Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: EXTERNE INHUUR

Tabel Externe inhuur
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Verslagjaar 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2012

Apparaatskosten:

1

Interim-management

671

2

Organisatie- en Formatieadvies

461

3

Beleidsadvies

970

4

Communicatieadvisering

370

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

2.472

     

5

Juridisch Advies

359

6

Advisering opdrachtgevers automatisering

1.382

7

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

882

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

2.623

     

8

Uitzendkrachten (formatie & piek)

28.783

Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8)

28.783

Totaal uitgaven inhuur externen

33.877

     

Realisatie externe inhuur

33.877

Personele uitgaven

278.768

Totaal

312.645

Percentage externe inhuur

10,84%

   

Inhuur externen buiten mantelcontracten

2012

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting:

De realisatie 2012 is 10,84%. De herrekende (vanwege correctie dubbeltelling salariskosten DUO Zoetermeer ad € 27 miljoen) realisatie 2011 is 11,10%. De inhuur is in 2012 t.o.v. 2011 meer gedaald dan OCW (vanwege taakstelling) is ingekrompen. Wel is de inhuur nog steeds iets boven de norm van 10%. Dit komt omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs vanwege grote systeemvernieuwing met toestemming van de SG een flexibele schil aanhoudt die geleidelijk zal worden afgebouwd.

Licence