Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1.

Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

1a. Beleidsdoorlichtingen

         
 

Actieplan LeerKracht

9

2012

2013

Kamerstuk 31 511, nr. 10

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Doelgroepen OAB (ITS/KI)

1

2011

2012

www.its-nijmegen.nl (zoekterm «doelgroepen OAB»)

 

Passend Onderwijs (Cool-speciaal-cohort)

1

2009

2012

www.cool5–18.nl (komt beschikbaar)

 

Pilot 15% onderwijs voor vreemde taal (RUG/UU)

1

2009

2012

www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?4603 (rapport komt beschikbaar)

 

Pilots segregatie

1

2008

2012

www.regioplan.nl (zie onder rapporten, februari 2012)

 

Retentieonderzoek schakelklassen (ITS)

1

2009

2012

www.schakel-klassen.nl

 

VVE (Pre-Cool-cohort) (NWO/KI) deelrapportage 2012

1

2010

2019

www.pre-cool.nl (zie onder «resultaten en publicaties»)

 

Evaluatie 2e fase HAVO/VWO

3

2007

2012

Eindrapport evaluatie nieuwe wetgeving 2e fase-havo-vwo

 

Evaluatie wet voorzieningenplanning

3

2012

2013

 
 

Vreemde talensurvey EU

3

2009

2012

Vreemde talensurvey

 

Secundaire analyse PISA lezen

3

2011

2013

 
 

Evaluatie experimenten VM2

3

2007

2013

Op weg naar succes Eindrapportage 2011–2012

 

Monitor bestuursakkoord

3

2011

2012

Opvraagbaar bij het ministerie van OCW, directie VO

 

Evaluatie regeling energie-zuinigheid en binnenmilieu

3

2012

2013

 
 

Evaluatie plusvoorziening

4

2010

2012

Evaluatie 20plusvoorziening

 

Evaluatie experimenten Innovatie Impuls Onderwijs

9

2011

2014

Eerste rapportage afgerond, nog niet gepubliceerd.

 

Beleefde bureaucratie en professionaliteit onder leraren

9

2012

2012

Beleefde-bureaucratie-en-professionaliteit-onder-leraren.

 

Eindrapportage evaluatie educatieve minor

9

2010

2012

Eindrapportage-evaluatie-educatieve-minor .

 

Ramingen onderwijsmarkt po, vo en mbo (MIRROR)

9

2008

2012

Voorlopige ramingen geleverd, nog niet gepubliceerd.

 

Loopbaanmonitor 2012

9

2011

2012

Rapportage afgerond, nog niet gepubliceerd.

 

IPTO 2011, Bevoegdheid in het voortgezet onderwijs

9

2012

2012

Bevoegdheid-in-het-voortgezet-onderwijs

 

Onderzoek lerarenopleidingen (bevoegdheden) beroepsgerichte vakken vmbo

9

2012

2012

Rapport afgerond, nog niet gepubliceerd.

 

Arbeidsmarktbarometer 2011–2012

9

2012

2012

Rapport is afgerond, nog niet gepubliceerd.

 

Monitoring en evaluatie «Leraar 2020»

9

2012

2013

Rapportage eerste meting afgerond, nog niet gepubliceerd.

 

Toekomstverkenning

9

2012

2012

Essay «Lerarenbeleid 2.0». Nog niet gepubliceerd.

 

Evaluatie experimenten prestatiebeloning

9

2012

2012

Relatie-tussen-evaluaties-van-leraren-en-leerlingprestaties-evidentie-op-basis-van-lesobservaties

 

Evaluatie Commissariaat voor de Media

15

2012

2013

Nog niet verschenen.

 

Evaluatie van meerjarig project Open Up (NJR)

25

2010

2012

www.njr.nl

 

Onderzoek onveiligheidsgevoel van vrouwen meetbaar maken

25

2011

2012

intern rapport emancipatie

 

Gendergelijkheid, de Masculiniteitsindex en Homo-emancipatie in Europa

25

2012

2013

 
 

Evaluatie-ontwerpen vooractielijnen Sociale Media en GSA’s

25

2011

2012

intern rapport emancipatie

 

Universiteit van Utrecht, Molengraaff instituur

25

2012

2013

 
 

Secundaire analyse veiligheidsmonitor

25

2011

2012

Sociale onveiligheid van lhb-schoolpersoneel en lhb-leerlingen

2. Overig onderzoek

         
 

Evaluatie impulsgebieden (intern onderzoek)

1

2011

2012

Brief-over-de-toekomst-van-het-onderwijsachterstandenbeleid.html

 

Evaluatie Onderwijsnummer (Regioplan)

1

2011/12

2012

www.regioplan.nl (zie onder rapporten, maart 2012)

 

Evaluatie WMS (Research voor beleid)

1

2011

2012

Evaluatie WMS

 

Functioneren schoolbesturen (NWO-BOPO)

1

2009

2012

www.gion.gmw.eldoc.ub.rug.nl (zoekterm «functioneren van besturen»)

 

Lokale Educatieve Agenda (NWO-BOPO)

1

2009

2012

www.nwo.nl (komt beschikbaar)

 

Monitor experiment Flexibilisering onderwijstijd (Regioplan) tussenrapportage 2012)

1

2011/12

2014

Experiment_flexibele_onderwijstijden

 

Monitor Leergang bewegingsonderwijs (Mulier Instituut)

1

2011/12

2012

Monitor leergang bewegingsonderwijs

 

Monitor Ouderbetrokkenheid (Ecorys)

1

2008

2012

Monitor ouderbetrokkenheid

 

Monitor Sociale Veiligheid (ITS/Regioplan)

1

2012

2012

Monitor sociale veiligheid

 

Monitor Reboundvoorziening (NJi)

1

2012

2012

www.nji.nl (zoekterm «monitor reboundvoorziening»)

 

Monitoring Regeling excellentie (SLO)

1

2009

2012

www.slo.nl

 

Onderwijsinspanningen referentieniveaus in PO, VO en MBO (Regioplan)

1

2012

2012

www.regioplan.nl (zie onder rapporten, augustus 2012)

 

Prestaties taal en rekenen basisonderwijs (Cito)

1

2012

2012

www.cito.nl (zoekterm «jaarlijks peilingsonderzoek»)

 

Rol gemeenten en schoolbesturen in VVE (NO-BOPO)

1

2009

2012

www.ru.nl/its (zoekterm «variatie in VVE»)

 

Onderwijsinspanningen taal en rekenen

1, 3, 4

2012

2012

Onderwijsinspanningen taal en rekenen

 

Leerlingvolgsystemen in VO

3

2011

2012

LeerlingVolgSysteemVO

 

Vermindering Profielen

3

2011

2012

Vermindering profielen havo-vwo

 

Evaluatie en assessment in Nederland

3

2012

2012

Evaluation and Assessment

 

Extra vakken vmbo 2011–2012

3

2011

2012

Extra vakken vmbo

 

Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo

3

2011

2012

Doorstroomrelevantie van 10 vakken vmbo

 

Succesvol onderwijs aanpakken jongens

3

2012

2012

Onderwijsaanpakken-voor-jongens-in-het-onderwijs

 

Praktijkonderzoek Jongens aan de slag

3

2012

2012

Jongens-aan-de-slag

 

Internationaal vergelijkende analyse Tweede Fase VO

3

2011

2012

Opvraagbaar bij het ministerie van OCW, directie VO

 

Excellente leerlingen en schoolloopbanen

3

2011

2012

Excellente leerlingen vo

 

Monitor ouderbetrokkenheid

3

2011

2012

Ouderbetrokkenheid-in-het-po-vo-en-mbo-meting-2012

 

LAKS monitor tevredenheid scholieren

3

2011

2012

www.researchned.nl http://www.laks-monitor.nl/

 

Eerste doorstroomatlas VMBO

3

2011

2012

Kamerstuk 30 079, nr. 35

 

Analyse verklarende factoren zwakke en sterke scholen

3

2011

2012

slechte en goede prestaties van scholen is er een relatie met personeelskenmerken

 

Ruimte in curriculum bovenbouw HAVO VWO

3

2012

2013

 
 

Schooladviezen en schoolloopbanen

3

2012

2013

 
 

Monitor schoolkosten

3

2012

2013

 
 

Pilot tussentijdse toets Limburgse scholen

3

2011

2013

 
 

Evaluatie financiering van de lokale omroep (Commissariaat voor de Media)

15

2012

2013

Nog niet verschenen.

 

Evaluatie Mozaïek

16

2012

2012

Opvraagbaar bij NWO.

 

Programma Evaluatie NCWT

16

2012

2012

Opvraagbaar bij ministerie OCW.

 

Monitor Kalma Bedrijven «Nulmeting streefcijfers vrouwen in de top»

25

2012

2012

Nulmeting streefcijfers vrouwen in de top

 

Transgendermonitor «Worden wie je bent» (aanvulling in monitor)

25

2011

2012

Worden wie je bent

 

Homo-emancipatiepeiling (aanvulling in monitor)

25

2011

2012

Steeds gewoner nooit gewoon

 

Emancipatiemonitor

25

2012

2012

Emancipatiemonitor 2012

 

Homo-emancipatiemonitor 2008–2011

25

2008

2012

Steeds gewoner nooit gewoon

 

Emancipatie en de rol van de overheid

25

2012

2012

Opvraagbaar bij het ministerie van OCW, directie Emancipatie

 

Academische studie Emancipatie (essay)

25

2012

2012

Opvraagbaar bij het ministerie van OCW, directie Emancipatie

 

Homo-emancipatie Niet te ver uit de kast

25

2011

2012

Niet te ver uit de kast

Licence