Base description which applies to whole site

92. Nominaal en onvoorzien

Tabel 92.1 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2013

2014

2014

 

Verplichtingen

0

0

41.965

– 41.965

           

92.1 Nominaal en onvoorzien

       

Nominaal en onvoorzien

0

0

41.965

– 41.965

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien» staat in artikel 6, lid 1c van de Comptabiliteitswet 2001 (CW). Niet-beleidsartikel 92 wordt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet gebruikt voor het aanhouden van middelen ter dekking van onvoorziene uitgaven. Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

In 2014 zijn de middelen van artikel 92 via budgetoverhevelingen naar andere artikelen ingezet ter dekking van loonkostenontwikkeling en budgettaire problematiek.

Licence