Base description which applies to whole site
+

C. EU-betrokkenheid

Naar aanleiding van de Kamerbrede aanname, in april 2011, van het rapport «Bovenop Europa, Evaluatie van de versterkte EU-ondersteuning van de Tweede Kamer 2007–2011» is de ambtelijke EU-staf van de Kamer per 1 juli 2011 op permanente basis gecontinueerd. Het instrumentarium van de Tweede Kamer ten behoeve van haar Europese werkwijze is blijkens dit rapport inmiddels zo ingericht dat ze alle relevante momenten en dossiers in het proces van Europese beleidsvorming eigenstandig, tijdig en goed geïnformeerd kan behandelen. Een van de aspecten in deze Europese werkwijze die in 2011 opnieuw aan belang heeft gewonnen, is het optreden van de Kamer in Europees verband. In het kader van de door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheid van gezamenlijke subsidiariteitbezwaren (zgn. gele en oranje kaart) is door het kantoor van de permanente vertegenwoordiging van de Staten-Generaal in Brussel in 2011 structureel aandacht geschonken aan relevante ontwikkelingen in andere parlementen van de EU-lidstaten. Dit heeft onder meer geresulteerd in actieve coalitievorming ten aanzien van de subsidiariteittoetsing van enkele concrete nieuwe Commissievoorstellen.

Licence