Base description which applies to whole site

BATEN-LASTENDIENST IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST (IND)

Inleiding

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de toelatingsorganisatie van Nederland. Als baten-lastendienst wordt uitvoering gegeven aan het beleid zoals is vormgegeven binnen het beleidsartikel 50 «Vreemdelingen».

Exploitatie

Baten-lastendienst IND
Gespecificeerde verantwoordingstaat 2011
Bedragen x € 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2010

Baten

       

Omzet moederdepartement

296 245

307 291

11 046

314 974

Omzet overige departementen

       

Omzet derden

57 560

68 033

10 473

48 385

Rentebaten

200

 

– 200

 

Bijzondere baten

 

8 000

8 000

 

Totaal baten

354 005

383 324

29 319

363 359

         

Lasten

       

Apparaatskosten

332 445

327 091

– 5 354

347 971

– personele kosten

203 978

197 874

– 6 104

210 450

– materiële kosten

128 467

129 217

750

137 521

Rentelasten

2 000

1 667

– 333

1 869

Afschrijvingskosten

19 560

15 342

– 4 218

10 794

– immaterieel

4 349

5 800

1 451

1 214

– materieel

15 211

9 542

– 5 669

9 580

Overige lasten

 

– dotaties voorzieningen

12 992

12 992

– bijzondere lasten

 

Totaal lasten

354 005

357 092

3 087

360 634

         

Saldo van baten en lasten

0

26 232

26 232

2 725

Baten

Omzet moederdepartement

Uitgangspunt voor het berekenen van de totaal gerealiseerde baten zijn de vastgestelde bekostigingsafspraken en IND kostprijzen 2011. Daarnaast is de IND nog separaat gefinancierd met gelden voor intensiveringen uit het regeerakkoord.

Baten direct (pxq)

Op basis van de bekostigingsafspraken wordt IND gefinancierd voor geleverde prestaties op basis van kostprijs x hoeveelheden (p x q).

In 2011 is de geleverde prestatie bij Asiel, Regulier en Naturalisatie lager dan begroot. Dit wordt enerzijds verklaard door het lagere aanbod (instroom). Anderzijds is sprake van lagere productie bij regulier en naturalisatie waardoor de voorraden per ultimo 2011 zijn toegenomen.

Intensivering RA

Voor de intensiveringen regeerakkoord is totaal een bijdrage van € 20,7 miljoen beschikbaar. Voor de intensiveringen regeerakkoord wordt vanuit de gerealiseerde capaciteitsinzet een bedrag van € 17,7 miljoen verantwoord. Voor het onderdeel versnellen toelatingsprocedure is recent een EAUT uitgevoerd. De gelden hiervoor zijn dan ook niet/zeer beperkt tot uitvoering gekomen, waardoor dit niet in de verantwoording wordt meegenomen.

Omzet derden

In de omzet derden zijn onder andere de leges voor het aanvragen van vergunningen die wordt ontvangen van vreemdelingen opgenomen. De legesopbrengsten 2011 bedragen € 59,8 mln.

De legesopbrengsten met betrekking tot aanvragen om naturalisatie zijn in 2011 gestegen. Dit is het gevolg van de legesverhoging per 1 januari 2011. De legesopbrengsten met betrekking tot aanvragen om toelating zijn in 2011 ook gestegen. Deze toename is enerzijds veroorzaakt door de legesverhoging per 1 juli 2011 en anderzijds door de toename in aantallen. De toename in aantallen is te verklaren door de vijfjaarlijkse vernieuwing van het verblijfsdocument voor onbepaalde tijd. De post overige opbrengsten bevat onder andere doorbelastingen op het gebied van huisvesting en resultaten uit (internationale) projecten ter grootte van € 8,3 miljoen.

Rente

Er is in 2011 geen gebruik gemaakt van de depositofaciliteit. De rente op de rekening courant was in 2011 nihil.

Bijzondere baten

De invoering van INDiGO is een gezamenlijk traject van IND en Ivent (Ministerie van Defensie) en heeft vertraging opgelopen. Er is op ministerieel niveau overleg over de verdeling van de opgelopen schade. In dit overleg is besloten dat Ivent de IND tegemoet gaat komen voor een bedrag ter grootte van € 8 miljoen.

Lasten

Apparaatskosten

  • Personele kosten

    De personele lasten zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting (op aanwijzing van DFEZ Justitie) ook rekening is gehouden met de programmagelden VGM/IDMI (ca. € 4 mln.). In de begroting was rekening gehouden met een sterke daling van de capaciteit als gevolg van de implementatie van INDIGO. Ondanks de vertraging van INDIGO is de daling van het ambtelijk personeel wel doorgezet. Deze daling heeft effect gehad op de inhuur van externe capaciteit, waardoor meer inzet van extern personeel noodzakelijk was.

    De kosten van externe inhuur in 2011 bedragen € 26,4 miljoen; 12,5% van de personele lasten. In vergelijking met voorgaande jaren is in 2011 de dalende lijn aan externe inhuur voortgezet. Als gevolg van de vertraging INDIGO is een aanvullend beroep gedaan op externen voor de automatiseringsactiviteiten. Daarnaast wordt externe inhuur ingezet op niet-structurele intensiveringen uit het regeerakkoord (wegwerken van verzoeken Dublin–Griekenland).

  • Materiële kosten

    De materiële kosten zijn ruim € 8 miljoen gedaald ten opzichte van 2010. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de huisvestingslasten, enerzijds door het afstoten van een aantal panden. Anderzijds zijn de lasten lager na het vernieuwen van een aantal contracten met een lagere huurprijs.

Rentelasten

De rentelasten zijn lager dan in de begroting doordat enerzijds de rentepercentages lager zijn dan begroot en anderzijds zijn de investeringen in voorgaande jaren minder dan verwerkt in de begroting.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op de afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa. In 2011 is € 5,8 miljoen afgeschreven op immateriële activa (INDiGO) en is voor € 9,5 miljoen afgeschreven op de materiële vaste activa. De IMVA is hoger dan begroot door een hogere startwaarde van de activa. Daarnaast is er een verschuiving van MVA naar IMVA; software wordt niet als pakket aangeschaft, maar binnen de IND ontwikkeld.

De MVA is lager dan begroot door minder investeringen in huisvesting en vertraging in de aanschaf van hardware.

Dotaties voorzieningen

De dotaties in 2011 hebben betrekking op de Remkes-regeling en de dotatie voor de getroffen voorziening INDIS. In 2011 is totaal € 12,9 miljoen gedoteerd.

Balans

Baten-lastendienst IND
Balans per 31 december 2011
Bedragen x € 1 000
 

Balans 2011

Balans 2010

Activa

   

Immateriële activa

54 602

47 321

Materiële activa

14 441

20 843

– grond en gebouwen

3 149

3 805

– installaties en inventarissen

2 380

3 110

– overige materiële vaste activa

8 912

13 928

Voorraden

866

696

Debiteuren

4 816

5 191

Nog te ontvangen

18 921

12 750

Liquide middelen

44 855

14 164

Totaal activa

138 501

100 965

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

6 043

– 32 251

– exploitatiereserve

– 20 189

– 34 976

– onverdeeld resultaat

26 232

2 725

Leningen bij het MvF

57 367

63 070

Voorzieningen

15 194

3 407

Crediteuren

2 133

6 735

Nog te betalen

57 764

60 004

Totaal passiva

138 501

100 965

Wijziging vergelijkende cijfers

De rubricering van een aantal posten in de jaarrekening 2011 is ten opzichte van de jaarrekening 2010 gewijzigd. Hiermede voldoet de jaarrekening beter aan de eisen die voortvloeien uit de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving. De vergelijkende cijfers zijn eveneens aangepast. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de grootte van het vermogen en/of resultaat.

Immateriële vaste activa

De in bovenstaande tabel opgenomen immateriële vaste activa hebben betrekking op de ontwikkelkosten van het systeem INDiGO. In 2010 is de basis voor INDiGO neergezet en in 2011 is vervolgens doorontwikkeld op INDiGO. Deze doorontwikkelingen betreffen o.a. ketenkoppelingen en koppelingen voor biometrie. Ook zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd die benodigd zijn voor nieuwe wetgeving evenals veel noodzakelijke wijzigingen om de functionaliteit voor de gebruikers te verbeteren.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zoals opgenomen in bovenstaande tabel hebben voornamelijk betrekking op verbouwingen, gebouwen, installaties, inventaris en overige activa.

Nog te ontvangen

Deze balanspost betreft onder andere vooruitbetaalde huren en vervoersabonnementen voor personeelsleden.

De nog te ontvangen bedragen bestaan uit BTW compensatie en nog te factureren posten aan derden voor uitgevoerde diensten.

Door het Ministerie van Defensie toegezegde bijdrage in de additionele kosten als gevolg van de vertraagde implementatie van het INDiGO-systeem. Dit bedrag zal verrekend worden met de ingediende en nog in te dienen facturen van Ivent.

Liquide middelen

De post liquide middelen bestaat voornamelijk uit de rekening courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) van het Ministerie van Financiën.

Voorzieningen

De voorziening heeft betrekking op de zogenoemde «Remkes-regeling» (FPU-plus). De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de Rijksdiensten de mogelijkheid geschapen aan medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een Flexibele Pensioen Uitkering (FPU-plus arrangement) aan te bieden.

Ook is er een voorziening voor INDIS opgevoerd ter grootte van € 12,7 mln. Deze voorziening betreft de exploitatie- en beheercontracten met betrekking tot de legacy systemen (oa. INDIS en GAAS) voor 2012. Evenals voor de afbouw en verwijdering van de legacy systemen.

Crediteuren

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door middel van een factuur in rekening zijn gebracht en betalingen onderweg welke op 31 december 2011 nog niet van de bank zijn afgeschreven.

Nog te betalen

Dit zijn betalingen die vooral betrekking hebben op nog te betalen facturen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastendienst IND
Kasstroomoverzicht per 31 december 2011
Bedragen x € 1 000
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011

12 665

14 096

1 431

2.

Totaal operationele kasstroom

19 360

40 512

21 152

 

Totaal investeringen (–/–)

– 10 200

– 16 321

– 6 121

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

101

101

3.

Totaal investeringskasstroom

– 10 200

– 16 220

– 6 020

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

12 062

12 062

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 25 507

– 19 228

6 279

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10 200

13 525

3 325

4.

Totaal financieringskasstroom

– 15 307

6 359

21 666

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011 (=1+2+3+4)

6 518

44 747

38 229

Investeringen

De investeringen zijn hoger dan begroot doordat er meer doorontwikkeling is geweest op INDiGO. In 2010 is de basis voor INDiGO neergezet.

In 2011 is vervolgens doorontwikkeld op INDiGO. In een 3-tal releases zijn het berichtenverkeer via INDiGO gerouteerd, ketenkoppelingen en koppelingen voor biometrie ontwikkeld. Daarnaast zijn er extra functionaliteiten ten behoeve van correspondentie, nieuwe wetgeving en Klant Dienst Wijzer toegevoegd.

Aflossing op lening

De aflossing op de lening is lager, doordat in de begroting gerekend is met hogere leningen in voorgaande jaren.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

     

Realisatie

Begroting

 

2008

2009

2010

2011

2011

IND-totaal:

         

Ambtelijk FTE-totaal (gemiddeld)

3 150

3 199

3 110

2 924

3 103

Saldo van baten en lasten in % totale baten

– 9,7

– 10,5

0,9

6,8

0

           

Asiel

         

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

65

73

82

88

80

Standhouden van beslissingen in %

82

78

77

77

85

Aantal gegronde klachten in %

1,1

1,1

0,7

1,5

<2

Gemiddelde kostprijs ( x € 1)

8 400

5 859

5 017

5 001

5 470

Omzet (x mln.)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

159

159,3

           

Regulier

         

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

88

93

95

88

100

Standhouden van beslissingen in %

81

82

82

79

80

Aantal gegronde klachten in %

0,5

0,6

0,5

1,2

<2

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

680

753

828

645

621

Omzet (x mln.)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

167,2

170,8

           

Naturalisatie

         

Doorlooptijd (gestelde termijn) in %

84

95

96

86

100

Aantal gegronde klachten in %

0,1

0,1

0,1

0,1

<0,5

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

700

435

487

485

358

Omzet (x mln.)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

18,1

18,5

Doorlooptijden

Asiel

Realisatie streefwaarde doorlooptijd ruim boven de norm. Geen bijzonderheden.

Regulier

De streefwaarde van 100% voor regulier wordt in 2011 niet gerealiseerd, dit is mede het gevolg van de problematiek die speelt met INDIGO. Ook is de termijn die voor bezwaar geldt in de praktijk lastig te realiseren.

Naturalisatie

De tijdigheid van de productie is naar 86% gedaald. Deze daling wordt mede verklaard doordat een deel van de terugmeldingen van de ceremonie van de gemeenten na de wettelijke termijn retour wordt ontvangen.

Standhouding beslissingen

Asiel

Het aandeel instandhoudingen beroep is lager dan begroot. Een hoog aantal gegrondverklaringen met betrekking tot de Dublin Griekenland zaken in vooral de maanden februari, maart en april heeft het percentage instandhouding beslissingen ongunstig beïnvloed. In de daarop volgende maanden is het aandeel Dublin Griekenland te verwaarlozen.

Regulier

Realisatie is nagenoeg gelijk aan de norm. Geen bijzonderheden.

Licence