Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1 BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1: Budgettaire kerngegevens

(in miljarden euro, tenzij anders aangegeven)

2018

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

284,8

   

Netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

278,1

Rijksbegroting

127,1

Sociale zekerheid

78,9

Zorg

72,1

Overige netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

1,7

Gasbaten

– 1,8

Rentelasten

0,0

Zorgtoeslag

5,0

Overig

– 1,5

Totale netto-uitgaven

279,8

   

EMU-saldo centrale overheid

5,0

EMU-saldo decentrale overheden

– 1,2

   

Feitelijk EMU-saldo

3,8

Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)

0,5

   

Bruto binnenlands product (bbp)

772

Tabel 2: Opbouw EMU-schuld

(in miljarden euro; + is schuldverhogend)

2018

1

EMU-schuld begin jaar

416,1

2

EMU-saldo centrale overheid

– 5

3

EMU-saldo sociale fondsen

– 7,9

4

EMU-saldo Rijk (2–3)

2,9

5

Kas-transverschillen en financiële transacties

– 8,8

6

Mutatie begrotingsreserves

0,2

7

Mutatie derdenrekeningen

1

8

Financieringstekort Rijk (4 t/m 7)

– 4,8

9

Overige exogene mutaties schuld

– 0,9

10

EMU-saldo decentrale overheden

1,2

11

EMU-schuld einde jaar (1+8+9+10)

412

12

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

53,3

Licence