Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Inleiding

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt ingegaan op de aandachtspunten en relevante verbeteringen in de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het verslagjaar 2014. De bedrijfsvoeringsparagraaf heeft het karakter van een uitzonderingsrapportage. Voor de algemene en BZK brede onderwerpen wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag van hoofdstuk VII (BZK). In deze bedrijfsvoeringsparagraaf komen de verplichte elementen en specifieke onderwerpen voor hoofdstuk XVIII (W&R) aan de orde, te weten de rechtmatigheid en de totstandkoming van de beleidsinformatie.

Rechtmatigheid

Huurtoeslag

De betalingen voor de huurtoeslag worden door de Minister voor Wonen en Rijksdienst verantwoord op beleidsartikel 01 Woningmarkt van het begrotingshoofdstuk XVIII Wonen en Rijksdienst. De Rijksbegrotingsvoorschriften schrijven voor dat, indien bij statistische steekproeven de meest waarschijnlijke en/of maximale fout of onzekerheid de tolerantiegrens overschrijdt, in de bedrijfsvoeringparagraaf de meest waarschijnlijke fout of onzekerheid wordt gerapporteerd. Voor de toeslagregelingen geldt een tolerantiegrens van 3% behalve voor de huurtoeslag vanwege de geringe omvang van het desbetreffende begrotingshoofdstuk. Voor de huurtoeslag geldt voor 2014 een tolerantiegrens van 1,13%. Op basis van de meest waarschijnlijke fout voor de uitbetaalde voorschotten ad € 57,9 miljoen (1,50%) en de definitief toegekende huurtoeslagen ad € 79,7 miljoen (2,16%), wordt de – verhoudingsgewijze zeer lage – tolerantiegrens ad € 43,4 miljoen overschreden.

Het betreft rechtmatigheidsfouten in de huurtoeslag, welke regeling wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De Minister voor Wonen en Rijksdienst is echter beleid- en budgetverantwoordelijk voor de huurtoeslag. Vanwege de relatief kleine financiële omvang van het begrotingshoofdstuk en de relatief grote financiële omvang van de huurtoeslag, leiden de rechtmatigheidfouten, gemaakt bij de Belastingdienst, al snel tot een overschrijding van de tolerantiegrens op begrotingshoofdstukniveau (1%). Tegelijkertijd is er geen sprake van overschrijding op artikelniveau (3%). Bij Shared Service Organisaties (SSO’s) speelt een vergelijkbare problematiek. Dit probleem doet zich bij de andere toeslagendepartementen niet voor, omdat het artikel een relatief kleiner deel van het hoofdstuk beslaat. De betrokken partijen (BZK, ADR, AR, Financiën en de SSO’s) zoeken gezamenlijk naar een oplossing voor verwerking in de RBV 2016.

Baten lasten agentschappen

De tolerantiegrens van de verantwoordingsstaat van de baten-lastenagentschappen bedraagt € 19 mln. Deze tolerantiegrens wordt overschreden door € 52,0 mln. aan onrechtmatig aangegane verplichtingen bij aanbestedingen en door € 0,6 mln. aan overige fouten. Het totaalbedrag aan onrechtmatigheden bedraat derhalve € 52,6 mln.

Totstandkoming beleidsinformatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Totstandkoming niet financiële beleidsinformatie

In het jaarverslag van 2013 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) opmerkingen gemaakt over de totstandkoming van de niet financiële informatie. Na afronding van het jaarverslag zijn begin 2014 maatregelen aangekondigd om monitoring en toetsing van de niet financiële informatie te versterken. Deze maatregelen hebben geleid tot een verbetering in de totstandkoming van de niet financiële informatie.

BZK is voornemens nog twee maatregelen te nemen om de totstandkoming en kwaliteit van de niet financiële informatie in het jaarverslag van 2015 verder te verbeteren. De eerste maatregel is het ontwikkelen van een controleprogramma voor de bijlagen bij het jaarverslag voor de totstandkoming van de niet financiële informatie. De tweede maatregel betreft het maken van eenduidige kwaliteitsafspraken met daarnaast afspraken over de structuur en inhoud van het dossier.

Beleidsdoorlichtingen

In 2014 zijn de beleidsdoorlichtingen Energie besparen gaat niet vanzelf (Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving en Evaluatie Bouwbesluit 2012) (Artikel 2.1), Beleidsdoorlichting Programma Bevolkingsdaling Rijksbegroting (Artikel 2.3), Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en ingezette activiteiten en instrumenten (Artikel 3.1) aan de Tweede Kamer aangeboden. De beleidsdoorlichtingen zullen in 2015 worden besproken in de Tweede Kamer. Eventuele beleidsmatige consequenties lopen mee in het traject van de begrotingsvoorstellen in het voorjaar van 2015. De beleidsdoorlichtingen die betrekking hebben op hoofdstuk VII zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van hoofdstuk VII. In het beleidsverslag, dat onderdeel uitmaakt van dit jaarverslag, wordt uitgebreider ingegaan op de verschillende onderzoeken.

Financieel en materieel beheer

Voor de het financieel en materieel beheer wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf van het Ministerie van BZK (VII).

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Voor de overige aspecten van de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf van het Ministerie van BZK (VII).

Licence