Base description which applies to whole site

13: LESGELD

Artikel

Algemene doelstelling

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Rol en verantwoordelijkheid

Financieren: De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Indicatoren en kengetallen

Voor indicatoren over lesgeld wordt verwezen naar de publicatie Kerncijfers.

Beleidsconclusies

Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en resultaten in 2013 geen bijzonderheden voorgedaan.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1.000)
             

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

     

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

6.297

7.204

5.708

5.670

7.005

7.000

5

Uitgaven

6.297

7.204

5.708

5.670

7.005

7.000

5

                   

Bijdrage aan agentschappen

6.297

7.204

5.708

5.670

7.005

7.000

5

 

Dienst uitvoering Onderwijs

6.297

7.204

5.708

5.670

7.005

7.000

5

Ontvangsten lesgeld

187.195

202.553

207.146

221.726

205.687

223.529

– 17.842

Ontvangsten

Toelichting op de instrumenten

Met het vragen van lesgeld wordt door deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage geleverd aan de kosten van het onderwijs. In de les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld.

De lesgeldontvangsten zijn in 2013 € 17,8 miljoen lager dan begroot. De realisatie 2013 van het aantal lesgeldplichtigen is hoger dan begroot (zie tabel 13.2).

Bij voorjaars- en najaarsnota 2013 zijn op basis van nadere realisatiecijfers en inzichten de te verwachten lesgeldontvangsten al met totaal – € 10,0 miljoen bijgesteld. Vooral voor het lopende schooljaar (2013/2014) blijkt t.o.v. de raming het betaalritme gewijzigd waardoor relatief meer van die lesgeldontvangsten verschuiven van 2013 naar 2014.

Tabel 13.2 Aantal lesgeldplichtigen
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastge-stelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Bol/vo

197.262

204.842

209.473

215.376

225.378

221.400

3.978

Bron: realisatiegegevens DUO

Het aantal lesgeldplichtigen is een afgeleide van demografische ontwikkelingen en van de opleidingskeuze van studerenden/leerlingen. Er zijn geen basis- en streefwaarden vastgesteld.

Bijdragen aan agentschappen

De uitgaven van de Dienst Uitvoering Onderwijs op dit beleidsartikel houden verband met de kosten in 2013 voor de uitvoering van inning van de lesgelden.

Artikel

Licence