Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.939.398

17.984.749

19.710

1.692.373

1.784.713

7.068

 

Beleidsartikelen

      

11

Integraal Waterbeleid

43.267

61.815

0

‒ 3.125

‒ 2.853

434

13

Bodem en Ondergrond

132.326

142.656

2.000

‒ 65.109

‒ 60.482

1.500

14

Wegen en Verkeersveiligheid

157.393

153.789

6.782

146.478

54.897

0

16

Openbaar Vervoer en Spoor

1.509.606

1.508.309

0

287.313

531.060

0

17

Luchtvaart

24.515

28.081

1.280

127.507

1.081

577

18

Scheepvaart en Havens

20.187

21.087

0

15.526

22.303

967

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

45.822

46.748

0

17.916

20.657

0

20

Lucht en Geluid

24.491

27.254

0

10.463

4.326

1.000

21

Duurzaamheid

50.501

50.982

0

‒ 8.552

10.585

0

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

69.937

63.167

250

‒ 1.838

‒ 1.610

0

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

60.011

59.046

0

‒ 90

‒ 90

0

24

Handhaving en Toezicht

130.431

130.431

0

5.699

5.699

0

25

Brede Doeluitkering

932.531

932.532

0

‒ 23.312

14.109

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

14.368.592

14.366.592

0

911.747

912.034

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

97

Algemeen Departement

41.876

56.945

1.101

16.261

16.231

1.200

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

327.912

335.315

8.297

4.159

5.436

1.390

99

Nog Onverdeeld

0

0

0

251.330

251.330

0

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Eerste suppletoire begroting 2021) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

RWS

3.135.829

3.129.852

5.977

283.667

284.538

‒ 871

ILT

168.247

168.247

0

5.000

5.000

0

KNMI

92.075

92.051

24

‒ 476

‒ 476

0

Totaal

3.396.151

3.390.150

6.001

288.191

289.062

‒ 871

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

RWS

55.169

45.000

‒ 743

1.820

ILT

200

0

0

699

KNMI

5.028

2.800

461

930

Totaal

60.397

47.800

‒ 282

3.449

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Licence