Base description which applies to whole site

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De mutaties op deze operationele doelstelling betreffen de verwerking van het voordelig saldo over 2011 aan 2012 en hebben voornamelijk betrekking op enerzijds in het jaar 2011 ontstane kasoverschotten doordat afrekeningen niet hebben plaatsgevonden en anderzijds door een hogere storting in de mobiliteitsfondsen conform de afgesproken verhouding in het RSP convenant.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01

   

187 266

140 607

120 653

61 919

34 235

697 433

450 000

 

Saldo 2011

Intertemporeel

127 753

127 753

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

0

– 37 461

– 13 493

0

50 954

     

2c

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Intensivering/Extensivering

0

– 41 000

– 59 000

     

100 000

 

3

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

49 292

– 72 493

0

50 954

0

100 000

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

236 558

68 114

120 653

112 873

34 235

797 433

450 000

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02

   

41 291

30 257

12 749

         

Saldo 2011

Intertemporeel

– 4 633

– 4 633

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 4 633

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

36 658

30 257

12 749

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03

   

100 791

97 434

196 544

107 624

214 367

461 414

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

143

143

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 150 000

– 150 000

           

1

Overboeking naar Gemeentefonds

Intensivering/Extensivering

– 69

– 62

– 7

         

7

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 149 919

– 7

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

– 49 128

97 427

196 544

107 624

214 367

461 414

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

224 088

195 798

329 946

220 497

248 602

1 258 847

450 000

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

1 015 926

4 750

54 645

1 075 321

       

Uitgaven

843 656

4 750

– 12 374

836 032

0

0

0

0

15.01 Verkeersmanagement

23 552

0

0

23 552

0

0

0

0

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

23 552

0

0

23 552

       

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

       

15.02 Beheer en onderhoud

199 385

0

– 27 331

172 054

0

0

0

0

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

125 947

0

– 1

125 946

       

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

23 176

0

– 27 598

– 4 422

       

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

50 262

0

268

50 530

       

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

343 610

4 750

17 745

366 105

0

0

0

0

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

334 891

4 750

16 776

356 417

       

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

8 719

0

969

9 688

       

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

21 287

0

– 2 788

18 499

0

0

0

0

15.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

       

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

21 287

0

– 2 788

18 499

       

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

255 822

0

0

255 822

0

0

0

0

15.06.01 Apparaatskosten RWS

243 456

0

0

243 456

       

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

12 366

0

0

12 366

       

15.09 Ontvangsten

68 687

0

16 531

85 218

       
Licence