Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 68, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 76;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens,

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 732 128

71 912

 

– 47 880

22 506

 

– 240 669

– 4 552

           
 

Beleidsartikelen

         

31

Integraal waterbeleid

68 310

70 564

570

1 124

5 849

0

297

– 4 532

0

32

Het bereiken van optimale veiligheid in

         
 

of als gevolg van mobiliteit

49 605

49 680

4 100

246

246

242

6 643

8 064

0

33

Veiligheid gericht op de beheersing

         
 

van veiligheidsrisico's

64 889

63 508

0

– 746

– 2 070

0

4 060

4 984

0

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare

         
 

reistijden en een goede bereikbaarheid

64 090

69 611

98

2 260

2 260

0

1 753

32 403

0

35

Mainports en logistiek

58 899

60 417

5 681

9 036

1 838

0

4 397

9 658

80

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren

         
 

van kwaliteit leefomgeving, gegeven

         
 

de toename van mobiliteit

90 137

115 391

39 353

5 678

4 599

0

742

– 39 692

0

37

Weer, klimaat, seismologie en

         
 

aardobservatie

42 897

43 633

0

1 947

1 947

0

1 797

325

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

8 837 286

9 044 744

 

– 79 620

– 77 620

 

– 324 994

– 266 329

 

40

Nominaal en onvoorzien

– 14 526

– 14 526

 

– 1 715

– 1 715

 

16 241

16 241

 

41

Ondersteunen functioneren I&M

207 310

229 106

22 110

14 932

16 786

22 264

9 628

– 1 791

– 4 632

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend bedrag

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 443 579

89 866

 

9 441 404

84 653

 

– 2 175

– 5 213

           
 

Beleidsartikelen

         

31

Integraal waterbeleid

69 731

71 881

570

67 419

72 825

275

– 2 312

944

– 295

32

Het bereiken van optimale veiligheid in

         
 

of als gevolg van mobiliteit

56 494

57 990

4 342

56 689

57 676

1 285

195

– 314

– 3 057

33

Veiligheid gericht op de beheersing

         
 

van veiligheidsrisico's

68 203

66 422

0

67 543

66 033

6

– 660

– 389

6

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare

         
 

reistijden en een goede bereikbaarheid

68 103

104 274

98

68 851

105 316

550

748

1 042

452

35

Mainports en logistiek

72 332

71 913

5 761

43 281

71 606

10 646

– 29 051

– 307

4 885

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren

         
 

van kwaliteit leefomgeving, gegeven

         
 

de toename van mobiliteit

96 557

80 298

39 353

66 551

77 592

37 318

– 30 006

– 2 706

– 2 035

37

Weer, klimaat, seismologie en

         
 

aardobservatie

46 641

45 905

0

46 845

45 945

100

204

40

100

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

8 432 672

8 700 795

0

8 454 078

8 707 892

92

21 406

7 097

92

40

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

 

0

0

0

41

Ondersteunen functioneren I&M

231 870

244 101

39 742

216 477

236 519

34 381

– 15 393

– 7 582

– 5 361

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Baten-lastendienst KNMI

Bedragen in EUR 1 000
 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+ (2)+ (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

Totale baten

59 889

0

0

59 889

58 080

– 1 809

Totale lasten

59 909

0

0

59 909

58 189

– 1 720

Saldo van baten en lasten

– 20

0

0

– 20

– 109

– 89

       

Totale kapitaalontvangsten

2 000

0

0

2 000

4 994

2 994

Totale kapitaaluitgaven

1 634

0

0

1 634

5 596

3 962

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Baten-lastendienst RWS

Bedragen in EUR 1 000
 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+ (2)+ (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

Baten-lastendienst RWS

      
       

Totale baten

2 270 479

0

0

2 270 479

2 570 857

300 378

Totale lasten

2 270 479

0

0

2 270 479

2 545 260

274 781

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

25 597

25 597

       

Totale kapitaalontvangsten

85 000

0

0

85 000

70 918

– 14 082

Totale kapitaaluitgaven

152 000

0

0

152 000

116 733

– 35 267

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Baten-lastendienst IVW

Bedragen in EUR 1 000
 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+ (2)+ (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

Baten-lastendienst IVW

      
       

Totale baten

100 242

0

0

100 242

105 655

5 413

Totale lasten

100 242

0

0

100 242

104 570

4 328

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

1 085

1 085

       

Totale kapitaalontvangsten

7 155

0

0

7 155

0

– 7 155

Totale kapitaaluitgaven

12 333

0

0

12 333

3 339

– 8 994

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Licence