Base description which applies to whole site

10. Koopkracht- en lastenpakket

De hoogte van een aantal heffingskortingen en tarieven wordt traditioneel aangepast in het belastingplan. Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen, schijven en tarieven voor 2013. Hierin zijn de veranderingen opgenomen die voortvloeien uit het wetsvoorstel Belastingplan 2013 alsmede uit het Belastingplan 2012 en de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) die op 1 januari 2013 in werking treedt. Per maatregel wordt de mutatie toegelicht. Van belang is dat in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 geregeld is dat in 2013 de indexatie van de heffingskortingen en schijfgrenzen van de loon- en inkomstenbelasting achterwege wordt gelaten. De Wet ULB heeft een forse impact op het tarief in de eerste schijf en de hoogte van de arbeidskorting voor hogere inkomens. Door de Wet ULB vervalt de fiscale bijtelling van de door de werkgever aan de werknemer betaalde vergoeding voor de Zvw-bijdrage. Dit leidde tot een partiële lastenverlichting van € 6,9 miljard (cijfers 2009). Ter compensatie van deze lastenverlichting voorzag de wet daarom in een partiële lastenverzwaring van € 6,9 miljard via een pakket maatregelen zoals omschreven in de memorie van toelichting bij de Wet ULB. Bij brief van 20 juni jl. is aangegeven dat de Zvw-bijdrage sinds 2009 dermate gestegen is dat de eerder genoemde partiële lastenverlichting van € 6,9 miljard mede daardoor € 0,8 miljard hoger uitkomt namelijk op € 7,7 miljard.30 Ter compensatie is aangekondigd dat het tarief van de eerste schijf in 2013 hoger wordt vastgesteld. Tevens wordt de in de Wet ULB voorziene verhoging van het tarief van de tweede schijf met 0,25%-punt teruggebracht tot een verhoging met 0,05%-punt. Zonder deze maatregel zou het tarief in de tweede schijf namelijk 0,20%-punt boven dat van de derde schijf uitkomen. De aanpassingen van de tariefsmaatregelen uit de Wet ULB worden in het onderhavige wetsvoorstel geregeld. Daarnaast wordt het tarief in de eerste schijf per saldo verder verhoogd als gevolg van diverse beleidsaanpassingen. Deze staan in de tabel toegelicht. De tabel bevat alleen de mutaties van fiscale maatregelen van het koopkrachtpakket. Niet-fiscale onderdelen van het koopkrachtpakket worden in andere regelgeving opgenomen. De begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat een integraal beeld van alle maatregelen die worden genomen om een evenwichtig koopkrachtbeeld tot stand te brengen.

Tabel 2 Overzicht heffingskortingen, schijven en tarieven loon- en inkomstenbelasting 2012–2013
 

2012

2013

Toelichting 2013

Heffingskortingen

     

Algemene heffingskorting

2 033

2 001

-/- € 35 (Wet ULB)1 + € 3 (BP 2012)2

Arbeidskorting totaal

1 611

1 723

-/- € 125 (Wet ULB) + € 42 (MN 2012) 3+ € 195 (Wet UFM)4

Arbeidskorting afbouw hoge inkomens

78

1 173

+ € 900 (Wet ULB) + € 195 (Wet UFM)

Arbeidskorting laag

161

161

 

Ouderenkorting

762

1 032

+ € 200 (Wet ULB) + € 70 (Wet UFM)

Ouderenkorting boven inkomensgrens € 35 450

 

150

introductie € 150 (Wet ULB)

Alleenstaande ouderenkorting

429

429

-/- € 60 (Wet ULB) + € 60 (Wet UFM)

Inkomensafhankelijke combinatiekorting; basisbedrag

1 024

1 024

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting; maximum

2 133

2 133

 

Alleenstaande ouderkorting; basisbedrag

947

947

 

Alleenstaande ouderkorting; maximum

2 266

2 266

 

Jonggehandicaptenkorting

708

708

 
       

Schijven en grenzen

     

Grens eerste schijf

18 945

19 645

+ € 700 (Wet ULB)

Grens tweede schijf geboren voor 1-1-1946

34 055

33 555

-/- € 500 (Wet ULB)

Grens tweede schijf geboren 1-1-1946 of later

33 863

33 363

-/- € 500 (Wet ULB)

Grens derde schijf

56 491

55 991

-/- € 500 (Wet ULB)

Grens ouderenkorting

35 450

35 450

 
       

Belastingtarief eerste schijf

1,95%

5,85%

+ 2,80% (Wet ULB) + 0,65% (aanpassing Wet ULB) 5 + 0,45% (doorwerking diverse maatregelen) 6

Belastingtarief tweede schijf

10,80%

10,85%

+0,25% (Wet ULB) -/- 0,20% (aanpassing Wet ULB)

Toelichting: de vetgedrukte onderstreepte maatregelen zijn onderdeel van het Belastingplan 2013, de overige maatregelen zijn al in andere wetgeving geregeld.

1

Wet ULB = Wet uniformering loonbegrip.

2

BP 2012 = Belastingplan 2012.

3

Bij de Miljoenennota 2012 is een deel van de lastenmiddelen gereserveerd voor een verhoging van de arbeidskorting met € 42.

4

Wet UFM = Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.

5

Zie hiervoor bijlage 2 bij de brief met betrekking tot de stand van zaken van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip van 20 juni jl. (Kamerstukken II 2011/12, 32 121, nr. 25).

6

Het opleidingsfonds, huisartsenopleiding en de revalidatiezorg worden overgeheveld van het begrotingsgefinancierde BKZ (Begrotingskader Zorg) naar de lastendekkende Zvw. De operatie wordt lastenneutraal vormgegeven. Hogere Zvw-premies worden bij burgers gecompenseerd met een verlaging van het tarief eerste schijf. Daarnaast worden in het Begrotingsakkoord 2013 maatregelen genomen rondom het eigen risico en maatregelen in de Zvw. Als gevolg hiervan treden er ook mutaties op in het tarief eerste schijf. Per saldo stijgt het tarief eerste schijf daardoor met 0,45%-punt.

Licence