Base description which applies to whole site

11. Budgettaire aspecten

In de onderstaande tabel is het totale budgettaire beeld van het pakket Belastingplan 2013 weergegeven.

Tabel 3 Lastenmaatregelen pakket Belastingplan 2013 (€ miljoenen, -/- = lastenverlichting)

Onderwerp

2013

2014

2015

Vereenvoudiging scholingsuitgaven

18

18

18

Aanpassing heffingskorting en tarieven1

1 750

1 750

1 750

Afstempeling eigenbeheerpensioenen

– 36

– 2

– 2

Werkkostenregeling

– 100

– 100

– 100

Afdrachtvermindering onderwijs

14

17

28

S&O-afdrachtvermindering

– 20

0

0

Afschaffen thincapregeling

– 30

– 30

– 30

Uitbreiding buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen

20

20

20

Overdrachtsbelasting bij latere verkrijging aanhorigheden woningen

– 3

– 3

– 3

Verlenging doorverkooptermijn overdrachtsbelasting

– 10

– 40

– 60

Herziening btw-systeem tabak

0

– 67

0

Pakket constructiebestrijding bodem(voor)recht

44

100

100

Totaal Belastingplan 2013

1 647

1 663

1 721

Totaal Overige fiscale maatregelen 2013

– 21

– 3

7

Totaal Wet verhuurderheffing

5

800

800

Totaal Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (incl. LTV)

5

14

32

Totaal Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer

1 375

1 425

1 460

Totaal pakket Belastingplan 2013

3 011

3 899

4 020

1

Zie ook de toelichting in paragraaf 10; tegenover deze partiële lastenverzwaring staan niet fiscale lastenverlichtingen die niet in het Belastingplan 2013 zijn opgenomen.

Toelichting

In de tabel zijn de budgettaire effecten weergegeven van de diverse maatregelen in dit wetsvoorstel en de overige wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2013. Deze maatregelen maken deel uit van het totale lastenbeeld dat wordt beschreven in de Miljoenennota 2013. Een groot deel van de lastenverzwaring voor 2013 vloeit voort uit het Begrotingsakkoord 2013 en wordt aangewend voor het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Ten opzichte van de ingeboekte besparing in het Begrotingsakkoord 2013 leiden de verhuurderheffing en het wetsvoorstel rondom de eigen woning tot een incidenteel tekort, het wetsvoorstel rondom woon-werkverkeer leidt tot een structureel tekort. Deze zijn binnen het lastenbeeld van 2013 gedekt. De aanpassing van de heffingskortingen en tarieven die in het Belastingplan 2013 zijn geregeld leiden tot een partiële lastenverzwaring van € 1,75 miljard. Hier staan niet-fiscale lastenverlichtingen tegenover die niet in het Belastingplan 2013 zijn opgenomen, zie hiervoor de toelichting in paragraaf 10. In de tabel is voor het jaar 2014 een derving van € 67 miljoen opgenomen voor het wijzigen van het btw-systeem voor tabaksproducten. Tijdens de behandeling van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is toegezegd te onderzoeken of het mogelijk is over te schakelen van het huidige btw-systeem voor tabak, waarbij de volledige btw gelijktijdig met de accijns door de fabrikant of importeur wordt afgedragen, naar het reguliere btw-systeem. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Omdat een dergelijke systeemwijziging tot een vertraging in de belastingontvangsten leidt, is vooruitlopend op een eventuele wijziging hiermee al wel rekening gehouden in het budgettaire beeld.

Licence