Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE

OVERZICHT VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2009 VAN HET WADDENFONDS (H)

A. Verplichtingen (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
01 Waddenfonds 29 245 10 10 nee
08 Eindsaldo 2009  
  Totaal 29 245 10    

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr. Post Fout  
  Totaal individuele fouten 0  
       
  Totaal verplichtingen 29 245  
  Procentuele fout 0,03% Tolerantiegrens niet overschreden
  Procentuele onzekerheid 0,00%  

B/C. Uitgaven + ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
01 Waddenfonds 48 145 230 230 460 nee
08 Eindsaldo 2009 19 611  
  Totaal 67 756 230 230    
  * Uitsplitsing van het verantwoord bedrag naar uitgaven en ontvangsten vindt plaats in bijlagen B en C  
                   
(1) Totaal Uitgaven en ontvangsten 67 756 Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten  
  Procentuele fout 0,68% Tolerantiegrens niet overschreden  
  Procentuele onzekerheid 0,00%              
                   
(2) Totaal 67 756 Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten + bijdrage(n) van derden baten-lastendiensten  
  Procentuele fout 0,68% Tolerantiegrens niet overschreden  
  Procentuele onzekerheid 0,00%              

B. Uitgaven (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
01 Waddenfonds 14 267 230 230 460 nee
08 Eindsaldo 2009 19 611  
  Totaal 33 878 230 230    

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr. Post Fout  
  Totaal individuele fouten 0  
       
  Totaal uitgaven 33 878  
  Procentuele fout 1,36% Tolerantiegrens niet overschreden
  Procentuele onzekerheid 0,00%  

C. Ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
01 Waddenfonds 33 878  
08 Eindsaldo 2009  
  Totaal 33 878    

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr. Post Fout  
  Totaal individuele fouten 0  
       
  Totaal ontvangsten 33 878  
  Procentuele fout 0,00%  
  Procentuele onzekerheid 0,00%  

E. Saldibalans (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F +O Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave    
3 Liquide middelen
5 Uitgaven buiten begrotingsverband
6 Ontvangsten buiten begrotingsverband
7 Openstaande rechten
8 Extra-comptabele vorderingen
9 Extra-comptabele schulden
10 Voorschotten 17 327
11 Garantieverplichtingen
12 Openstaande verplichtingen 53 733
13 Deelnemingen
  Totaal beoordeeld 71 060  
  (De tolerantiegrens wordt afgeleid van totaal beoordeeld)  
                 
  Totaal saldibalans 71 060            
  Procentuele fout 0,00%            
  Procentuele onzekerheid 0,00%            

F. Afgerekende voorschotten (€ x 1000)

  Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
  Totaal afgerekende voorschotten 937    

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AAL Audit Actielijst
CW 2001 Comptabiliteitswet 2001
FEZ (Directie) Financieel-Economische Zaken
M&O Misbruik en oneigenlijk gebruik
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
RAD Rijksauditdienst
VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
WWI Wonen, Wijken en Integratie

Op www.rekenkamer.nl staat een verklarende woordenlijst met begrippen die veel voorkomen in onze rapporten bij de jaarverslagen.

Licence