Base description which applies to whole site

91. Apparaat kerndepartement

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 12.625 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 3,7%

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 12.625 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 3,7%
Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2013

2014

2014

 

Verplichtingen

522.949

470.159

410.369

59.790

         

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

       

Personeel

249.780

261.951

231.049

30.902

waarvan eigen personeel

213.215

223.912

192.404

31.508

waarvan externe inhuur

35.407

35.968

31.117

4.851

waarvan overige personele uitgaven

1.158

2.071

7.528

– 5.457

Materieel

220.965

203.630

179.320

24.310

waarvan ICT

23.968

15.926

19.260

– 3.334

waarvan SSO's

159.040

153.408

94.986

58.422

waarvan overige materiele uitgaven

37.957

34.296

65.074

– 30.778

         

Ontvangsten

17.223

23.765

706

23.059

Toelichting uitgaven en verplichtingen

Ten opzichte van de begroting is in 2014 € 55,2 mln. meer uitgegeven. Het budgettaire kader van artikel 91 «Apparaat kerndepartement» is bij eerste en tweede suppletoire begrotingswet 2014 verhoogd met € 48,3 mln. De belangrijkste oorzaken zijn budgettaire neutrale verschuivingen van programmabudget op de beleidsartikelen naar apparaatsbudget op artikel 91.

Eigen personeel en externe inhuur

De belangrijkste oorzaken van de hogere uitgaven aan personeel en externe inhuur zijn:

 • In het kader van de richtlijnen van Verantwoord Begroten, die een strikte scheiding tussen apparaats- en programmamiddelen voorschrijven, heeft een aantal technische en budgettair neutrale mutaties in 2014 plaatsgevonden. Abusievelijk stonden er nog apparaatsuitgaven verantwoord bij de programma-uitgaven. Deze budgetten zijn gedurende 2014 overgeheveld naar artikel 91.

 • JustID (Justitiële Informatiedienst) heeft opdrachten uitgevoerd voor derden. De kosten en opbrengsten van deze opdrachten waren niet begroot en zijn in 2014 aan het budgettair kader toegevoegd (€ 12 mln.)

ICT

Op het budget ICT is minder uitgegeven dan geraamd door herschikking van het apparaatsbudget conform Verantwoord Begroten. Er is meer uitgegeven op eigen personeel, externe inhuur en SSO’s.

SSO’s

De uitgaven aan shared services organisaties (SSO’s) zoals het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en P-direkt zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Een interne herschikking van budget «Overig materieel» naar SSO’s van € 26,4 mln. conform de richtlijnen Verantwoord Begroten. Deze herschikking is bij de eerste suppletoire begroting 2014 uitgevoerd.

 • Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2016.93 Eén van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft het Rijksvastgoedbedrijf een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen. VenJ heeft bij eerste suppletoire begrotingswet de egalisatieschuld à € 39,7 mln. afgelost.

 • De nieuwbouw van Eurojust is vertraagd waardoor in 2014 minder is uitgegeven dan geraamd. Dit leidt tot overloop van uitgaven van € 6 mln. naar 2015.

 • Kleinere mutaties (minder dan € 5 mln.) zoals de betaling aan SSC ICT Haaglanden. In 2014 zijn vijf kwartalen betaald voor ICT-diensten in plaats van vier.

Overige materiele uitgaven

De uitgaven aan overig materieel zijn lager dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Een herschikking van het budget «Overige materiele uitgaven» naar SSO’s van € 26,4 mln. bij de eerste suppletoire begroting 2014.

 • Desaldering JustID voor uitgevoerde opdrachten voor derden in 2014.

Ontvangsten

In 2014 is € 23,1 mln. aan ontvangsten geboekt. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • Ontvangsten JustID voor uitgevoerde opdrachten voor derden. Tegenover de (extra) ontvangsten staan ook (extra) uitgaven van € 12 mln. De vergoedingen hiervoor zijn bij de tweede suppletoire begroting door middel van een desaldering aan het budgettaire kader toegevoegd.

 • De Wetgevingsacademie heeft vergoedingen ontvangen voor haar opleidingen.

 • Een ontvangst voor Keten Informatie Management is geraamd op het programmabudget van artikel 33.3 maar verwerkt op apparaatsuitgaven.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO’s en RWT’s

91.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2013

20141

2014

 

Kerndepartement

470.745

465.581

410.369

55.212

         

Grote uitvoeringsorganisaties

1.755.967

1.540.645

1.539.983

662

Openbaar Ministerie

578.035

482.476

464.290

18.186

Raad voor de rechtspraak

973.412

864.050

890.452

– 26.402

Raad voor de Kinderbescherming

179.073

169.180

160.116

9.064

Hoge Raad

25.447

24.939

25.125

– 186

         

Agentschappen2

1.650.744

1.603.621

1.667.665

– 64.044

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

1.149.013

1.113.585

1.224.694

– 111.109

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

307.434

309.437

270.416

39.021

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

90.490

97.620

99.210

– 1.590

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

71.656

46.544

41.069

5.475

Dienst Justis

32.151

36.435

32.276

4.159

         

ZBO's en RWT's

       

Nationale politie

4.962.493 3

 

4.925.863

 

Politieacademie

140.3053

 

121.303

 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

54.0894

 

50.813

 

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

5.800

6.2504

2.398

– 3.852

College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp)

7.827

8.2134

8.185

– 28

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

6.113

5.8414

6.066

225

College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten

5494

 

685

 

College gerechtelijke deskundigen

1.701

1.5324

1.723

191

Reclasseringsorganisaties

227.7024

 

215.348

 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

18.5364

 

5.311

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

25.2934

 

23.196

 

Particuliere tbs-inrichtingen

209.9174

 

239.655

 

Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

4.0664

 

3.511

 

Halt

13.5424

 

12.567

 

Particuliere Jeugdinrichtingen

78.0514

 

70.923

 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

28.000

30.8954

30.236

– 659

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

11.5524

 

11.140

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

102.656

 

98.673

 

Stichting Nidos

25.5014

 

25.096

 
1

De realisatiegegevens voor 2014 zijn nog niet voor alle ZBO’s en RWT’s beschikbaar.

2

De cijfers over 2013 zijn voor de agentschappen aangepast naar de nieuwe berekensystematiek van 2014.

3

Door VenJ beschikbaar gesteld bedrag.

4

De apparaatskosten zijn gelijk aan de totale kosten.

Extracomptabele tabel invulling taakstelling Regeerakkoord Rutte/Asscher

De Rijksdienst is vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt circa € 341 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De nationale politie heeft geen efficiencytaakstelling. De Politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd voor het Regeerakkoord.

In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.

Tabel 91.3 Departementale taakstelling cf. Regeerakkoord Rutte/Asscher (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

– 124.206

– 277.459

– 340.563

– 340.563

         

Kerndepartement

– 13.096

– 24.699

– 32.797

– 32.797

           

Grote uitvoeringsorganisaties

– 57.967

– 129.880

– 158.364

– 158.364

 

OM

– 19.539

– 42.268

– 51.538

– 51.538

 

Raad voor de Kinderbescherming

– 5.268

– 12.012

– 14.646

– 14.646

 

Rechtspraak (inclusief Hoge Raad)

– 33.160

– 75.600

– 92.180

– 92.180

           

Agentschappen

– 45.074

– 104.605

– 127.093

– 127.093

 

DJI

– 32.000

– 74.000

– 90.000

– 90.000

 

IND

– 10.063

– 23.742

– 28.724

– 28.724

 

NFI

– 2.044

– 4.660

– 5.682

– 5.682

 

Dienst Justis

– 405

– 924

– 1.127

– 1.127

 

CJIB

– 562

– 1.279

– 1.560

– 1.560

           

ZBO’s

– 8.069

– 18.275

– 22.309

– 22.309

 

COA

– 2.600

– 5.800

– 7.100

– 7.100

 

CBP

– 234

– 534

– 651

– 651

 

Bureau Financieel Toezicht

– 78

– 177

– 216

– 216

 

College voor de rechten van de mens

– 208

– 474

– 578

– 578

 

Politieacademie

– 3.440

– 7.848

– 9.568

– 9.568

 

IFV

– 808

– 1.843

– 2.247

– 2.247

 

Raad voor Rechtsbijstand

– 701

– 1.599

– 1.949

– 1.949

In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:

 • € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het Masterplan DJI.94

 • € 92,2 mln. slaat neer bij de Raad voor de rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart door VenJ en de Rechtspraak. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd.95

 • € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de budgettaire omvang van deze taakstelling en neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen.96

 • Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 42 mln. (IND € 29 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op motie Van Hijum.97

 • De taakstelling slaat voor € 32,8 mln. neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V, zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement is toebedeeld aan de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.

 • Het resterende deel van de taakstelling slaat voor € 24,7 mln. neer bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en de Raad voor de Kinderbescherming) en voor € 15,3 mln. bij de overige ZBO’s.

93

Tweede Kamer, 31 490, nr. 75.

94

Tweede Kamer, 24 587, nr. 535.

95

Tweede Kamer, 29 279, nr. 164.

96

Tweede Kamer, 33 400, nr. 109.

97

Tweede Kamer, 19 637, nr. 1707.

Licence