Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: AFKORTINGEN

Ad-programma

Associate-degreeprogramma

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AR

Algemene Rekenkamer

ASTRON

Netherlands intitute for Radio Astronomy

bbl

beroepsbegeleidende leerweg

bbp

bruto binnenlands product

bol

beroepsopleidende leerweg

BPRC

Biomedical Primate Research Centre

Bsik

Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur

bve

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Cern

Europese organisatie voor kern- en hogere energiefysica

CINOP

Centrum voor innovatie van opleidingen

Cito

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

CJP

Cultureel Jongeren Paspoort

COLO

Vereniging voor landelijke organen beroepsonderwijs

CPB

Centraal Planbureau

CPG

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

CWTS

Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EER

Europese Economische Ruimte

EET

economie, ecologie, technologie

EIB

Europees Instituut voor Bestuurskunde

Embc

Europese moleculaire biologische conferentie

Embl

Europees moleculair biologische laboratorium

ERC

European Research Council

ERIC

European Reseach Infrastructure Consortium

ESA

Europees ruimte agentschap

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESO

Europese organisatie voor astronomisch onderzoek

Euribor

Euro Interbank Offered Rate

Eurostat

Europese statistieken

EVC

Erkenning van verworven competenties

EVD

Economische Voorlichtingsdienst

FES

Fonds Economische Structuurversterking

fte

fulltime equivalent (formatie-eenheid)

GATE

Gate Foundation: een internationaal instituut voor niet-westerse, moderne en hedendaagse beeldende kunst

GBA

Gemeenschappelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

gsb

grote stedenbeleid

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

hbo

hoger beroepsonderwijs

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

ho

hoger onderwijs

Huygens

High level university year to gain excellence in the Netherlands

IB

Internationaal Beleid

ICN

Instituut Collectie Nederland

ict

informatie- en communicatie technologie

IISG

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

IMON

publicatie «Internationale Mobiliteit in het Onderwijs in Nederland"

IPO

Interprovinciaal overleg

ITER

internationaal samenwerkingsproject die de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie als energiebron wil aantonen

KANS

Koninkrijk der Nederlanden, Algemeen programma voor Nauwe Samenwerking tussen Scholen

KB

Koninklijke Bibliotheek

kbb

kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Kences

Kenniscentrum studentenhuisvesting

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KP

Kaderprogramma

lgf

leerlinggebonden financiering

Lofar

Low Frequency Array

MARIN

Maritiem Research Instituut Nederland

mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

MenO

misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen

MKB

Midden- en kleinbedrijf

NA

Nationaal Archief

NCB

Nederlans centreum voor Biodiversiteit

Nemo

New Metropolis (educatieve attractie op het gebied van wetenschap en technologie)

NESO

Netherlands Education Support Office

NIB

Nederlandse Instituten in het Buitenland

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

NOB

Nederlandse Omroepproductie Bedrijf

NOWT

Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie

NT2

Nederlands als tweede taal

NTU/INL

Nederlandse Taalunie/Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Nuffic

Netherlands universities foundation for international cooperation

NVAO

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

NWO

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

odin

onderzoek deelnemersinformatie

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OKF

Omkering Kapitaalfinanciering

OV

Openbaar Vervoer

owb

onderzoek en wetenschapsbeleid

pabo

pedagogische academie basisonderwijs

PIRLS

Progress in International Reading Literature Study

pisa

programme for international student assessment

po

primair onderwijs

POMO

Personeels- en Mobiliteitsonderzoek

PRC

onafhankelijk en multidisciplinair adviesbureau, dat haar opdrachtgevers ondersteunt op het gebied van Bouw, Huisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling en Infrastructuur

Raak

Regionale actie en aandacht voor kennisinnovatie

RCE

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

R&D

Research and Development

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RHC

Regionale Historische Centra

RISBO

Rotterdams Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Beleidsonderzoek

rmc

regionale meld- en coördinatiefunctie

ROA

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

roc

regionaal opleidingencentrum

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

sfb

studiefinancieringsbeleid

SHARE

Survey of Health, Aging, and Retirement in Europe

SIA

Stichting Innovatie Alliantie

SIOB

Sectorinstituut openbare bibliotheken

SLO

Stichting Leerplan Ontwikkeling

sloa

subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

so

speciaal onderwijs

STT

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Surf

Samenwerkingsorganisatie voor netwerkdienstverlening en informatie- en communicatietechnologie in het hoger onderwijs en onderzoek

tlo

tegemoetkoming lerarenopleiding

TNO

Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TS17-

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor leerlingen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en de beroepsopleidende leerweg (volgens hoofdstuk 3 van de WTOS)

TS18+

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor leerlingen ouder dan 18 jaar in (deeltijd) voortgezet onderwijs die geen recht meer hebben op VO18+ en studerenden in het hoger onderwijs van 18 jaar en ouder aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op WSF (volgens hoofdstuk 5 van de WTOS)

TU

Technische universiteit

ud

universitair docent

uhd

universitair hoofddocent

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation

UWV

Uitvoering Werknemersverzekeringen

vavo

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNO

Verbond van Nederlandse Ondernemingen

vo

voortgezet onderwijs

VO18+

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor leerlingen van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs (volgens hoofdstuk 4 van de WTOS)

VOB

Vereniging voor Openbare Bibliotheken

VSNU

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

(v)so

(voortgezet) speciaal onderwijs

vsv

voortijdig schoolverlaten

vve

voor- en vroegschoolse educatie

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WEC

Wet op de Expertise Centra

WHW

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

wo

wetenschappelijk onderwijs

WOOS

Wet overige OCenW-subsidies

WOPI

Wetenschappelijk Onderwijs Personeels Informatie-systeem

WOT

Wet op het onderwijstoezicht

wp

wetenschappelijk personeel

WPO

Wet op het primair onderwijs

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WSF

Wet studiefinanciering

wsns

weer samen naar school

WTOS

Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten

WVO

Wet op het voortgezet onderwijs

zbo

zelfstandig bestuursorgaan

   
Licence