Base description which applies to whole site

1.4.4 Saldibalans EZ per 31 december 2014

Saldibalans per 31 december 2014 van het Ministerie van Economische Zaken (Hoofdstuk XIII) (bedragen x € 1.000)
 

Activa

31-12-2014

31-12-2013

 

Passiva

31-12-2014

31-12-2013

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

4.935.648

5.014.864

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

11.485.654

17.974.573

3)

Liquide middelen

74.978

96.711

       

4)

Rekening-courant RHB

6.043.068

12.348.889

       

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserves

1.004.957

669.155

5a)

Begrotingsreserves

1.004.957

669.155

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

639.932

810.574

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

207.971

296.465

 

Subtotaal

12.698.583

18.940.193

 

Subtotaal

12.698.583

18.940.193

9)

Openstaande rechten

   

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

   

10)

Extra-comptabele vorderingen

4.066.499

3.784.568

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

4.066.499

3.784.568

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

   

11)

Extra-comptabele schulden

   

12)

Voorschotten

8.520.849

12.056.297

12a)

Tegenrekening voorschotten

8.520.849

12.056.297

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

4.590.607

5.054.337

13)

Garantieverplichtingen

4.590.607

5.054.337

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

21.313.530

21.281.928

14)

Openstaande verplichtingen

21.313.530

21.281.928

15)

Deelnemingen

1.436.773

1.435.000

15a)

Tegenrekening deelnemingen

1.436.773

1.435.000

 

Totaal

52.626.841

62.552.323

 

Totaal

52.626.841

62.552.323

Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften wordt afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld. In de saldibalans zijn de bedragen overeenkomstig de voorschriften naar boven afgerond. In de toelichting zijn de bedragen op de standaard wijze afgerond. Door afronding van bedragen op duizenden euro’s in de toelichting kunnen totaaltellingen niet aansluiten bij de som der delen en of met het bedrag van de saldibalans.

Toelichting per balanspost

Balanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 2014

4.935.648

De uitgaven over 2014 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZ (hoofdstuk XIII), onderdeel uitgaven, artikelen 11 t/m 14, 16 t/m 18 en 40.

Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 2014

11.485.654

De ontvangsten over 2014 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZ (hoofdstuk XIII), onderdeel ontvangsten, artikelen 11 t/m 14, 16 t/m 18 en 40.

Balanspost 3 Liquide middelen

74.978

De post liquide middelen bestaat uit de aanwezige banksaldi bij kasbeheerders inzake contante waarborgen en enkele kleine kassen. Tevens is hierin opgenomen het saldo van de bankrekening van EZ bij het Groenfonds per 31 december 2014 ad. € 67,4 mln.

Balanspost 4 Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

6.043.068

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen EZ en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën per 31 december 2014 geadministreerd. Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2014 van het Ministerie van Financiën.

Balanspost 5 en 5a Begrotingsreserve

1.004.957

De Rekening-Courant RHB Begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening die EZ aanhoudt op afzonderlijke rekening-couranten bij het Ministerie van Financiën.

Toelichting

EZ maakt gebruik van dertien interne begrotingsreserves. De toevoegingen aan en onttrekkingen van deze reserves die respectievelijk ten laste of ten gunste van de begroting plaatsvinden zijn in het jaarverslag toegelicht bij de aangegeven artikelen.

De post Rekening-Courant RHB Begrotingsreserve is per 31 december 2014 als volgt opgebouwd:

Reserves artikel 13

 

Begrotingsreserve scheepsbouwgarantie

10.044

Begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering

55.009

Begrotingsreserve BMKB

66.555

Begrotingsreserve groeifacililteit

5.000

Begrotingsreserve garantie MKB-faciliteiten

9.000

Reserves artikel 14

 

Begrotingsreserve ECN verstrekte leningen

6.600

Begrotingsreserve garantieregeling geothermie

20.036

Begrotingsreserve duurzame energie

594.363

Reserves artikel 16

 

Begrotingsreserve Landbouw

33.248

Begrotingsreserve Visserij

13.425

Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit

41.290

Begrotingsreserve apurement

150.304

Reserve artikel 17

 

Begrotingsreserve groen onderwijs

83

   

Totaal begrotingsreserves

1.004.957

Balanspost 6 Uitgaven buiten begrotingsverband

639.932

Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die niet ten laste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat deze uitgaven met derden zullen worden verrekend.

Toelichting

De uitgaven buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

EU uitgaven ELGF

561.603

Opdrachten derden

29.887

EU uitgaven ELFPO

15.583

Vorderingen inzake uitvoering POP2

12.177

Vordering ILG

10.030

Steunmaatregelen PPE

2.950

Vordering EU inzake dierziektebestrijding

1.602

Salarisvoorschotten

1.039

Diverse

5.060

   

Totaal

639.932

EU uitgaven ELGF en ELFPO

De gelden die EZ voor de Europese fondsen ELGF en ELFPO voorfinanciert betreffen de declaraties van de maanden november (16/10 – 30/11) en december. De gedeclareerde bedragen van deze maanden zijn in 2015 ontvangen respectievelijk in de maanden januari en februari. De navolgende tabellen geven inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELGF en ELFPO van de jaren waarvan de declaraties nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

EU uitgaven ELGF

 

Omschrijving

Bedrag

Restant ELGF vordering voorgaand dienstjaar

1.223

 

Boekjaar 2014, in 2013 gerealiseerde uitgaven 1 (+)

746.755

Vordering 31 december 2013

747.978

 

Boekjaar 2014, in 2014 gerealiseerde uitgaven (+)

73.010

 

Ontvangsten uit ELGF boekjaar 2014 (–/–)

817.906

 

Afrekening 2013 (–/–)

1.223

Te weinig ontvangen boekjaar 2014 2

 

1.859

 

Boekjaar 2015, in 2014 gerealiseerde uitgaven (+)

559.743

Vordering 31 december 2014

561.603

1

Het boekjaar voor het ELGF loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

2

De jaardeclaratie is lager vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2014 in 2015 definitief vaststellen en het te weinig ontvangen bedrag verrekenen.

EU uitgaven ELFPO

 

Omschrijving

Bedrag

Restant ELFPO schuld voorgaand dienstjaar

– 254

 

Boekjaar 2014, in 2013 gerealiseerde uitgaven 1 (+)

24.828

Vordering 31 december 2013

 

24.574

 

Boekjaar 2014, in 2014 gerealiseerde uitgaven (+)

86.272

 

Ontvangsten uit ELFPO boekjaar 2014 (–/–)

111.270

 

Afrekening 2013 (–/–)

254

Te veel ontvangen boekjaar 2014 2

– 170

 

Boekjaar 2015, in 2014 gerealiseerde uitgaven (+)

15.753

Vordering 31 december 2014

15.583

1

Het boekjaar voor het ELFPO loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar

2

De jaardeclaratie is lager vastgesteld dan de per kwartaal gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2014 in 2015 definitief vaststellen en het teveel ontvangen bedrag verrekenen.

Opdrachten derden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Dienst Landelijk Gebied voeren opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties.

Vorderingen inzake uitvoering POP 2

DLG en RVO voeren de regelingen en projecten POP 2 uit die bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling declarabel zijn. Bij deze uitvoering is er ook sprake van financiering door derden zoals provincies. Het bedrag onder deze post bestaat uit vorderingen op deze medefinanciers.

Vordering ILG

Dienst Landelijk Gebied draagt zorg voor de uitvoering van de ILG. De dienst heeft gesaldeerd een bedrag te vorderen van de provincies.

Steunmaatregelen PPE

Vordering op Productschap Pluimvee en Eieren voor de uitvoering van met name de steunmaatregel salmonella.

Vordering EU inzake dierziektebestrijding

Vordering op EU inzake uitvoering dierziektebestrijding (salmonella, bse).

Salarisvoorschotten

Dit betreft vooruitbetalingen aan personeel inzake salarissen en diverse vergoedingen in afwachting van definitieve verrekening.

Balanspost 7 Ontvangsten buiten begrotingsverband

207.971

Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die niet ten gunste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat deze ontvangsten zullen worden verrekend.

Toelichting:

De ontvangsten buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Opdrachten derden

115.762

ELFPO werkkapitaal

34.056

Te verrekenen met provincies pop-gelden

20.986

Ontvangst EFRO

18.539

Octrooitaxen

7.724

Contante waarborgen productschappen

4.598

Diverse

6.306

   

Totaal

207.971

Opdrachten derden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties.

ELFPO werkkapitaal

In verordening (EG) nr. 1290/2005 (art 25 lid 1) is bepaald dat na vaststelling door de commissie van het programma voor plattelandsontwikkeling (2007 – 2013) een voorfinanciering van 7% zal plaatsvinden van de bijdrage uit het ELFPO voor het betreffende programma. In 2007 heeft de commissie het programma voor plattelandsontwikkeling van Nederland goedgekeurd en de voorfinanciering aan EZ betaald. Bij de afsluiting van het programma zal het werkkapitaal worden verrekend.

Te verrekenen met provincies pop-gelden

In 2013 heeft RVO POP-regelingen uitgevoerd die vanwege overschrijding van bestedingslimieten nog niet bij de EC declarabel waren. De provincies hebben destijds de financiering van het EC-deel voor hun rekening genomen. Na goedkeuring van de wijziging van de bestedingslimieten heeft RVO in 2014 de betreffende uitgaven alsnog gedeclareerd bij de EC. Met de provincies is overeengekomen dat de van de EC ontvangen bedragen in een later stadium worden ingezet op pop-projecten.

Ontvangst EFRO

RVO draagt als certificeringsautoriteit zorg voor het declareren van subsidiabele bedragen bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en voor het verdelen van het door het Fonds betaalde bedragen. Het bedrag onder deze post is bestemd voor provincie Noord-Brabant.

Octrooitaxen

RVO zorgt voor inning van deze taxen en stort vervolgens deze bedragen door naar het Europese Octrooibureau.

Contante waarborgen productschappen

De productschappen ontvangen per bank gelden van het bedrijfsleven als zekerheidsstelling voor in- en uitvoercertificaten en uitvoerrestituties. Als aan de voorwaarden voor de certificaten en restituties is voldaan dan betalen de productschappen op verzoek van de belanghebbende de bedragen terug.

Balanspost 10 Extra Comptabele Vorderingen

4.066.499

De extra comptabele vorderingen hebben betrekking op nog te ontvangen middelen die voortkomen uit uitgaven die ten laste van de begroting zijn gebracht en nog met derden zullen worden verrekend.

Direct opeisbare vorderingen

297.742

Op termijn opeisbare vorderingen

565.320

Geconditioneerde vorderingen

3.203.437

   

Totaal

4.066.499

Toelichting:

Direct opeisbare vorderingen per 31 december 2014:

Bedrag

Vorderingeninzake uitvoering beleid

183.740

Opgelegde boetes ACM

105.655

Diverse

8.347

   

Totaal

297.742

Vorderingeninzake uitvoering beleid

EZ heeft vorderingen opgelegd voortkomend uit subside vaststellingen van diverse regelingen, het verstrekken van vergunningen en heffingen voor diverse economische activiteiten.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd.

Toelichting

Op termijn opeisbare vorderingen per 31 december 2014:

Bedrag

Leningen

232.652

Kredietregelingen RVO

214.831

Provincies BBL

85.000

Opgelegde boetes ACM

27.933

Diverse

4.904

   

Totaal

565.320

Leningen

De leningen kunnen als volgt geworden gespecificeerd:

Bedrag

Wageningen Universiteit / Stichting DLO

86.499

Microkrediet Nederland

46.966

Energieonderzoek Centrum Nederland

25.260

NV Industriebank Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij

20.882

Biopartner

13.524

Pallas

11.393

Nedermaas

8.542

Eindhoven

7.000

Diverse

12.584

   

Totaal

232.652

Kredietregelingen RVO

RVO voert regelingen uit waarbij kredieten beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie, nieuwe producten etc. Voor het terugbetalen van deze kredieten zijn betalingsregelingen getroffen. Dit geldt ook voor een aantal vorderingen die voortkomen uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen en vertrekte vergunningen en heffingen.

Provincies BBL

Het betreft hier vorderingen op een aantal provincies die voortkomen uit de verkoop van gronden die werden beheerd door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Dit volgens de bestuursovereenkomst grond die in 2013 tussen de provincies en EZ is gesloten.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd.

Toelichting

De geconditioneerde vorderingen per 31 december 2014:

Bedrag

   

Gestelde zekerheden

1.497.961

BBL

748.481

BBMKB

335.807

Geconditioneerde vorderingen

318.318

Kredietregelingen

245.579

Garantie Ondernemingsfinanciering

45.050

Diverse

12.241

   

Totaal

3.203.437

Gestelde zekerheden

Dit betreffen zekerheden die bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden gevraagd. De uitvoering hiervan vindt plaats bij RVO.

BBL

Het saldo van de landbouwgronden bestaat voornamelijk uit een langlopend renteloos voorschot van EZ aan het BBL van € 362 mln waarvoor door het BBL gronden zijn verworven die na doorlevering door het Bureau aan eindbeheerders leiden tot doelrealisatie. Daarnaast is er een bedrag van € 332 mln nog te vorderen uit hoofde van landinrichtingsrente door grondeigenaren te betalen in afgesloten landinrichtingsprojecten, welke in het algemeen in 26 jaar worden geïnd. Voorts heeft Dienst Landelijk Gebied nog € 55 mln te vorderen uit hoofde van nog niet afgesloten landinrichtingsprojecten.

BBMKB

Op basis van het besluit Borgstelling MiddenKleinbedrijf (BBMKB) verstrekken deelnemende banken krediet aan een ondernemer onder garantie (borgstelling) van de Staat. Op het moment dat de bank de garantie aanspreekt betaalt RVO de claim uit aan de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. De bank heeft conform de regeling een volgplicht. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO. Na instemming van RVO zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO toekomende bedrag over.

Geconditioneerde vorderingen

De geconditioneerde vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Bedrag

Nederlandse Defensie Industrie

275.470

Nederlandse Participatie Exchange Holding bv

29.074

United Nations Univesity

6 807

TRN Toerisme Recreatie Nederland

1 500

Diverse

5.467

   

Totaal

318.318

Kredietregelingen

RVO voert een aantal regelingen uit waarbij kredieten voor diverse beleidsdoelstellingen beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier onder andere om kredieten voor technische ontwikkeling, elektronische diensten ontwikkeling, milieugerichte productontwikkeling, technische ontwikkelingsprojecten, startende ondernemingen en vroege fase financiering. De aanvragers kunnen een vooraf overeengekomen tijd over deze kredieten beschikken en betalen de kredieten terug als bepaalde verwachte ontwikkelingen en of condities zich hebben voorgedaan zoals het behalen bepaalde omzet, winst, rendementen, aandelenverkoop etc.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Met deze regeling worden ondernemers in staat gesteld om bankleningen te verkrijgen zodat ondernemen mogelijk blijft. EZ staat garant voor middelgrote en grote leningen waardoor het risico voor de bank op de bedrijfsfinanciering kleiner wordt. Bij aanspraak van de bank op de claim betaalt RVO de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO. Na instemming van RVO zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO toekomende bedrag over.

Balanspost 11 Extra comptabele schulden

Nihil

Balanspost 12 Voorschotten

8.520.849

Onder voorschotten wordt verstaan de vooruit verstrekte gelden, welke op 31 december 2014 nog niet waren verrekend.

Toelichting

Beleidsartikelen

2010

en eerder

2011

2012

2013

2014

Totaal

11 Goed functionerende economie en markten

1.772

1.409

2.827

3.153

172.696

181.857

12 Een sterk innovatievermogen

116.422

133.305

164.003

253.247

526.570

1.193.547

13 Een excellent ondernemingsklimaat

21.167

17.180

36.213

91.260

206.091

371.911

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

2.359.385

626.113

721.049

709.978

780.173

5.196.698

16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

39.125

19.828

27.923

205.211

256.939

549.026

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

19.814

8.882

19.474

27.726

86.768

162.664

18 Natuur en regio

248.713

143.838

102.552

150.403

167.723

813.229

40 Apparaat

           

Buiten begrotingsverband

5.712

2.405

3.425

1.822

38.553

51.917

Totaal

2.812.110

952.960

1.077.466

1.442.800

2.235.513

8.520.849

Verloop van de voorschotten gedurende het dienstjaar 2014

Bedrag

Beginstand 1 januari 2014

12.056.297

Verstrekte voorschotten

2.318.433

Eindafgerekende voorschotten

5.853.882

Eindstand 31 december 2014

8.520.849

De mutaties buiten begrotingsverband hebben betrekking op voorschotten die door EZ zijn verstrekt maar waarvan financiering door derden plaatsvindt. De voorschotten die verstrekt zijn door EZ namens de volgende opdrachtgevers zijn niet in de openstaande voorschotten buiten begrotingsverband meegenomen:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap;

  • De provincies;

  • De Europese Commissie.

In 2014 hebben een aantal grote subsidie vaststellingen plaatsgevonden waardoor de stand openstaande voorschotten behoorlijk is gedaald. Het gaat hier onder andere om de vaststelling van de verplichtingen die in het kader van de wet Inrichting Landelijk Gebied in de administratie voorkwamen (€ 2.481 mln) en de verplichting aan het CBS voor een bedrag van € 945 mln.

Balanspost 13 Garantieverplichtingen

4.590.607

De garantieverplichtingen per 31 december 2014 zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen aan derden die pas tot uitbetaling als bij de wederpartij zich bepaalde omstandigheden voordoen.

Toelichting

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2014

In 2014 aangegaan +

Bijstellingen –/–

Uitgaven

–/–

Stand per 31-12-2014

11 Goed functionerende economie en markten

60.000

 

10.000

 

50.000

13 Een excellent ondernemingsklimaat

2.973.833

516.609

697.951

117.821

2.674.670

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.143.765

526

87.500

3.500

1.053.291

16 Concurrerende duurzame veilige agro-, visserij- en voedselketens

395.183

28.537

79.938

 

343.782

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

48.388

7.000

1.669

 

53.719

18 Natuur en regio

433.168

 

18.023

 

415.145

40 Apparaat

         

Totaal

5.054.337

552.672

895.080

121.321

4.590.607

Onder de post garantieverplichtingen zijn ook opgenomen de garantieverplichtingen die vallen onder het domein van het schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën. Dit is aan de orde bij de artikelen 11, 14 (COVA) en 17.

Vanwege administratief technische redenen zijn de uitgaven van de garantieverplichtingen van artikel 16 verantwoord onder de saldibalanspost openstaande verplichtingen voor een bedrag van € 23,7 mln.

Balanspost 14 Openstaande verplichtingen

21.313.530

De openstaande verplichtingen per 31 december 2014 kunnen vanaf 2015 tot betaling leiden.

Toelichting

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2014

In 2014 aangegaan

Negatieve bijstelling

–/–

Uitgaven

–/–

Stand per 31-12-2014

11 Goed functionerende economie en markten

18.750

195.558

2.195

197.270

14.843

12 Een sterk innovatievermogen

1.108.899

656.850

72.040

695.721

997.988

13 Een excellent ondernemingsklimaat

225.662

240.881

3.212

287.119

176.212

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

18.061.046

2.645.675

1.080.100

1.438.386

18.188.235

16 Concurrerende, duurzame veilige agro-, visserij- en voedselketens

333.322

700.592

24.792

660.123

348.999

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

746.103

855.304

2.192

807.497

791.718

18 Natuur en regio

314.577

392.375

15.546

337.416

353.990

40 Apparaat

 

390.795

 

390.795

 

Buiten begrotingsverband

473.570

144.274

76.226

100.072

441.546

Totaal

21.281.928

6.222.304

1.276.303

4.914.399

21.313.530

Voor de openstaande verplichtingen is voor wat betreft het onderdeel buiten begrotingsverband dezelfde verantwoordingswijze toegepast als bij de openstaande voorschotten.

Balanspost 15 Deelnemingen

1.436.773

Toelichting

De specificatie van de deelnemingen van EZ is als volgt:

Naam

Nominaal

Betaald

 
 

Ultimo 2013

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Ultimo 2014

Deeln.%

N.V. NOM

51.880

51.880

51.880

51.880

99,9

           

N.V. BOM

16.587

16.587

18.524

18.524

49,9

           

N.V. Zuidvleugel

7.000

10.000

7.000

10.000

36,1

           

N.V. LIOF

50.373

50.373

50.373

50.373

94,4

           

GasTerra B.V.

18.000

18.000

18.151

18.000

10

           

EBN NV

128.138

128.138

1.243.358

1.242.281

100

           

Oost N.V.

32.751

32.751

45.714

45.714

55,9

           

Totaal

304.729

304.729

1.435.000

1.436.773

 
Licence