Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 66, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 september 2012.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 66

Begroting 2012

Ministerie van Defensie (X)

 

(1)

   

(2)

   

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting na nota van wijziging

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7 651 411

7 873 048

347 821

210 025

235 228

66 015

7 861 436

8 108 276

413 836

                   

Beleidsartikelen

5 820 620

6 042 257

340 921

117 949

143 018

55 399

5 938 569

6 185 275

396 320

                   

20 Inzet

204 450

204 450

12 607

2 000

27 069

 

206 450

231 519

12 607

21 Commando zeestrijdkrachten

650 894

650 894

13 564

19 394

19 394

 

670 288

670 288

13 564

22 Commando landstrijdkrachten

1 242 946

1 242 946

15 823

22 576

22 576

 

1 265 522

1 265 522

15 823

23 Commando luchtstrijdkrachten

699 076

699 076

9 181

– 8 324

– 8 324

405

690 752

690 752

9 586

24 Commando Koninklijke marechaussee

372 144

372 144

4 652

13 434

13 434

 

385 578

385 578

4 652

25 Defensie Materieelorganisatie

1 662 832

1 813 569

231 325

– 4 472

– 4 472

 

1 658 360

1 809 097

231 325

26 Commando Dienstencentra

988 278

1 059 178

53 769

73 341

73 341

54 994

1 061 619

1 132 519

108 763

                   

Niet-beleidsartikelen

1 830 791

1 830 791

6 900

92 076

92 210

10 616

1 922 867

1 923 001

17 516

                   

70 Geheime uitgaven

5 251

5 251

 

– 237

– 237

 

5 014

5 014

 

80 Nominaal en onvoorzien

146 908

146 908

 

47 830

47 964

 

194 738

194 872

 

90 Algemeen

202 650

202 650

518

21 110

21 110

10 416

223 760

223 760

10 934

91 Centraal apparaat

1 475 982

1 475 982

6 382

23 373

23 373

200

1 499 355

1 499 355

6 582

 

(3)

   

(4)=(1)+(2)+(3)

     

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

     
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

TOTAAL

– 69 295

– 69 507

– 188

7 792 141

8 038 769

413 648

     
                   

Beleidsartikelen

– 83 518

– 83 518

– 21 375

5 855 051

6 101 757

374 945

     
                   

20 Inzet

– 34 400

– 34 400

– 6 000

172 050

197 119

6 607

     

21 Commando zeestrijdkrachten

7 465

7 465

 

677 753

677 753

13 564

     

22 Commando landstrijdkrachten

7 938

7 938

 

1 273 460

1 273 460

15 823

     

23 Commando luchtstrijdkrachten

– 15 158

– 15 158

 

675 594

675 594

9 586

     

24 Commando Koninklijke marechaussee

6 091

6 091

2 900

391 669

391 669

7 552

     

25 Defensie Materieelorganisatie

– 158 404

– 158 404

– 11 400

1 499 956

1 650 693

219 925

     

26 Commando Dienstencentra

102 950

102 950

– 6 875

1 164 569

1 235 469

101 888

     
                   

Niet-beleidsartikelen

14 223

14 011

21 187

1 937 090

1 937 012

38 703

     
                   

70 Geheime uitgaven

     

5 014

5 014

       

80 Nominaal en onvoorzien

– 194 738

– 194 872

 

0

0

       

90 Algemeen

– 26 574

– 26 574

 

197 186

197 186

10 934

     

91 Centraal apparaat

235 535

235 457

21 187

1 734 890

1 734 812

27 769

     
Licence