Base description which applies to whole site

Artikel 97 Algemeen departement

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de IenM brede programma uitgaven verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 97 Algemeen departement (x € 1.000)
     

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2013

2013

 

Verplichtingen

27.276

42.119

21.203

20.916

1

Uitgaven

23.222

25.740

23.429

2.311

 

97.01

IenM-brede programmamiddelen

23.222

25.740

23.429

2.311

 

97.01.01

Opdrachten

14.906

18.057

15.726

2.331

 
 

– Regeringsvliegtuig

7.405

6.190

6.791

– 601

 
 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

 

2.632

0

2.632

2

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

2.608

3.704

0

3.704

3

 

– Overige opdrachten

4.893

5.531

8.935

– 3.404

3

97.01.02

Subsidies

1.800

1.700

7.077

– 5.377

 
 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, Milieu en Ruimtelijke Ordening

   

5.377

– 5.377

4

 

– NWO

1.800

1.700

1.700

0

 

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

615

606

606

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

615

606

606

0

 

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

500

0

20

– 20

5

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.400

5.377

0

5.377

4

 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.400

5.377

0

5.377

 
 

Ontvangsten

2.580

4.271

2.685

1.586

6

Toelichting

Ad1) De hogere realisatie op het verplichtingenbudget is gerelateerd aan de verplichtingen van het Regeringsvliegtuig. Op basis van de opzegtermijn van het contract met KLM Cityhopper voor het onderhoud en de exploitatie van het regeringsvliegtuig moesten de juridische verplichtingen van het Regeringsvliegtuig twee jaar vooruit zijn vastgelegd. Derhalve zijn eind 2013 voor ruim € 12 miljoen aan juridische verplichtingen voor de jaren 2014 en 2015 aangegaan. Daarnaast is voor circa € 2 miljoen aan verplichtingen versneld aangegaan om het beheer en onderhoudscontract voor ICAWEB al in 2013 meerjarig te kunnen vastleggen. ICAWEB is de Integrale Crisis Advies Website van IenM en VWS.

Ad 2) Bij 2e suppletoire wet 2013 zijn de meerjarige onderzoeksbudgetten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op artikel 97 Algemeen geplaatst. Deze budgetten stonden voorheen op artikel 98. In lijn met «Verantwoord Begroten» worden de meerjarige onderzoeksbudgetten vanaf 2e suppletoire wet 2013 op dit artikel verantwoord.

Ad 3) Vanaf de 2e suppletoire wet 2013 worden de uitgaven van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing apart weergegeven in de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» (tot en met de 1e suppletoire wet maakte het onderdeel uit van de post «Overige opdrachten». Per saldo is over alle opdrachten in 2013 sprake van een realisatie die € 0,3 miljoen hoger is dan bij ontwerpbegroting geraamd. Dit komt vanwege de bijdrage van andere ministeries aan ICAWEB (zie ook toelichting 1).

Ad 4) De bijdrage aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak hoort thuis onder het instrument «bijdrage aan ZBO en RWT». Bij ontwerpbegroting werd deze nog onder het instrument «subsidies» begroot. In de loop van 2013 is deze correctie doorgevoerd. Het volledige, begrote bedrag is gerealiseerd.

Ad 5) Per 1 januari 2013 zijn de bijdragen aan medeoverheden vanuit dit artikel beëindigd.

Ad 6) Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gedurende 2013 meer ontvangsten van derden gekregen dan oorspronkelijk geraamd voor het uitvoeren van onderzoeken. Een deel van deze onderzoeken heeft vertraging opgelopen (zie ook toelichting 2).

97.01 IenM-brede programmamiddelen

Toelichting op de financiële instrumenten

97.01.01 Opdrachten

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de uitgaven van IenM voor het onderhoud en de exploitatie van het Regeringsvliegtuig.

Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

Betreft uitgaven ten behoeve van onderzoeksactiviteiten van PBL, zoals aanschaf van databestanden, ontwikkeling van modellen, uitbesteding van (deel)onderzoeken en vervaardiging van onderzoeksrapporten. Voor informatie over PBL-producten zie www.pbl.nl.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

Dit betreft voornamelijk de uitgaven die worden gedaan ten behoeve van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing.

Overige opdrachten

Dit betreft voornamelijk de uitgaven die worden gedaan inzake grote publiekscampagnes als van A naar Beter, alsmede artikeloverstijgende onderzoeksopdrachten van bijvoorbeeld het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken.

97.01.02 Subsidies

StAB

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

Onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid Randstad

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM in samenwerking met EZ verstrekt aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het onderzoeksprogramma Duurzame bereikbaarheid Randstad voor de periode 2008 tot en met 2014 (totaal € 9 miljoen tot maximaal € 9,5 miljoen)

97.01.03 Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de capaciteitsinzet in het kader van Beleidsondersteuning en advies.

97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

Verzameluitkering

Onder verzameluitkering zijn alle financieel geringe bedragen (kleiner dan € 10 miljoen) aan medeoverheden opgenomen. Met de verzameluitkering wordt beoogd de medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal maatwerk zonder de administratieve lastendruk te laten toenemen (zie ook Kamerstukken II, 2007/08, 31 327; Staatsblad 2008, 312). De Financiële verhoudingswet geeft de wettelijke grondslag voor de verzameluitkering.

97.09 Ontvangsten

Op dit artikel worden de ontvangsten verantwoord die IenM ontvangt inzake het Regeringsvliegtuig, het Centrum Publieksparticipatie en DGB.

Licence