Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie.

Algemene doelstelling

Bevorderen van de veiligheid, de economische ontwikkeling en een duurzaam milieu van Nederland.

Doelbereiking

De veiligheid is bevorderd door het uitgeven van een viertal weeralarmen en extreem weer waarschuwingen. De economische ontwikkeling is onder andere bevorderd doordat het KNMI met behulp van metingen en speciaal ontwikkelde producten heeft bijgedragen aan de besluitvorming rond het zo spoedig mogelijk weer openstellen van het Nederlandse luchtruim dat vanwege de vulkaanas enkele dagen gesloten is geweest.

Het klimaatonderzoek, in het bijzonder de Climate Service producten gebaseerd op de KNMI’06 klimaatscenario’s en het onderzoek ter voorbereiding van de volgende KNMInext klimaatscenario’s, hebben bijgedragen aan de huidige en toekomstige besluitvorming rondom het beschermen van Nederland tegen het huidige en verwachte toekomstige klimaat.

Maatschappelijke effecten

De bereikte doelstellingen hebben als effect dat er continue een algemeen weerbericht beschikbaar is voor de Nederlandse samenleving; dat er bij verwachte gevaarlijke weersituaties tijdig een weeralarm is afgegeven; dat er algemene waarschuwingen ten behoeve van de scheepvaart zijn uitgegeven; dat er luchtvaartmeteorologische inlichtingen zijn verstrekt; dat er klimaatscenario’s zijn geleverd en dat er vorm is gegeven aan de uitvoering van het aardobservatiebeleid.

Zodanig, dat individuele burgers, bedrijven en de (overheids)organisaties tijdig hebben kunnen reageren op de (verwachte) situaties en beleidsmakers konden inspelen op de gesignaleerde ontwikkelingen.

Externe factoren

De externe factoren zijn niet van invloed geweest op het beleid.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

37. Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

55 645

45 375

50 396

0

46 845

42 897

3 948

 

204

Uitgaven

48 084

51 219

44 822

44 651

45 945

43 633

2 312

 

40

37.01 Weer, klimaat en seismologie

35 258

29 028

29 744

32 181

34 391

32 079

2 312

 

40

37.01.01 Weer

23 228

15 478

15 921

17 243

19 456

18 764

692

 

40

37.01.02 Klimaat

9 975

11 360

11 603

12 612

12 565

11 174

1 391

 

0

37.01.03 Seismologie

1 385

1 547

1 497

1 571

1 572

1 405

167

 

0

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

670

643

723

755

798

736

62

 

0

37.02 Aardobservatie

12 826

22 191

15 078

12 470

11 554

11 554

0

 

0

37.02.01 Aardobservatie

12 826

22 191

15 078

12 470

11 554

11 554

0

 

0

Van de totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

0

0

0

0

0

 

0

  

– Agentschapsbijdrage

34 556

28 385

29 021

43 796

45 147

42 897

2 250

  

– Restant

13 528

22 834

15 801

855

798

736

62

  

37.09 Ontvangsten

834

2 067

0

0

100

0

100

1

100

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet die gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

De ontvangst betreft een terugbetaling door het WMO (Group on Earth Observations (GEO-WMO)) van in 2009 teveel betaalde contributie.

37.01 Weer, klimaat en seismologie

Motivering

Om tot minder ongelukken te komen, om risicovolle situaties ten gevolge van het weer terug te dringen, om veiligheidsrisico’s bij calamiteiten waarbij het weer een rol speelt te beperken, om aan de bestrijding en beperking van (chemische en nucleaire) calamiteiten bij te dragen, om aan «droge voeten» bij te dragen, om antwoord te geven op de cruciale vragen hoe het klimaat is veranderd, waarom het klimaat verandert en hoe het klimaat in de toekomst zal veranderen om aldus de nationale vitale infrastructuur tegen veranderingen in het klimaat te beschermen en tenslotte om de seismische risico’s in Nederland te beperken. In de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut van 1 november 2001 (Stb. 2001, 562) en de daarbij behorende Ministeriële regeling zijn deze taken opgenomen.

Doelbereiking

Gesteld kan worden gesteld dat het KNMI, mede dankzij de positieve invloed van de succesfactoren, de hierboven vermelde doelen heeft gehaald.

Hoofdproducten

Beleidsprestaties 2010

Realisatie

Weer

Ja

Klimaat

Ja

Seismologie

Ja

Contributies WMO (HGIS)

Ja

Meetbare gegevens

Weer

Kengetal: Prestatiegegevens Weersverwachtingen

Kengetal

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Streefwaarde 2010

Realisatie 2010

Algemene weersverwachtingen en adviezen

      

– afwijking min.temperatuur (C)

  

– 0,2

– 0,28

ABS 1 (<0,50)

– 0,24

– afwijking max.temperatuur (C)

  

– 0,4

– 0,34

ABS (<0,50)

– 0,21

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

  

0,4

0,18

ABS (<1,0)

0,04

Luchtvaartverwachtingen

      

– tijdigheid TAF Schiphol (%) 2

98,7

98,7

99,5

99,0

>99

99,0

Maritieme verwachtingen

      

– tijdigheid marifoonbericht (%)

  

96,0

98,4

>99

99,3

Bron: KNMI

1

Is absolute waarde.

2

Tijdigheid TAF (Terminal Aerodrome forecast). Dit is de tijdigheid waarmee de luchtvaartmeteorologische berichten worden verstrekt; gemeten wordt welk percentage berichten binnen het vastgestelde tijdvenster vallen.

Kengetal: Prestatiegegevens aantal uitgegeven weeralarmen
 

Realisatie 2008

Realisatie 2009 1

Realisatie 2010

Aantal weeralarmen

1

3

4

Bron: KNMI

1

De realisatie 2009 in de begroting 2010 is gebaseerd op de eerste helft van 2009. Deze meting is gebaseerd op het hele jaar 2009.

Toelichting weeralarmen

9–10 januari 2010 Sneeuwjacht;

10–11 juli 2010 Zware regen- en onweersbuien met hagel en zware windstoten;

14 juli 2010 Zware regen- en onweersbuien, zeer zware windstoten;

17 december 2010 Zware sneeuwval.

De eerste 3 weeralarmen zijn geëvalueerd. De effecten van het weer op de samenleving waren groot en de weeralarmen zijn goed ontvangen door de samenleving en media. Naar aanleiding van deze evaluaties is een aantal besluiten genomen:

  • Het KNMI wil meer gaan investeren in het detecteren van sneeuw;

  • Het KNMI neemt zich voor de maatschappelijke partners in het vervolg zeer vroegtijdig te informeren;

  • Media en publiek zijn nog onvoldoende op de hoogte van de vernieuwde waarschuwingsystematiek van het KNMI, met name het onderscheid tussen code rood en oranje. Hier is actie op ondernomen door de persvoorlichters.

Het weeralarm van 17 december wordt nog geëvalueerd.

Prestatiegegevens kwaliteit en kwantiteit kennis klimaatsysteem, weersysteem en seismologische data en kennis

Indicator

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Streefwaarde 2010

Realisatie 2010

Gereviewde publicaties

96

101

102

89

80

120

Bron: KNMI

Toelichting

De realisatie fluctueert van jaar tot jaar. In 2010 is de realisatie uitzonderlijk hoog uitgevallen. Definitieve conclusies zijn nog niet te trekken, maar dit zou mogelijk een gevolg kunnen zijn van het Vernieuwingsprogramma.

37.02 Aardobservatie

Motivering

Om in internationaal verband permanent aardobservatiemiddelen in te zetten ten behoeve van weer en klimaat.

Doelbereiking

Beleidsprestaties 2010

Realisatie

Aardobservatiebeleid

Ja

Meetbare gegevens

Indicator

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Streefwaarde 2010

Realisatie 2010

Percentage tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten

95

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5 1

Bron: EUMETSAT

1

Dit is de realisatie gemiddeld voor de periode januari–juni 2010. De realisatie voor de periode juli–december 2010 komt in de loop van 2011 beschikbaar. Deze realisaties zijn in de afgelopen jaren altijd zeer stabiel gebleken.

Toelichting

De indicator geeft de tijdige beschikbaarheid aan van de meteorologische producten van de METEOSAT satelliet van EUMETSAT op de nulmeridiaan.

De beschikbaarheid van de gegevens van de meteorologische satellieten van EUMETSAT wordt aan de lidstaten gemeld in halfjaarlijkse rapporten.

Toelichting

De conclusie is dat de satelliet vrijwel altijd naar behoren functioneert en de gegevens vrijwel altijd tijdig beschikbaar zijn.

Overzicht afgeronde onderzoeken

Er zijn in 2010 geen onderzoeken afgerond of uitgevoerd.

Licence