Base description which applies to whole site

Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van IenM met uitzondering van de Staf Deltacommissaris en de agentschappen ILT, KNMI, NEa en RWS. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (x € 1.000)
     

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 
   

2012 (1)

2013

2013

2013

 

Verplichtingen

327.162

336.847

349.429

– 12.582

2

Uitgaven

372.668

336.238

350.087

– 13.849

 

Personele uitgaven

238.046

221.509

206.897

14.612

 

– waarvan eigen personeel

224.133

206.492

196.540

9.952

3

– waarvan externe inhuur

13.913

15.017

10.357

4.660

4

Materiele uitgaven

134.622

114.729

143.190

– 28.461

5

– waarvan ICT

53.908

48.548

37.718

10.830

5

– waarvan bijdrage aan SSO's

54.509

46.859

52.070

– 5.211

5

Ontvangsten

9.732

13.138

2.434

10.704

6

Toelichting

Ad 1) Vanwege een nieuwe begrotingsindeling, op grond van de Rijksbegrotingsvoorschriften, geldt vanaf 2013 een andere uitsplitsing. Derhalve kunnen de realisatiecijfers 2012, niet één op één worden aangesloten met het jaarverslag 2012.

Ad 2) Het verschil tussen de verplichtingenrealisatie en de ontwerpbegroting staat geheel in relatie met de lagere materiële uitgaven.

Ad 3) De hogere realisatie op personeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de overboeking van de kosten voor personele uitgaven van materieel naar personeel ten einde te voldoen aan rijksbegrotingvoorschriften voor het boeken van personeel gerelateerde kosten.

Ad 4) De hogere inhuur is met name het gevolg van het inhuren van specialistische medewerkers voor ICT-projecten van de beleidsdiensten.

Ad 5) Het verschil in realisatie van de ICT uitgaven is geheel toe te schrijven aan de interne overboekingen van algemene materiële budgetten naar het specifieke ICT budget voor de kosten voor kantoorautomatisering en dienstspecifieke ICT-projecten.

De realisatie op de bijdrage aan SSO’s is lager dan de ontwerpbegroting als gevolg van een overboeking naar SZW die vanaf 2013 de kosten voor SSC-ICT niet meer via IenM, maar zelfstandig betaalt.

Het overige verschil op materieel is een gevolg van lagere uitgaven bij verschillende dienstonderdelen en op enkele algemene apparaatbudgetten van IenM als gevolg van versnelde realisatie taakstelling.

Ad 6) Het verschil in ontvangsten is voornamelijk een gevolg van uitgestelde betalingen uit 2012 voor kosten voor ICT.

Apparaatskosten agentschappen en ZBO’s en RWT’s

Extracomptabele verwijzingen

IenM is verantwoordelijk voor vier agentschappen: de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Nederlandse Emissieautoriteit en Rijkswaterstaat. De apparaatskosten en ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagrafen.

IenM verstrekt bijdragen aan drie begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Prorail, Kadaster en StAB. Zie voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van IenM de bijlage ZBO’s en RWT’s van dit Jaarverslag (Bijlage 1).

De apparaatskosten van de Staf van de Deltacommissaris worden in lijn met de Waterwet op het Deltafonds begroot en verantwoord (zie artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Jaarverslag van het Deltafonds).

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's
 

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

   

372.668

336.238

350.087

– 13.849

Kerndepartement

   

372.668

336.238

350.087

– 13.849

             

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.238.510

1.181.907

1.248.880

1.274.381

1.205.946

68.435

ILT

96.215

85.797

136.672

141.788

142.791

– 1.003

KNMI

56.001

57.522

58.487

54.722

61.678

– 6.956

NEa

6.264

6.650

6.485

6.417

7.010

– 593

RWS

1.080.030

1.031.938

1.047.236

1.071.454

994.467

76.987

             

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

443.000

423.000

590.300

593.400

   

ProRail

443.000

423.000

415.000

422.000

   

Kadaster

   

170.000

166.000

   

StAB

   

5.300

5.400

   
Licence