Base description which applies to whole site

12: TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Artikel

Algemene doelstelling

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat (ouders van) leerlingen in het voortgezet onderwijs, deelnemers in de beroepsopleidende leerweg en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren: Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun minderjarige kind onderwijs volgt. De overheid financiert een tegemoetkoming indien ouders, gezien hun inkomen, niet draagkrachtig genoeg zijn om de kosten van hun schoolgaande minderjarige kinderen (middelbaar beroepsonderwijs) alleen te dragen. Hiermee borgt de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs. Vanaf 18 jaar ligt de verantwoordelijkheid voor het volgen van onderwijs primair bij de leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) zelf. Hij/zij kan dan zelf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage en een eventuele bijdrage in de schoolkosten.

Indicatoren en kengetallen

Voor indicatoren over onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt verwezen naar de publicatie Kerncijfers.

Beleidsconclusies

Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en beoogde resultaten in 2013 geen bijzonderheden voorgedaan.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1.000)
             

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

     

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

162.639

119.358

111.158

107.389

105.925

115.298

– 9.373

Uitgaven

162.639

119.358

111.158

107.389

105.925

115.298

– 9.373

                   

Inkomensoverdracht

145.465

100.410

97.029

93.324

88.242

97.629

– 9.387

TS 17-

70.983

24.681

23.142

20.866

16.476

24.357

– 7.881

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

70.983

24.681

23.142

20.866

16.476

24.357

– 7.881

TS 18+

11.037

9.143

6.752

6.248

6.063

6.952

– 889

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

9.619

7.515

6.097

4.833

4.575

6.297

– 1.722

 

Deeltijd vo (R)

1.418

1.628

655

1.415

1.488

655

833

VO 18+

63.445

66.586

67.134

66.210

65.703

66.320

– 617

 

Meerderjarige leerlingen volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.451

8.576

6.480

6.729

5.983

5.281

702

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

54.729

53.845

54.989

52.947

53.058

55.144

– 2.086

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

1.633

2.614

3.807

5.224

5.408

4.036

1.372

 

STOEB/ALR (NR)

1.632

1.552

1.859

1.310

1.253

1.859

– 606

                   

Bijdrage aan agentschappen

17.174

18.948

14.129

14.065

17.683

17.669

14

 

Dienst uitvoering Onderwijs (R)

17.174

18.948

14.129

14.065

17.683

17.669

14

Ontvangsten

15.525

14.188

16.273

4.644

4.709

6.189

– 1.480

 

TS 17- (R)

5.295

2.158

2.539

1.110

941

1.120

– 179

 

TS 18+ (R)

782

1.041

935

574

703

935

– 232

 

VO 18 + (R)

9.448

10.989

12.799

2.960

3.065

4.134

– 1.069

Bron: realisatiegegevens DUO

Inkomensoverdracht

Toelichting op de instrumenten

Uitgaven

De uitgaven bij elk van de drie WTOS-regelingen zijn in 2013 lager dan begroot, met name de uitgaven aan minderjarige deelnemers in de bol (TS 17- regeling). In 2013 werd weer minder dan geraamd gebruik gemaakt van deze regeling (zie ook tabel 12.2) met als gevolg lagere dan geraamde uitgaven (– € 7,9 miljoen).

Tabel 12.2 Aantal gebruikers per regeling
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastge-stelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Aantal gebruikers TS 17-

235.855

35.858

42.294

36.032

27.721

44.200

– 16.479

Aantal gebruikers TS 18+

10.306

8.459

6.585

6.331

6.037

6.600

– 563

Aantal gebruikers VO 18+

33.664

34.337

35.943

35.758

35.596

35.700

– 104

Bron: realisatiegegevens DUO

Ontvangsten:

De ontvangsten hebben betrekking op terugbetalingen van teveel of onterecht verstrekte WTOS-uitkeringen. Het totale verschil tussen raming en realisatie 2013 is – € 1,5 miljoen. Het grootste verschil betreft ontvangsten in relatie tot de VO 18+ regeling. Daar is het verschil in 2013 – € 1,1 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen

De uitgaven van de Dienst Uitvoering Onderwijs op dit beleidsartikel houden verband met de kosten in 2013 voor de uitvoering van de diverse WTOS-regelingen.

Artikel

Licence