Base description which applies to whole site

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De in de begrotingsstaat gewijzigde begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd.

Als onderdeel van het versoepelen van de coronamaatregelen worden vanaf 25 september in de horeca, kunst- en cultuursector, professionele sport en evenementensector Coronatoegangsbewijzen ingezet. De financiële bijdrage in deze suppletoire begroting heeft tot doel de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.

De regering acht het wenselijk om – vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers – de bijdrage te verstrekken ten einde de ondersteuning van de naleving op de controle van de maatregelen tijdig te laten plaatsvinden.

Over de beleidsmatige inhoud van deze incidentele suppletoire begroting wordt verwezen naar de Kamerbrief «handhaving coronatoegangsbewijzen» van 24 september jl. Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Licence