Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. Raad voor de rechtspraak

Naast de toelichting op beleidsartikel 32, waarin de beleidsdoelstelling van de Minister van Justitie en Veiligheid ten aanzien van het rechtsbestel wordt toegelicht, is in de begroting van Justitie en Veiligheid een apart hoofdstuk Raad voor de rechtspraak opgenomen, waarin de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten voor het betreffende jaar wordt gegeven.

Bijdrage

Hieronder is de realisatie van deze ter beschikking gestelde bijdrage weergegeven.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, separaat uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2019. Tevens bevat het jaarverslag van de Raad informatie over de instroom en productie en de Financiën, inclusief de managementparagraaf, de jaarrekening en de controleverklaring.

Tabel 35 Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak (x € 1.000)
 

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2019

       

Productiegerelateerde bijdrage

959.067

962.006

906.968

895.923

939.774

888.835

       

Bijdrage voor gerechtskosten

3.705

3.733

2.504

3.052

2.864

2.966

       

Bijdrage voor overige uitgaven

      

Bijzondere kamers rechtspraak

8.094

8.039

10.421

11.059

11.566

11.023

College van Beroep v/h bedrijfsleven

6.494

6.450

6.448

7.300

8.542

7.300

Megazaken

17.404

17.285

16.651

14.752

15.300

15.013

       

Bijdrage Niet-BFR 2005 taken

      

Tuchtrecht

2.822

2.803

2.804

3.707

3.470

3.204

Cie. van toezicht

6.182

6.141

5.676

5.676

5.686

5.676

Overige

399

65.281

50

50

50

50

Totaal

1.004.167

1.071.738

951.522

941.519

987.252

934.067

Aanzuivering negatief vermogen 2018

    

38.100

 

Vermogensstorting 2019

    

50.000

 

Totaal via rekening-courant JenV

    

1.075.352

 

In 2019 is voor de kosten in de aanloop- en opstartfase van het Netherlands Commercial Court (NCC) een lumpsumbijdrage verstrekt aan de Rechtspraak, die als een vordering op het ministerie is opgenomen. Het ministerie zal deze vordering betalen uit de toekomstige ontvangsten van de griffierechten van de NCC-zaken.

Productie

In totaal werden in 2019 bijna 1,54 miljoen zaken aangebracht bij de gerechten, een kleine 20.000 zaken meer dan in 2018. Voor de meeste rechtsgebieden is het aantal ingekomen zaken ongeveer gelijk als in 2018. Bij het aantal aangebrachte strafzaken bij de rechtbanken was er sprake van een lichte toename en bij de aangebrachte vreemdelingenzaken van een forse toename. Het aantal zaken die aangebracht werden bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven is fors gedaald ten opzichte van 2018.

De bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak is in 2019 opgehoogd in verband met het verwachte tekort bij de Rechtspraak over 2019.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de Rechtspraak in 2019.

Tabel 36 Productie
 

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Totaal

1.697.291

1.599.026

1.519.612

1.475.237

1.535.628

1.645.833

       

Gerechtshoven

      

Civiel

13.557

13.914

14.104

13.399

12.876

14.373

Straf

35.204

35.671

33.972

31.878

30.858

35.426

Belasting

4.901

7.433

4.675

3.771

3.717

3.555

       

Rechtbanken

      

Civiel

287.639

279.489

269.596

256.899

257.371

282.922

Straf

184.117

174.646

169.880

164.658

167.328

169.577

Bestuur (excl. VK)

51.578

49.926

44.532

37.878

35.212

42.916

Bestuur (VK)

25.380

29.731

30.774

33.231

38.346

31.480

Kanton1

1.061.520

973.254

916.649

903.841

959.317

1.030.857

Belasting

25.371

27.046

27.973

21.860

23.690

27.235

       

Bijzondere colleges

      

Centrale Raad van beroep

8.024

7.916

7.457

7.822

6.913

7.493

1

Dit is exclusief de evaluatie CBM-zaken in 2017 (52.400), 2018 (56.466) en 2019 (24.698).

Doorlooptijden

Hieronder is de realisatie van de doorlooptijden van de door de Rechtspraak afgedane zaken.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de Rechtspraak in 2019. 

Tabel 37 Doorlooptijden
 

norm

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

  

2015

2016

2017

2018

2019

Civiel- handelszaken rechtbanken

       

Handels- dagvaardingszaken met verweer - norm 1

90%

≤ 2 jaar

87%

89%

91%

90%

90%

Handels- dagvaardingszaken met verweer - norm 2

70%

≤ 1 jaar

62%

65%

64%

62%

65%

Handels- dagvaardingszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

84%

78%

81%

79%

80%

Beëindigde faillissementen

90%

≤ 3 jaar

77%

72%

69%

65%

63%

Handelszaken rekesten (vooral insolventie)

90%

≤ 3 mnd.

80%

76%

79%

81%

81%

Kort gedingen / vovo's (inclusief familierecht)

95%

≤ 3 mnd.

92%

92%

93%

93%

93%

        

Civiel- familiezaken rechtbanken

       

Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's)

95%

≤ 1 jaar

93%

94%

94%

94%

94%

- waarvan op gemeenschappelijk verzoek

95%

≤ 2 mnd.

92%

94%

96%

96%

96%

Alimentatiezaken, bijstandsverhaal

90%

≤ 1 jaar

92%

93%

93%

91%

91%

Omgang- en gezagzaken

85%

≤ 1 jaar

87%

85%

83%

82%

81%

Jeugdbeschermingszaken kinderrechter

90%

≤ 3 mnd.

89%

89%

89%

88%

88%

- waarvan verzoeken tot OTS

80%

≤ 3 wkn.

68%

66%

59%

59%

59%

        

Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken

       

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 1

90%

≤ 1 jaar

82%

83%

82%

81%

80%

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 2

70%

≤ 9 mnd.

68%

68%

65%

65%

60%

Voorlopige voorzieningen bestuur regulier

90%

≤ 3 mnd.

95%

97%

97%

97%

97%

Vreemdelingenzaken, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

84%

90%

91%

82%

88%

Belastingzaken lokaal, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

55%

30%

31%

59%

56%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 1

90%

≤ 18 mnd.

74%

79%

83%

80%

74%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 2

70%

≤ 1 jaar

59%

56%

61%

59%

46%

        

Kantonzaken

       

Handels- dagvaardingszaken met verweer - norm 1

90%

≤ 1 jaar

94%

94%

93%

93%

93%

Handels- dagvaardingszaken met verweer - norm 2

75%

≤ 6 mnd.

76%

77%

73%

72%

72%

Rekesten arbeidsontbindingen op tegenspraak

95%

≤ 3 mnd.

94%

86%

79%

76%

75%

Handelsrekesten, niet-arbeidszaken

95%

≤ 6 mnd.

83%

87%

87%

88%

86%

Handels- dagvaardingszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

98%

98%

98%

97%

96%

Kort gedingen / vovo's

95%

≤ 3 mnd.

96%

95%

95%

96%

96%

Overtredingszaken

85%

≤ 1 mnd.

89%

90%

92%

91%

91%

Mulderzaken

80%

≤ 3 mnd.

58%

35%

55%

48%

50%

        

Strafzaken rechtbanken

       

Strafzaken MK (= meervoudig behandeld)

90%

≤ 6 mnd.

81%

83%

81%

82%

80%

Politierechterzaken (incl. economische)

90%

≤ 5 wkn.

87%

86%

88%

87%

89%

Strafzaken bij de kinderrechter (EK)

85%

≤ 5 wkn.

81%

80%

80%

81%

85%

Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis

100%

≤ 2 wkn.

99%

99%

99%

99%

99%

Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis

85%

≤ 4 mnd.

76%

74%

73%

78%

79%

        

Civiel - handelszaken hoven

       

Dagvaardingszaken handel + verdeling gemeenschap - norm 1

80%

≤ 2 jaar

81%

81%

80%

78%

78%

Dagvaardingszaken handel + verdeling gemeenschap - norm 2

70%

≤ 1 jaar

48%

46%

42%

39%

40%

Insolventierekesten

90%

≤ 2 mnd.

65%

46%

45%

68%

70%

Handelsrekesten, niet insolventie

90%

≤ 6 mnd.

46%

60%

52%

51%

45%

        

Civiel - familiezaken hoven

       

Familierekesten

90%

≤ 1 jaar

90%

91%

87%

87%

88%

- waarvan Jeugdbeschermingszaken

90%

≤ 4 mnd.

85%

77%

69%

76%

72%

        

Belastingzaken hoven

       

Belastingzaken - norm 1

90%

≤ 18 mnd.

78%

85%

69%

79%

81%

Belastingzaken - norm 2

70%

≤ 1 jaar

51%

67%

40%

50%

51%

        

Strafzaken hoven

       

Meervoudige Kamer-zaken

85%

≤ 9 mnd.

65%

64%

65%

62%

51%

EK-strafzaken, niet-kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

55%

49%

50%

36%

35%

EK-strafzaken, kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

67%

61%

57%

38%

37%

Raadkamer m.b.t. Voorlopige Hechtenis

90%

≤ 2 wkn.

74%

71%

80%

72%

72%

Raadkamer niet m.b.t. Voorlopige Hechtenis

80%

≤ 4 mnd.

76%

51%

50%

44%

40%

        

Klachten niet vervolgen (12 Sv)

85%

≤ 6 mnd.

34%

32%

30%

34%

30%

Uitwerken (MK) strafzaak i.v.m. cassatie

100%

≤ 6 mnd.

65%

66%

68%

65%

65%

Licence