Base description which applies to whole site

6. Saldibalans per 31 december 2020 van de Koning (I)

Tabel 9 Saldibalans per 31 december 2020 van de Koning (I) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

45.467

 

43.900

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

53

 

166

3

Liquide middelen

0

 

0

     

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

45.414

 

43.734

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

0

 

0

7

Schulden buiten begrotingsverband

0

 

0

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-compatabel

45.467

 

43.900

Subtotaal intra-comptabel

45.467

 

43.900

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

32.469

 

31.580

12a

Tegenrekening voorschotten

32.469

 

31.580

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

0

 

0

14

Andere verplichtingen

0

 

0

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

32.469

 

31.580

Subtotaal extra-comptabel

32.469

 

31.580

          

Totaal

77.936

 

75.480

Totaal

77.936

 

75.480

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2020 van de Koning (I)(bedragen x € 1.000)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en de begrotingsontvangsten 2020 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4a) Rekening-courant RHB Ministerie van Algemene Zaken

Voor de begroting van De Koning is de Rekening-courant € 45.414. Dit betreft de saldering van de uitgaven en de ontvangsten. Samen met de Rekening-courant van het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is de Rekening-courant RHB van het Ministerie van Algemene Zaken € 47.352.

12) Voorschotten

12a) Tegenrekening voorschotten

De betalingen die aan de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) en aan het Militaire Huis (MH) zijn gedaan, worden onder de voorschotten opgenomen voor zover het betalingen betreft waarover de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van de voorschotten zal plaatsvinden in 2021. In 2020 zijn de voorschotten over 2019 afgerekend. Het te verrekenen bedrag van de eindafrekening van het MH is in 2020 verwerkt in de eerste suppletoire begroting van de Koning.

In 2020 is aan voorschotten verstrekt en afgerekend:

Tabel 10 Dienst van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 1-1-2020

Verstrekt in 2020

Afgerekend in 2020

Stand 31-12-2020

2019

29.635

0

‒ 29.635

0

2020

0

30.470

0

30.470

Totaal

29.635

30.470

‒ 29.635

30.470

Tabel 11 Militaire Huis (bedragen x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 1-1-2020

Verstrekt in 2020

Afgerekend in 2020

Stand 31-12-2020

2019

1.945

0

‒ 1.945

0

2020

0

1.999

0

1.999

Totaal

1.945

1.999

‒ 1.945

1.999

Licence