Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 26 Bijdragen aan investeringsfondsen

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.

Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 
   

2011

2012

2013

2013

2013

 

Verplichtingen

7.682.831

7.163.030

6.696.616

6.761.720

– 65.104

 

Uitgaven

7.682.831

7.163.030

6.696.616

6.761.720

– 65.104

 

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

7.682.831

7.163.030

5.722.871

5.879.349

– 156.478

1

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

0

0

973.745

882.371

91.374

2

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 

Toelichting

Ad 1) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2013.

  • De verwerking van de index, tranches 2012 en 2013.

  • Overboekingen met andere departementen. Het gaat om de verwerking van onderling afgesproken bijdragen.

  • De verwerking van de (gedeeltelijke) uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten (BDU, BZK en BCF).

  • Op artikel 13 staan gelden voor het Actieplan groei op het spoor en voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) gereserveerd, waarvan de realisatie (deels) plaats vindt op de begroting van Hoofdstuk XII.

  • Afdracht aan BTW (via de begroting van Hoofdstuk XII) naar het BTW compensatiefonds in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal.

  • Een boeking vanuit hoofdstuk XII voor de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013. Deze was eerder voorgefinancierd vanuit artikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en is weer aan dat artikel toegevoegd.

  • Een overboekingen naar het Ministerie van Financiën voor de inpassing van de DBFM-contracten A15 Maasvlakte – Vaanplein en A1/A6 SAA.

Ad 2) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2013:

  • De verwerking van de index, tranches 2012 en 2013.

  • De toevoeging van het voordelig saldo over 2012

  • Een overboeking met de begroting van HXII (project Haringvliet de Kier en de KRW).

26.01 Bijdrage aan Infrastructuurfonds

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2013 van het Infrastructuurfonds.

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het het Infrastructuurfonds (bedragen x € 1.000)

INFRASTRUCTUURFONDS

 

Begroting

Realisatie

Verschil

12

Hoofdwegen

uitgaven

2.728.864

2.481.851

– 247.013

12.01

Verkeersmanagement

 

22.072

21.794

– 278

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

413.384

544.354

130.970

12.03

Aanleg

 

1.451.135

1.065.903

– 385.232

12.04

GIV/PPS

 

420.256

412.956

– 7.300

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

422.017

436.844

14.827

           

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

262.105

150.887

– 111.218

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.466.759

2.330.964

– 135.795

           

13

Spoorwegen

uitgaven

2.197.752

2.384.292

186.540

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.324.515

1.346.811

22.296

13.03

Aanleg

 

706.311

886.190

179.879

13.04

GIV/PPS

 

148.776

134.675

– 14.101

13.07

Rente en aflossing

 

18.150

16.616

– 1.534

           

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

60.000

202.042

142.042

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.137.752

2.182.250

44.498

           

14

Regionaal, lokale infrastructuur

uitgaven

135.983

215.678

79.695

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

60.771

58.664

– 2.107

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

30.257

45.185

14.928

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

44.955

111.829

66.874

         

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

135.983

215.678

79.695

           

15

Vaarwegen

uitgaven

844.120

864.431

20.311

15.01

Verkeersmanagement

 

12.770

13.722

952

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

298.884

304.567

5.683

15.03

Aanleg

 

284.743

290.785

6.042

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

247.723

255.357

7.634

           

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

30.036

10.853

– 19.183

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

814.084

853.578

39.494

           

17

Megaprojecten

uitgaven

54.157

14.761

– 39.396

17.01

Westerscheldetunnel

   

183

183

17.02

Betuweroute

 

4.699

6.044

1.345

17.03

HSL

   

4.345

4.345

17.06

PMR

 

49.458

4.189

– 45.269

           

17.09

Ontvangsten

 

3.000

2.346

– 654

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

51.157

12.415

– 38.742

           

18

Overige uitgaven

uitgaven

273.615

287.566

13.951

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

       

18.03

Intermodaal vervoer

 

3.196

795

– 2.401

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

   

843

843

18.06

Externe veiligheid

   

104

104

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

 

42

 

– 42

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

270.377

285.824

15.447

18.11

Investeringsruimte

       

18.12

Reservering beheer, onderhoud en vervanging

       

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

       
           

18.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

 

147.317

147.317

18.11

Tolopgave

Ontvangsten

   

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

273.615

140.249

– 133.366

           

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

5.879.349

5.722.871

– 156.478

           
 

Totaal uitgaven

 

6.234.491

6.248.579

14.088

 

Totaal ontvangsten

 

355.141

513.445

158.304

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

5.879.349

5.722.871

– 156.478

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2013 van het Deltafonds.

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Begroting

Realisatie

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

uitgaven

536.712

574.101

37.389

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

361.406

463.826

102.420

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

163.299

101.860

– 61.439

1.03

Studiekosten

 

12.007

8.415

– 3.592

1.04

GIV/PPS

     

``

           

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

87.689

92.708

5.019

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

449.023

481.393

32.370

           

2

Investeren in zoetwatervoorziening

uitgaven

32.117

46.278

14.161

2.01

Aanleg waterkwantiteit

 

0

 

0

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

27.917

41.230

13.313

2.03

Studiekosten

 

4.200

5.048

848

           

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorziening

Ontvangsten

2.500

0

– 2.500

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

29.617

46.278

16.661

           

3

Beheer, onderhoud en vervanging

uitgaven

156.150

190.180

34.030

3.01

Watermanagement

 

11.794

12.484

690

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

144.356

177.696

33.340

           

3.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

156.150

190.180

34.030

           

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

uitgaven

0

0

0

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

0

0

           

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

0

0

0

           

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

uitgaven

247.581

253.827

6.246

5.01

Apparaat

 

198.231

198.792

561

5.02

Overige uitgaven

 

49.350

55.035

5.685

5.03

Investeringsruimte

       
           

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

0

 

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

247.581

253.827

6.246

           

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

6.09

Ten laste van begroting van IenM

Ontvangsten

882.371

973.745

91.374

           
 

Totaal uitgaven

 

972.560

1.064.386

91.826

 

Totaal ontvangsten

 

90.189

92.708

2.519

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

882.371

973.745

91.374

Licence