Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het begrotingsfonds voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitP.Adema

De minister voor Natuur en StikstofCh.van der Wal - Zeggelink

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3.409.502

2.862.703

77.875

     

Beleidsartikelen

21

Land- en tuinbouw

1.540.083

909.109

31.780

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

737.688

770.485

34.190

23

Kennis en innovatie

328.288

379.608

7.543

24

Uitvoering en toezicht

527.403

527.461

0

     

Niet-beleidsartikelen

50

Apparaat

229.031

229.031

4.362

51

Nog onverdeeld

47.009

47.009

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000).

Naam

Baten

Lasten

Saldo

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

597.641

597.641

0

Totaal

597.641

597.641

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000).

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

17.097

10.850

Totaal

17.097

10.850

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000).

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

 

Beleidsartikel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1.

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

15.624

30.939

31.558

 

Sub-totaal

15.624

30.939

31.558

     
 

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) 2023

  

27.751

 

Sub-totaal

15.624

30.939

59.309

     
 

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) 2024

  

28.370

 

Totaal

15.624

30.939

87.679

Licence