Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

36.003.810

35.460.691

168.122

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Volksgezondheid

4.981.446

4.129.960

33.903

2

Curatieve Zorg

3.714.252

3.849.237

65.055

3

Langdurige zorg en ondersteuning

16.187.537

16.187.863

5.691

4

Zorgbreed beleid

1.348.417

1.505.574

11.153

5

Jeugd

124.575

124.575

2.085

6

Sport en bewegen

513.868

524.177

38.740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

204.742

206.209

2.901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

8.321.849

8.321.849

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

9

Algemeen

26.561

29.254

0

10

Apparaat Kerndepartement

555.563

556.993

8.594

11

Nog onverdeeld

25.000

25.000

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

67.558

67.558

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

129.345

129.345

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

639.000

639.000

0

Totaal

835.903

835.903

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

650

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

13.760

10.000

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

16.500

15.000

Totaal

30.910

25.000

Licence