Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat.

Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de begrotingswet heeft geautoriseerd. Voor de maatregelen die opgenomen zijn in deze incidentele suppletoire begroting geldt dat deze tot verplichtingen en/of betalingen leiden na de publicatie van de regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding OV 2021. Publicatie van deze regeling is voorzien in april. Vervoerders dienen voor de continuteit van hun bedrijfsvoering op dat moment een aanvraag te kunnen doen voor de beschikbaarheidsvergoeding i.v.m. de kosten die zij maken voor de uitvoering van het vervoer onder concessie. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op het moment van publiceren van de regeling SPUK niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk starten, conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Over de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding OV met n kwartaal tot eind 2021 bent u op 9april 2021 in een separate brief door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat genformeerd.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Licence