Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in de overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren Rijk en dat de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de Wet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorend de departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds, genoemd in artikel 95a van de Gezondheids- en welzijnwet voor dieren, voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.486.957

1.406.095

90.139

         
 

Beleidsartikelen

1.151.144

1.070.282

87.353

11

Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

1.032.395

937.381

47.697

12

Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

118.749

132.901

39.656

         
 

Niet-beleidsartikelen

335.813

335.813

2.786

50

Apparaat

126.761

126.761

2.786

51

Nog onverdeeld

209.052

209.052

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

387.518

387.518

0

Totaal

387.518

387.518

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

20.461

8.725

Totaal

20.461

8.725

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

36.357

36.357

36.357

 

Subtotaal

36.357

36.357

36.357

         
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2019

     
 

Subtotaal

     
         
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2020

     
 

Totaal

36.357

36.357

36.357

Uitgaven begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000). Totaal: 1.406.095

Uitgaven begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000). Totaal: 1.406.095

Ontvangsten begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000). Totaal: 90.139

Ontvangsten begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000). Totaal: 90.139
Licence