Base description which applies to whole site

Aanvullende Post

ALGEMEEN: UITGAVEN
     

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS)

1.011,1

874,0

1.284,6

1.213,6

1.293,0

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

In=uit taakstelling

– 2.508,9

– 22,9

– 3,8

0,0

0,0

   

Kasschuif belastingdienst

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Sociale zekerheid

         
   

Diversen

– 0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

     

– 2.463,9

– 22,9

– 3,8

0,0

0,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Energiebesparing eigenaar-bewoners

5,0

35,0

20,0

0,0

0,0

   

Uitkeren middelen cao

– 400,0

– 400,0

– 400,0

– 400,0

– 400,0

   

Uitkeren middelen investeringsagenda belastingdienst

– 166,7

– 46,1

– 40,4

– 37,0

– 36,3

   

Uitkeren middelen vastgoed dji

– 58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

10,3

22,5

10,2

9,3

10,2

 

Zorg

         
   

Diversen

0,0

0,6

0,6

0,6

0,7

     

– 609,4

– 388,0

– 409,6

– 427,1

– 425,4

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016

– 3.073,3

– 410,9

– 413,4

– 427,2

– 425,4

Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal)

– 2.062,3

463,0

871,2

786,5

867,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2016

– 2.062,3

463,0

871,2

786,5

867,7

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

In=uit taakstelling

Departementen kunnen onbestede middelen in 2015 met behulp van de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2016. HGIS middelen kunnen worden doorgeschoven naar de drie opvolgende jaren. Als tegenhanger van de uitgekeerde eindejaarsmarges is de in=uit taakstelling op de aanvullende post ingeboekt, onder de veronderstelling dat departementen ieder jaar een soortgelijk bedrag doorschuiven met behulp van de eindejaarsmarge. Op basis van verwachte onderuitputting voor 2016 die hoger is dan de maximale eindejaarsmarges (1% van het gecorrigeerde begrotingstotaal) is de in=uit taakstelling opgehoogd. De in=uit taakstelling zal gedurende de uitvoering van begrotingsjaar 2016 worden ingevuld met onderuitputting.

Kasschuif belastingdienst

Op de Aanvullende Post staan de middelen voor de ICT-projecten die de Belastingdienst zal uitvoeren in kader van de investeringsagenda. De middelen voor de Investeringsagenda Belastingdienst voor 2015 zijn doorgeschoven naar 2016. De investeringen in de eerste noodzakelijke randvoorwaarden voor de uitvoering van de investeringsagenda waren voorzien voor 2015 en 2016. Het merendeel van deze middelen zal in 2016 tot besteding komen. Dit houdt onder meer verband met de verplichting en wens te voldoen aan regels ten behoeve van aanbesteding.

Energiebesparing eigenaar-bewoners

In het kader van het Belastingplan 2016 heeft het kabinet 100 mln. vrijgemaakt om huiseigenaren (eigenaar-bewoners) te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervan wordt in 2016 40 mln. toegevoegd aan de begroting van WenR. Aan de Aanvullende Post wordt in de jaren 2016 tot 2018 de resterende 60 mln. toegevoegd in afwachting van verdere uitwerking.

Uitkeren middelen investeringsagenda belastingdienst

Vanuit de Aanvullende Post zijn na beoordeling door het Investment Committee middelen vrijgegeven voor Switch en het aannemen van nieuw personeel in het kader van de Investeringsagenda (Kamerstuk 31 066, nr. 236).

Uitkeren middelen cao

Overheidswerkgevers en drie centrales van overheidspersoneel hebben een bovensectorale overeenkomst loonruimte publieke sector gesloten. Ter financiering van de afspraak is 400 mln. gereserveerd op de Aanvullende Post. Deze middelen worden overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Uitkeren middelen vastgoed dji

Voor de uitvoering van het Masterplan DJI zijn er middelen (t.b.v. frictiekosten vastgoed) van de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van VenJ.

Licence