Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019

(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting (inclusief NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting (Inclusief ISB)

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

999.569

914.741

88.597

151.885

151.887

16.753

450.165

482.406

17.686

                     
 

Beleidsartikelen

859.458

774.630

85.811

110.497

110.499

16.753

487.766

520.007

17.686

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens

745.594

646.620

39.950

114.028

115.691

15.954

– 38.820

– 7.146

21.807

12

Natuur en biodiversiteit

113.864

128.010

45.861

– 3.531

– 5.192

799

526.586

527.153

– 4.121

                     
 

Niet-beleidsartikelen

140.111

140.111

2.786

41.388

41.388

 

– 37.601

– 37.601

0

50

Apparaat

108.907

108.907

2.786

15.033

15.033

 

19.958

19.958

0

51

Nog onverdeeld

31.204

31.204

0

26.355

26.355

 

– 57.559

– 57.559

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019

(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo Baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

365.932

365.932

0

0

0

0

24.861

32.909

– 8.048

Totaal

365.932

365.932

0

0

0

0

24.861

32.909

– 8.048

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

31.761

18.723

0

0

– 10.942

– 9.215

Totaal

31.761

18.723

0

0

– 10.942

– 9.215

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117

 

2.671

2.671

2.671

 

Subtotaal

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117

 

2.671

2.671

2.671

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2018

0

0

0

   

23.117

0

0

 
 

Subtotaal

0

0

0

   

23.117

0

0

 
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2019

                 
 

Totaal

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117

23.117

2.671

2.671

2.671

Licence