Base description which applies to whole site

3.6 Overzicht garanties en achterborgstellingen

Tabel 3.3 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2012

Verleende garanties 2013

Vervallen garanties 2013

Uitstaande garanties 2013

Garantieplafond 2013

Totaal plafond 2013

2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Startende ondernemers

2.242

0

1.053

1.189

0

1.189

Tabel 3.4 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitgaven 2012

Ontvangsten 2012

Saldo 2012

Uitgaven 2013

Ontvangsten 2013

Saldo 2013

2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Startende ondernemers

1.005

4

1.001

928

0

928

In 2007 is de «tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering» van kracht geworden. Een garantie heeft een maximale duur van zes jaar. Er worden geen nieuwe garanties meer verleend.

In 2013 is er door de banken aanspraak gemaakt op de borgstelling. Dit heeft geleid tot de betaling van een bedrag van € 928.000.

Eind 2013 staat SZW voor een bedrag van € 3.811.000 borg aan kredietinstellingen en gemeentelijke kredietbanken die een kredietovereenkomst hebben verleend aan startende ondernemers. Het daadwerkelijke risico van uitbetaling als alle verplichtingen zouden worden opgeëist bedraagt € 1.189.000.

Licence