Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE

OVERZICHT VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2009 VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER (XI)

A. Verplichtingen (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
  Beleidsartikelen                
01 Optimalisering van de ruimtelijke afweging 7 314 75 75 nee
02 Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 198 124 197 197 nee
03 Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging 21 275 460 488 948 nee
04 Millieukwaliteit van water en bodem 102 345  
05 Millieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving 220 505 302 302 nee
06 Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s 545 249  
07 (Inter)nationaal millieubeleid 140 883  
08 Externe veiligheid 60 131 175 175 nee
09 Handhaving en toezicht 65 301  
                   
  Niet-beleidsartikelen                
91 Algemeen 400 213 6 094 338- 6 433 nee
92 Nominaal en onvoorzien  
  Totaal 1 761 340 7 304 150    

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr. Post Fout  
  Totaal individuele fouten 0  
       
  Totaal verplichtingen 1 761 340  
  Procentuele fout 0,42% Tolerantiegrens niet overschreden
  Procentuele onzekerheid 0,00%  

B/C. Uitgaven + ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
  Beleidsartikelen                
01 Optimalisering van de ruimtelijke afweging 34 173  
02 Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 311 722 14 112 14 112 nee
03 Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging 47 747 429 429 nee
04 Millieukwaliteit van water en bodem 201 399 64 64 nee
05 Millieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving 268 786  
06 Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s 200 778 43 43 nee
07 (Inter)nationaal millieubeleid 129 054  
08 Externe veiligheid 116 193  
09 Handhaving en toezicht 65 151  
                   
  Niet-beleidsartikelen                
91 Algemeen 441 882 6 500 6 500 nee
92 Nominaal en onvoorzien  
  Totaal 1 816 885 20 612 493 43    
  * Uitsplitsing van het verantwoord bedrag naar uitgaven en ontvangsten vindt plaats in bijlagen B en C  
                   
(1) Totaal Uitgaven en ontvangsten 1 816 885 Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten  
  Procentuele fout 1,16% Tolerantiegrens overschreden  
  Procentuele onzekerheid 0,00% Tolerantiegrens niet overschreden  
                   
(2) Totaal 1 816 887 Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten + bijdrage(n) van derden baten-lastendiensten  
  Procentuele fout 1,16% Tolerantiegrens overschreden  
  Procentuele onzekerheid 0,00% Tolerantiegrens niet overschreden  

B. Uitgaven (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
  Beleidsartikelen                
01 Optimalisering van de ruimtelijke afweging 25 092  
02 Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 186 915 14 112 14 112 nee
03 Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging 46 584  
04 Millieukwaliteit van water en bodem 177 140  
05 Millieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving 163 728  
06 Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s 197 767 43 43 nee
07 (Inter)nationaal millieubeleid 124 646  
08 Externe veiligheid 104 920  
09 Handhaving en toezicht 63 549  
                   
  Niet-beleidsartikelen                
91 Algemeen 396 920 6 500 6 500 nee
92 Nominaal en onvoorzien  
  Totaal 1 487 261 20 612 43    

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr. Post Fout  
  Totaal individuele fouten 0  
       
  Totaal uitgaven 1 487 261  
  Procentuele fout 1,39% Tolerantiegrens overschreden
  Procentuele onzekerheid 0,00% Tolerantiegrens niet overschreden

C. Ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
  Beleidsartikelen                
01 Optimalisering van de ruimtelijke afweging 9 081  
02 Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 124 807  
03 Klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging 1 163 429 429 nee
04 Millieukwaliteit van water en bodem 24 259 64 64 nee
05 Millieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving 105 058  
06 Risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s 3 011  
07 (Inter)nationaal millieubeleid 4 408  
08 Externe veiligheid 11 273  
09 Handhaving en toezicht 1 602  
                   
  Niet-beleidsartikelen                
91 Algemeen 44 962  
92 Nominaal en onvoorzien  
Totaal 329 624 493      

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr. Post Fout  
  Totaal individuele fouten 0  
       
  Totaal ontvangsten 329 624  
  Procentuele fout 0,15% Tolerantiegrens niet overschreden
  Procentuele onzekerheid 0,00%  

D. Baten-lastendiensten (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledigheid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
Nederlandse Emissieautoriteit                
  Baten 5 351  
  Bijdrage moederdepartement 5 349  
  Totaal baten 5 351    
                   
  Totale baten baten-lastendiensten 5 351              
  Procentuele fout 0,00%              
  Procentuele onzekerheid 0,00%              

E. Saldibalans (€ x 1000)

Art. nr. Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F +O Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave    
3 Liquide middelen 8
5 Uitgaven buiten begrotingsverband 1 703
6 Ontvangsten buiten begrotingsverband 10 769
7 Openstaande rechten
8 Extra-comptabele vorderingen 57 990
9 Extra-comptabele schulden 3 236
10 Voorschotten 2 656 914 868- 237 1 105
11 Garantieverplichtingen 60 017
12 Openstaande verplichtingen 1 857 664
13 Deelnemingen
  Totaal beoordeeld 4 648 301 – 868 237  
  (De tolerantiegrens wordt afgeleid van totaal beoordeeld)  
                 
  Totaal saldibalans 4 648 301            
  Procentuele fout 0,02% Tolerantiegrens niet overschreden  
  Procentuele onzekerheid 0,01% Tolerantiegrens niet overschreden  

F. Afgerekende voorschotten (€ x 1000)

  Omschrijving Verantwoord bedrag Fout Onzekerheid Totaal F + O Tolerantie overschreden? Onzekerheid over volledig-heid
      Rechtmatigheid Deugdelijke weergave Rechtmatigheid Deugdelijke weergave      
  Totaal afgerekende voorschotten 2009* 381 703 381 703 381 703 ja
                   
  Totaal afgerekende voorschotten 381 703 381 703    

* De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering

Licence