Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4 OVERZICHT 33 ZBO’S PROGRAMMA VERNIEUWING RIJKSDIENST

 

Zbo

Valt onder Ministerie van

1

Politieacademie

BZK

2

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV)

BZK

3

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

EZ

4

Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)

EZ

5

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Financiën

6

De Nederlandsche Bank (DNB)

Financiën

7

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Justitie

8

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

Justitie

9

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Justitie

10

Raden voor de Rechtsbijstand (RvRb)

Justitie

11

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

LNV

12

College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB)

LNV

13

Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB)

LNV

14

Sichting Nederlandse Algemene Keuringsdiensten (NAK)

LNV

15

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw (NAKT)

LNV

16

Staatsbosbeheer

LNV

17

Koninklijke Bibliotheek (KB)

OCW

18

Bureau Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

OCW

19

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

OCW

20

Bureau Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

OCW

21

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

OCW

22

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

SZW

23

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

SZW

24

Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR)

VenW

25

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

VenW

26

Dienst Wegverkeer (RDW)

VenW

27

Kadaster

VROM

28

College Bouw Zorginstellingen (CBZ)

VWS

29

Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ)

VWS

30

College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

VWS

31

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

VWS

32

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

VWS

33

Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMW)

VWS

Licence