Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AZ

(Ministerie van) Algemene Zaken

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BuZa

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

BZK

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ELGF

Europees Landbouwgarantiefonds

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EMU

Europese Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EZ

(Ministerie van) Economische Zaken

FES

Fonds economische structuurversterking

FEZ

(Directie) Financieel-Economische Zaken

I&A

Immigratie en Asiel

IenM

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

IOFEZ

Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel-Economische Zaken

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

IT

Informatietechnologie

LNV

(Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OS

Ontwikkelingssamenwerking

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VBTB

Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording

VenJ

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie

VROM

(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VenW

(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat

vtsPN

Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WWI

Wonen, Wijken en Integratie

Licence