbare rentelasten (saldorelevant)

 

206

140

168

   
 

Effect op EMU saldo

 

– 33

554

456

   
 

Effect op EMU schuld

 

13.450

3.388

885

   
 

Effect op staatsschuld

 

4.857

1.037

185

   

Toelichting:

Ten opzichte van stand Miljoenennota 2014 zijn er drie omvangrijke mutaties.

Ten eerste is verwerkt de beëindiging van de ING IABF (onderdeel D); hetgeen resulteert in een netto ontvangst van 1,4 miljard in 2014. Ten tweede lost ING versneld af op de kapitaalverstrekkingsfaciliteit (onderdeel C). Tot slot worden de premieontvangsten op de garantiefaciliteit bancaire leningen (onderdeel E.) met 56 miljoen neerwaarts bijgesteld aangezien partijen in 2013 gebruik maakten van vervroegde beëindiging, waarvoor zij in dat boekjaar een «closing out fee» betaalden.

Tabel 2. Balans interventies (in miljoenen euro)

In de onderstaande tabel staan de bezittingen en schulden die vanwege de interventies (kredietcrisis en europa) zijn ontstaan. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen historische aankoopprijs, conform de bepalingen van de RBV die van toepassing zijn op het onderliggende departementale jaarverslag IX. De bezittingen zijn grotendeels gefinancierd met staatsschuld (zichtbaar in tabel 1). Verder is er het cumulatief saldo van kosten en opbrengsten («het resultaat») dat een deel van de bezittingen financiert (vanuit tabel 3.)

Bezittingen

ultimo 2014

Bron:

Schulden

ultimo 2014

Bron:

Fortis/RFS/AA

         
           
 

aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFSHoldings (incl. Z-share en residual N-share)

27.955

art. 3

 

staatsschuld

31.557

 
 

overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

3.550

art. 11

 

cumulatief resultaat

4.536

tabel 3

           

SNS Reaal en Propertize

         
       

cumulatieve rente

8.263

tabel 3

 

kapitalisatie holding en bank

2.200

art. 3

 

cumulatieve uitvoeringskosten

49

 
 

overbruggingskrediet

1.100

art. 3

     
 

kapitalisatie Propertize

500

art. 3

     
           

ING

         
           
 

core-tier-1 securities

683

art. 3

     
           

IJsland

         
           
 

lening (incl rente)

744

art. 2

     
           

Griekenland

         
           
 

lening

3.199

art. 4

     
           

EFSF

         
           
 

deelneming

2

art. 4

     
           

ESM

         
           
 

deelneming

4.573

art. 4

 

technische aansluiting

101

 
           

Totaal:

44.506

 

Totaal:

44.506

 

In totaal staat per ultimo 2014 vermoedelijk nog voor circa 44,5 miljard aan vorderingen uit.

Tabel 3. Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)

Deze tabel geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van interventies. Het resultaat betreft het jaarlijkse saldo die op kasbasis gerealiseerd worden. Eventuele afwaarderingen van activa (tabel 2.) worden eveneens in het resultaat meegenomen maar dan pas op het moment dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Deze behandeling wijkt af van de systematiek van het EMU saldo.

Kosten en opbrengsten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fortis/RFS/AA

             
               
 

dividend

0

0

6

200

121

488

0

 

premie counter indemnity

0

0

26

26

26

26

26

 

rente overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

502

705

167

169

152

103

99

 

premieontvangsten CRI

0

28

165

0

0

0

0

 

dividend financiële instellingen

0

0

0

0

0

0

400

               

SNS Reaal

             
               
 

couponrente SNS Reaal

0

38

0

0

0

0

0

 

repurchase fee SNS Reaal

0

0

0

0

0

0

0

 

afboeking core-tier-1 securities

       

– 565

   
 

dividend

0

0

0

0

0

0

0

 

rente overbruggingskrediet

0

0

0

0

0

7

7

 

bankenheffing in het kader van de nationalisatie

0

0

0

0

0

0

1.000

               

Aegon

             
               
 

couponrente Aegon

0

166

11

0

0

0

0

 

repurchase fee Aegon

0

108

52

750

0

0

0

               

ING

             
               
 

couponrente ING

0

645

39

0

34

31

61

 

repurchase fee ING

0

295

52

1.000

341

344

347

 

back up faciliteit

 

0

0

0

0

0

1.455

               

Griekenland

             
               
 

rente en servicefee

0

0

30

115

41

26

21

 

rentevergoeding Griekenland (ANFA)

0

0

0

0

– 13

– 13

– 13

 

teruggave winsten SMP

0

0

0

0

0

– 126

– 112

               

IJsland

             
               
 

topping up

 

– 106

         
 

recovery topping up

 

0

0

33

21

6

0

 

aangegroeide rente

 

74

– 23

42

27

23

24

               

Europese instrumenten

             
               
 

crisisgerelateerde winst DNB

0

0

0

0

0

905

834

               

Overige

             
               
 

premieontvangsten garanties bancaire leningen

0

116

407

361

230

165

100

 

uitvoeringskosten crisismaatregelen

– 9

– 31

– 3

2

– 1

– 12

5

 

toerekenbare rentelasten op staatsschuld

– 450

– 2.036

– 1.493

– 1.280

– 1.160

– 899

– 945

Resultaat

43

2

– 564

1.418

– 746

1.074

3.309

Toelichting:

Het resultaat op interventies in de financiële sector en europa (op kasbasis) bedraagt in 2014 ca. 3,3 miljard positief. Meegnomen hierin zijn het vrijvallen van de ING IABF opbrengst (van circa. 1,4 miljard) en de resolutieheffing die in het kader van de nationalisatie van SNS REAAL is ingesteld (van circa. 1 miljard).

Tabel 4. Garantieoverzicht (in miljoenen euro)

In onderstaand overzicht staan de uitstaande garanties die in het kader van de kredietcrisis en europa verstrekt zijn. Het cumulatief saldo geeft de stand van de uitstaande garanties per einde 2014 weer.

Garanties «kredietcrisis en europa»

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A. Fortis/RFS/AA

             
               

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

0

32.611

0

0

0

0

0

waarvan vervallen

0

0

– 32.611

0

0

0

0

               

Counter Indemnity ABN-AMRO

0

0

950

0

0

0

0

               

B. SNS Reaal

             
               

Garantieverlening VBO

0

0

0

0

0

4.166

0

               

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

             
               

Garanties bancaire leningen

2.740

47.535

0

0

0

0

0

waarvan vervallen

0

– 3.424

– 7.853

– 5.823

– 15.933

– 7.349

0

               

H. Europese instrumenten

             
               

Garantieplafond Nederland EFSF

0

0

25.872

71.910

0

– 48.142

0

 

effect garantie op EMU schuld:

     

993

7.600

2.351

700

 

– voor Ierland

     

495

279

347

0

 

– voor Portugal

     

498

695

405

74

 

– voor Griekenland

     

0

6.627

1.599

626

               

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

0

0

0

0

35.445

0

0

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

0

0

0

13.610

0

0

0

Garantieverlening DNB i.v.m. SMP

0

0

0

0

0

5.700

0

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

0

0

2.946

– 120

6

0

0

Totaal

2.740

76.722

– 10.696

79.577

19.518

– 45.625

0

Cumulatief

2.740

79.462

68.766

148.343

167.861

122.236

122.236

Licence