Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.616.455

18.846.295

133.631

1.731.167

5.349.608

37.223

4.162.566

3.506.943

18.180

           
 

Beleidsartikelen

         

01

Volksgezondheid

841.280

1.039.858

13.903

2.096.848

1.775.001

10.000

293.539

‒ 127.161

7.400

02

Curatieve Zorg

3.080.575

3.117.206

5.053

1.789.926

1.870.164

1.300

107.896

‒ 24.410

14.701

03

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

‒ 3.459.949

34.649

0

2.835.342

2.806.556

0

04

Zorgbreed beleid

957.990

1.079.709

70.655

1.219.136

1.347.415

0

739.931

721.586

14.909

05

Jeugd

107.273

107.273

26.085

48.164

58.164

0

‒ 17.681

‒ 22.681

‒ 22.000

06

Sport en bewegen

343.374

373.966

740

71.793

76.463

0

58.005

8.430

0

07

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

254.599

254.599

2.901

‒ 224.962

‒ 4.997

0

‒ 349

‒ 1.207

0

08

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

39.600

39.600

0

130.900

130.900

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

9

Algemeen

23.374

26.572

0

62.511

63.971

8.331

‒ 5.930

‒ 5.930

500

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

76.958

78.036

17.592

39.924

39.871

2.670

11

Nog onverdeeld

7.869

7.869

0

11.142

11.142

0

‒ 19.011

‒ 19.011

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (XVI) (Tweede suppletoire begroting 2020) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

375.900

375.900

0

0

0

0

40.000

40.000

0

Totaal

375.900

375.900

0

0

0

0

40.000

40.000

0

Licence