Base description which applies to whole site

B. Door de bewindslieden gedane toezeggingen

Toezeggingen Tweede Kamer

Omschrijving

Toegezegd bij

Stand van Zaken

DIRECTIE BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

 

Als de staatssecretaris constateert dat er meer problemen zijn dan de vier genoemde problemen bij de financiële tekorten van mbo-instellingen, zal zij de Kamer daarover informeren.

PA [4-3-2009] Verzamel algemeen overleg over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Op het moment dat minister Van Bijsterveldt meer problemen constateert, wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. Tot op heden zijn deze niet geconstateerd.

In de wet staat aangegeven dat wij de gedwongen winkelnering en alles wat daaraan vastzit per de opheffingsdatum moeten opheffen met een algemene maatregel van bestuur, en inderdaad, die maatregel maken wij dan. Er wordt een datum ingevuld en de staatssecretaris belooft dat de AMvB nog netjes voorgehangen wordt.

PA [8-10-2009] Wijziging van de Wet participatiebudget en de WEB i.v.m. tijdelijke verlenging van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij roc’s

Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 2: De betreffende AMvB zal voor 30 november 2012 aan de Kamer worden gezonden.

Voorafgaand aan het wetsvoorstel vm2 ontvangt de Kamer een evaluatie van de pilots.

PA [20-4-2011] Actieplan mbo 2011–2015

In september 2011 heeft de Tweede Kamer een uitstelbrief ontvangen waarin staat aangegeven dat de pilots nog lopen en dat de evaluatie in 2013 plaatsvindt. (kamerstuk 31 524, nr. 117)

De minister zegt toe eventueel andere delegering van taken richting de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor te leggen aan de Tweede Kamer.

PA [26-4-2011] Actieplan MBO

Vóór 1 december 2014 wordt aan de toezegging uitvoering gegeven.

In 2013 zal een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar vormgeving van de kwalificatiestructuur, waarin de drie gezichtspunten van de Kamer (inzake de houdingsaspecten, de omvang van de dossiers, de verplichting tot bepaalde didactiek) worden meegenomen.

PA [17-5-2011] Plenair Debat MBO CKS

In 2013 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd.

Betreft het vereiste referentieniveau voor praktisch aangelegde jongeren in vmbo/mbo: de Kamer ontvangt in het najaar van 2012 een voortgangsrapportage over de uitkomsten en de eventuele gevolgen voor het beleid voor taal en rekenen.

PA [30-11-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) 1e Termijn in Kamer

De planning verloopt volgens schema. In het najaar van 2012 ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage over de uitkomsten en de eventuele gevolgen voor het beleid voor taal en rekenen. 

De minister zal de Kamer informeren over het overleg over de uitwerking van het SBB-advies op het vakgebied van BOVAG.

PA [11-4-2012] AO MBO

Minister heeft de SBB gevraagd opnieuw te kijken naar het advies over mbo-4 kwalificaties met een studieduur van vier jaar voor opleidingen in de autotechniek. Dit is op 21 mei 2012 aan de TK doorgegeven, kamerstuk 31 524, nr. 135.

De minister zegt toe schriftelijk te reageren op het vierpunten-plan van de GroenLinks-fractie.

PA [24-5-2012] Financiële situatie Amarantis

In oktober/november 2012 is het onderzoek naar Amarantis afgerond. Daarna, in november 2012, kan de minister uitvoering geven aan de toezegging.

Na afronding van het inspectieonderzoek naar de derivaten-situatie in het mbo eind oktober, zal de minister de Kamer informeren over haar overwegingen om de regeling «Beleggen en belenen» al of niet aan te passen.

PA [24-5-2012] Financiële situatie Amarantis

In oktober 2012 komt de minister met de onderzoeksresultaten en een kabinetsreactie. 

Als de minister in juli 2012 het inspectie onderzoek van het Arcus College te Heerlen ontvangt, zal zij de Kamer hierover informeren.

PA [31-5-2012] Debat over onderwijshuisvesting (inclusief problematiek nieuwbouw ROC Heerlen)

In het najaar van 2012 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd betreffende de stand van zaken rondom het Arcus College. 

Het «Amarantis» onderzoek en het onderzoek van de onderwijsinspectie naar derivaten verschijnen in oktober ongeveer.

PA [31-5-2012] Debat over onderwijshuisvesting (inclusief problematiek nieuwbouw ROC Heerlen)

De onderzoeksresultaten verschijnen in oktober 2012. In november 2012 ontvangt de Tweede Kamer een reactie van de minister.

Dit najaar ontvangt de Kamer het wetsvoorstel inzake Defusie.

PA [20-6-2012] Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag + Verantwoordingsdebat

In het najaar van 2012 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

 

DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING EN ADVIES

Indien dit mogelijk is stuurt de minister recente cijfers naar de Kamer over religieus geweld.

PA [26-5-2011] Veiligheid in en rond onderwijs

In 2012 wordt de Monitor Sociale Veiligheid opnieuw uitgevoerd en wordt de vraag meegenomen. Resultaten worden eind 2012 verwacht, waarna de minister de Tweede Kamer zal informeren.

   

DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED

 

De Kamer ontvangt de resultaten van het onderzoek naar «kleine verstoorders» en naar praktijkvoorbeelden bij gemeenten om «kleine verstoorders» te compenseren.

PA [23-5-2012] Erfgoed en Monumenten

Deze toezegging wordt meegenomen in het project «archeologie voor gemeenten» uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en zal afgedaan worden binnen de gestelde termijn.

De staatssecretaris zegt toe in het kader van de reguliere monitoring de Kamer te informeren of het doel van een «landelijke kaart betreffende archeologisch erfgoed» daadwerkelijk wordt bereikt.

PA [23-5-2012] Erfgoed en Monumenten

Deze toezegging zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) meenemen in de resultaten van de Erfgoedbalans die uitkomt in 2015.

     

DIRECTIE EMANCIPATIE

   

De correspondentie van de minister met het CEDAW zal aan de Kamer worden gestuurd, evenals de Nederlandse versie van de zesde rapportage en de «concluding comments».

PA [17-12-2008] Emancipatiebeleid

Deze toezegging bestaat uit twee delen. Het eerste deel is afgedaan met de brief van 26 april 2012. (TK 28 345, nr. 123) Het tweede deel, de 6e Nederlandse regeringsrapportage, wordt in februari 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Kamer ontvangt eind oktober een beleidsreactie van de ministers van OCW en BZK op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling inzake gewetensbezwaarde ambtenaren.

PA [9-6-2011] Tweede termijn AO Emancipatiebeleid

De minister van BZK heeft op 30 juli 2012 een brief met kenmerk 2012-0000446334 aan de Tweede Kamer gestuurd met een reactie van het kabinet op de moties Van Gent c.s. en Heijnen c.s. over de positie van de gewetensbezwaarde trouwambtenaren. Het demissionaire kabinet laat het aan het nieuwe kabinet om te besluiten over het al dan niet initiëren van een wet in formele zin die een dwingend einde maakt aan de ruimte voor gemeenten om gewetensbezwaarde trouwambtenaren in dienst te houden/nemen. In reactie op deze brief heeft D66 (Dijkstra en Schouw) op 3 augustus 2012 een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat onder meer regelt dat nieuwe gewetensbezwaarde ambtenaren niet meer kunnen worden benoemd tot trouwambtenaar.

De Kamer ontvangt voor het eind van het jaar, na ontvangst van de aanbevelingen van het Europees Hof, voorstellen inzake bloeddonatie door homoseksuele mannen

PA [9-6-2011] Tweede termijn AO Emancipatiebeleid

De ontwerpresolutie van de Raad van Europa is nog niet besproken in het Comité van Ministers. De minister van VWS heeft voorafgaande aan de uitkomsten van de Raad van Europa een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (29 mei 2012, 30 420, nr. 173). Hierin meldt zij binnenkort met Sanquin te spreken over andere mogelijkheden om de donorselectiecriteria aan te passen. De minister van VWS heeft toegezegd de Tweede Kamer over de uitkomsten van dit overleg te zullen informeren.

Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief over het bloeddonorschap van homoseksuelen. 

PA [15-3-2012] AO Emancipatiebeleid

Op 16 juli 2012 heeft de minister van VWS een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met kenmerk 103381-100560-GMT, met de antwoorden op de kamervragen van leden Dijkstra, van Gent en Marcouch over het niet uitvoeren van de motie om bloeddonatie van homoseksuele mannen mogelijk te maken.

Het onderzoek «Niet te ver uit de kast» van het SCP, verschijnt in de eerste helft van 2012.

PA [15-3-2012] AO Emancipatiebeleid

Het onderzoek zal samen met de voortgangsrapportage Emancipatiebeleid 2012 in november 2012 naar de Tweede Kamer gezonden worden. 

In de volgende voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid wordt ingegaan op de voortgang van het experiment Veilige scholen LHBT, waarbij ook het gebruik van sociale media aan de orde zal worden gesteld.

PA [15-3-2012] AO Emancipatiebeleid

Over de voortgang van het experiment Veilige scholen LHBT wordt – zoals gepland – gerapporteerd in de voortgangsrapportage Emancipatiebeleid die in november 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.

De ITS-Veiligheidsmonitor verschijnt eind 2012.

PA [15-3-2012] AO Emancipatiebeleid

Onderzoek wordt volgens planning verwacht. 

Het onderzoek «Naar gezondheid en welzijn van 11- tot 16 jarige scholieren» (HBSC Nederland) verschijnt in de loop van 2013.

PA [15-3-2012] AO Emancipatiebeleid

Onderzoek wordt volgens planning verwacht.

 

DIRECTIE LERAREN

De Kamer ontvangt binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet «Educatieve minor» een evaluatie van de (substitutie-) effecten van de wet. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan de begeleiding van beginnende leraren met een educatieve-minor-bevoegdheid.

PA [25-3-2010] Educatieve Minor

De Wet educatieve minor is op 1 augustus 2010 (stb. 2010, 185 en stb. 2010, 211) in werking getreden. De Tweede Kamer ontvangt de evaluatie in het najaar van 2012.

     

DIRECTIE KUNSTEN

   

Nieuw architectuurbeleid (p.74).

PA [21-9-2011] Algemene Politieke Beschouwingen APB

Op Prinsjesdag 2012 zal de Tweede kamer deze notitie ontvangen. 

Kort na de zomer van 2012 ontvangt de Kamer een gedetailleerde uitwerking van het programma «Cultuureducatie met kwaliteit»

UB [8-11-2011] Lijst van vragen en antwoorden over de begroting 2012

Dit najaar ontvangt de Kamer een beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur genaamd «Cultuureducatie»: Leren, creëren, inspireren!. In deze beleidsreactie wordt het programma nader uitgewerkt.

Op Prinsjesdag ontvangt de Kamer een overzicht van vorderingen inzake onderbrengen van collecties

PA [21-6-2012] Advies «Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van de Raad voor Cultuur

Dit wordt opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer van 18 september 2012 over de subsidiebesluiten van 2013–2016.

   

DIRECTIE FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN

 

De Kamer wordt geïnformeerd over de gevolgen van de WNT-norm voor de bestuurders van instellingen met meer dan 50% overheidsfinanciering.

PA [14-12-2011] Maximering beloning Onderwijsbestuurders

In de loop van 2012 worden de betreffende instellingen geïnventariseerd. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2012 geïnformeerd. 

In het najaar komt de evaluatie van de commissie-Don. 

PA [15-3-2012] Voortgezet Onderwijs

De evaluatie zal in het najaar 2012 zijn afgerond en aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

   

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

 

De Kamer ontvangt twee jaar nà de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel Accreditatie een evaluatie.

PA [18-3-2010] Wetsvoorstel Accreditatie (2e termijn)

De wet is in werking getreden per 1 januari 2011. In de eerste helft van 2013 ontvangt de Tweede Kamer een evaluatie.

De staatssecretaris stuurt de wetsvoorstellen met de verschillende maatregelen inzake de (borging van) de onderwijskwaliteit in het hbo uiterlijk in het voorjaar van 2012 naar de Kamer.

PA [24-5-2011] InHolland Debat HBO instellingen

Het wetsvoorstel met de genoemde verschillende maatregelen inzake onderwijskwaliteitsborging hbo is in voorbereiding. De verwachting is het wetsvoorstel in oktober 2012 aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.

De Kamer ontvangt in het najaar de cijfers over opbouw van het investeringsfonds

PA [30-5-2012] Wetsvoorstel Langstudeerders Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten aan te passen (33 259)

De instellingen rapporteren in het jaarverslag 2011 over het profileringsfonds en de Tweede Kamer ontvangt de gegevens zoals toegezegd in het najaar 2012.

De staatssecretaris zegt toe om overleg met de Kamer over de T-1 bekostiging te voeren voorafgaand aan de invoering van BRON HO in 2013 (p.88).

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Dit overleg zal in de eerste helft 2013 kunnen worden gevoerd. 

In 2012 en 2013 ontvangt de Kamer rapportages over de ontwikkeling van collegegeld-systematiek van de Wet versterking besturing, de subsidie-regeling tweede graden hbo en wo, de afbakening van de bekostiging op een bachelor en een master, de maatregel langstudeerders en de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase.

UB [8-11-2011] Lijst van vragen en antwoorden over de begroting 2012

De tussenrapportage wordt in september, doch uiterlijk in oktober 2012 verwacht. Vóór eind november 2012 zal de rapportage naar de Tweede Kamer worden gezonden. 

Het gevoerde beleid van de instellingen op het punt van het instellingscollegegeld is onderdeel van de monitoring van de Wet versterking besturing en de subsidieregeling tweede graden hbo en wo. Dit onderzoek loopt van 2011 tot 2013. In de tweede helft van 2012 zal de eerste tussenrapportage beschikbaar komen voor uw Kamer.

PA [30-11-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) 1e Termijn Kamer

De tussenrapportage wordt in september, doch uiterlijk oktober 2012 verwacht. De verwachting is deze vóór eind november 2012 naar de Tweede Kamer te zenden. 

In het najaar van volgend jaar ontvangt de Kamer de uitwerking van de vraagfinanciering in de vorm van beurzen, mede op basis van het overleg met instellingen en organisaties. Deze uitwerking bevat onder andere een uitwerking van de toewijzingscriteria.

PA [19-4-2012] Brede verkenning deeltijdonderwijs 

De Tweede Kamer ontvangt vóór eind 2013 een uitwerkingsnotitie. 

   

DIRECTIE JEUGD ONDERWIJS EN ZORG

 

Het ECPO monitort de verantwoording van de inzet van het geld door zowel samenwerkingsverbanden als door scholen.

PA [16-2-2011] AO Passend Onderwijs, eerste termijn

De Evaluatie en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) besteedt in haar activiteiten onder meer aandacht aan het thema doelmatigheid en transparantie bij de inzet van de huidige zorgmiddelen in het samenwerkingsverband. De Tweede Kamer wordt hier in het najaar 2012 via de voortgangsrapportage passend onderwijs over geïnformeerd. Deze rapportage komt in het najaar van 2012, omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs werd uitgesteld naar 11 september 2012.

ECPO zal eind 2012 en eind 2013 het proces van het invoeren van passend onderwijs evalueren om na te gaan waar we op dat moment staan.

PA [26-4-2011] Bezuinigingen op Passend Onderwijs

De Evaluatie en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de minister van OCW in mei 2013 aan de Tweede Kamer aan.

Vóór het kerstreces 2012 ontvangt de Kamer een tussenevaluatie passend onderwijs met een stand van zaken en een vooruitblik naar de invulling van de zorgplicht. Daarbij zal specifiek aandacht besteed worden aan een structurele oplossing voor behoud van expertise van epilepsiescholen.

PA [29-6-2011] Passend Onderwijs

De Evaluatie en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de minister van OCW in mei 2013 aan de Tweede Kamer aan.

In december 2012 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop invulling wordt gegeven aan het behoud van expertise van epilepsiescholen.

Eind 2012 wordt een tussenevaluatie van passend onderwijs aan de Kamer aangeboden.

UB [8-11-2011] Lijst van vragen en antwoorden over de begroting 2012

De Evaluatie en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de minister van OCW in mei 2013 aan de Tweede Kamer aan.

De minister zal samen met de sectororganisaties z.s.m. een voorstel voor de uitwerking van een «bureaucratie-waakhond» maken en de Kamer hierover informeren.

PA [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) 1e TK

De Tweede Kamer wordt in het najaar door de minister van OCW nader geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs. Deze rapportage is in het najaar van 2012, omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs verplaatst is van juli naar 11 september 2012.

Inzake het waarderingskader van de onderwijsinspectie: De operationalisering zal nog dit jaar gereed zijn.

PA [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) 1e TK

In december 2012 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd via de voortgangsrapportage passend onderwijs. 

Het door de minister goedgekeurde toezichtkader zal eind 2012 aan de Kamer worden gezonden.

PA [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) 1e TK

De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelt een concepttoezichtkader. Dit is eind 2012 gereed en zal dan worden gepubliceerd.

De ECPO stelt eind 2012 een evaluatie van de invoering van passend onderwijs op.

PA [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voort-gezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) 1e TK

De Evaluatie en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de minister van OCW in mei 2013 aan de Tweede Kamer aan. 

Inzake kengetallen en concrete doelen: De minister start een monitor die de ontwikkelingen volgen en in kaart brengt.

PA [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en finan-ciering van de ondersteuning van leer-lingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106)

Na de invoering van passend onderwijs zal een evaluatieprogramma worden opgezet op basis van het kader dat de ECPO daarvoor ontwikkelt. De Tweede Kamer zal hier in mei 2013 via de voortgangsrapportage passend onderwijs over worden geïnformeerd.

Inzake monitor van de personele consequenties: Een deel van de gegevens kan per kwartaal, een deel mogelijk niet per kwartaal, maar per halfjaar plaatsvinden.

PA [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) 1e TK

De bezuinigingen op het passend onderwijs zijn weggevallen. In september 2012 zal eerst in tripartiet overleg worden afgesproken wat en wanneer wordt gemonitord. De Tweede Kamer wordt hier in de voortgangsrapportage passend onderwijs over geïnformeerd. Deze rapportage komt in het najaar van 2012, omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs is uitgesteld naar 11 september 2012.

De Kamer ontvangt eind dit jaar een door de ECPO uitgevoerde tussenevaluatie over passend onderwijs.

PA [6-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) 1e TK

De ECPO werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de minister van OCW in mei 2013 aan de Tweede Kamer aan. 

Betreffende koppeling geld aan de bron: de minister hoopt binnen een maand of twee een brief te kunnen sturen over het overleg hierover en over de voorbereiding van die wetswijziging. 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Er vindt overleg plaats met de sectororganisaties, waaraan ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) deelneemt voor wat betreft de uitvoeringsaspecten. De Inspectie van het Onderwijs is bij het overleg betrokken om te bezien welke informatie relevant is voor het uitoefenen van het toezicht.

In het najaar van 2012 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs.

De minister is bereid te rapporteren over de uitkomsten van het overleg met de inspectie over de normen die de inspectie stelt ten aanzien van de symbiose en de maximalisatie van de 60%.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs. Deze rapportage verschijnt in het najaar van 2012, omdat de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs heeft verplaatst van juli naar 11 september 2012.

Inzake epilepsiescholen: de minister heeft aan de inspectie gevraagd om onderzoek te doen. De hoogte van de bekostiging kan de minister pas vaststellen op het moment dat het inspectieonderzoek is afgerond.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

In december 2012 wordt de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs.

Vóór de zomer ontvangt de Kamer de rapportage over de «bureaucratie-waakhond». 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs van het najaar 2012.

De Tweede Kamer wordt later geïnformeerd omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs verplaatst is van juli naar 11 september 2012.

De minister zal proberen in 2012 de aansluiting van passend onderwijs met de begeleiding op basis van de gedecentraliseerde AWBZ uit te werken.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

In samenwerking met VWS, VNG en OCW wordt de decentralisatie AWBZ besproken.

In de nieuwe kabinetsperiode zal de decentralisatie verder worden uitgewerkt. De Tweede Kamer wordt hier december 2012 over geïnformeerd via de voortgangsrapportage passend onderwijs.

De evaluatie van het wetsvoorstel passend onderwijs komt in de Kamer aan de orde. Januari 2013 is het eerste moment. 

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en finan-ciering van de ondersteuning van leer-lingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106)

De ECPO werkt aan een tussenevaluatie. Deze biedt de minister van OCW in mei 2013 aan de Tweede Kamer aan.

De minister zal klachten vanuit de inspectie of vanuit ouderorganisaties opnemen in de monitor.

PA [8-3-2012] Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33 106) voortzettting

Na de invoering van passend onderwijs zal een evaluatieprogramma worden opgezet op basis van het kader dat de ECPO daarvoor ontwikkelt. De Tweede Kamer wordt hier in mei 2013 via de voortgangsrapportage passend onderwijs over geïnformeerd.

Die vaststelling van het toetsingskader zal voor 1 mei plaatsvinden. De minister zegt toe dat zij het toetsingskader dan onverwijld naar de Kamer zal zenden.

PA [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs van het najaar 2012. De Tweede Kamer wordt later geïnformeerd omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs verplaatst is van juli naar 11 september 2012.

Er wordt een uitstroommonitor ontwikkeld door de PO-Raad.

PA [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs in het najaar van 2012. Deze rapportage is in het najaar, omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs verplaatst is van juli naar 11 september 2012.

Na het zomerreces wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de werkgroep die zich buigt over de slaag- en zakregeling in het speciaal onderwijs.

PA [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

Dit wordt meegenomen in de voortgangsrapportage rekenen en taal die in het najaar 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

De wetgeving (betr. zwakke en zeer zwakke scholen) moet voorbereid worden en komt in het najaar richting de Kamer. Hetzij in de brief, hetzij in de wetgeving zal aan de hand van invoeringstermijnen worden aangegeven hoe we om willen gaan met het speciaal onderwijs.

PA [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

Deze toezegging wordt meegenomen in het wetsvoorstel over zwakke en zeer zwakke scholen. Dit wordt naar verwachting in het najaar 2012 naar de Kamer gezonden.

De minister gaat aan de slag met een wetsvoorstel om BRON en UWV te koppelen.

PA [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

De mogelijkheden voor een koppeling van BRON en UWV worden verkend, als voorbereiding op eventuele wetgeving. De Tweede Kamer wordt hier in het najaar in de voortgangsrapportage 2012 over geïnformeerd. Deze rapportage komt in het najaar van 2012, omdat de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs is uitgesteld naar

11 september 2012.

Inzake de continuïteit van de arbeidsparticipatie van leerlingen uit het speciaal onderwijs: De minister zal een themaonderzoek door de inspectie laten verrichten.

PA [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812

Na invoering van de wet kwaliteit voortgezet speciaal onderwijs, zal de inspectie het themaonderzoek uitwerken. 

De evaluatie van deze wet zal plaatsvinden in het kader van het Onderwijsverslag 2015.

PA [14-3-2012] Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

Na invoering van het passend onderwijs vindt de evaluatie plaats. De bevindingen van de evaluatie worden meegenomen in het Onderwijsverslag van 2015. 

     

DIRECTIE KENNIS

   

In het kader van actieprogramma «onderwijs bewijs» zijn meerdere onderzoeken uitgezet naar effectieve en efficiënte onderwijsverbindingen tussen onderwijsveld en wetenschappelijk onderzoek (p.36).

PA [21-9-2011] Algemene Politieke Beschouwingen

De eerste resultaten komen medio 2013 naar de Tweede Kamer. 

   

DIRECTIE MEDIA, LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN

 

De minister zegt toe dat zij de Kamer in het najaar zal informeren over de mogelijkheden in financiële en organisatorische zin om het Metropole-orkest te ondersteunen op weg naar private financiering.

PA [27-6-2011] Notaoverleg Mediabrief

De Tweede Kamer wordt hier in het najaar van 2012 over geïnformeerd.

Wetsvoorstel stelselwijziging van de landelijke publieke omroep (p.19).

PA [21-9-2011] Algemene Politieke Beschouwingen

De Tweede Kamer wordt in oktober 2012 geïnformeerd.

De Kamer wordt in het voorjaar van 2012 geïnformeerd over het gesprek tussen het ministerie OCW en provincie-bestuurders in het IPO over hoe een nieuwe verdeling van verantwoordelijk-heden tussen Rijk en provincie kan bijdragen aan een eenvoudiger inrichting van het publieke mediabestel in Nederland, ook bestuurlijk gezien.

UB [8-11-2011] Lijst van vragen en antwoorden over de begroting 2012

De Tweede Kamer wordt in september 2012 geïnformeerd.

In de beleidsreactie op de volgende evaluatie zal de staatssecretaris meenemen: e-books; internet; ontwikkelingen binnen de boekensector; het wetenschappelijke boek en aspecten van in Nederlands vertaalde bestsellers.

PA [8-12-2011] wetsvoorstel vaste boekenprijs

De Tweede Kamer zal in januari 2014 worden geïnformeerd. 

Zodra de plannen over de reorganisatie van de Wereldomroep bekend zijn, informeert de minister de Kamer hierover. Daarbij wordt tevens een beschrijving hoe de minister het verder gaat afronden, toegevoegd.

PA [12-12-2011] Notaoverleg Begrotingsbehandeling Media

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2012 geïnformeerd.

De minister informeert de Kamer over de mogelijkheden om publieke omroepen boetes uit de verenigingsleden te laten betalen in plaats dat de belastingbetaler ervoor opdraait.

PA [12-12-2011] Notaoverleg Begrotingsbehandeling Media

De Tweede Kamer wordt in oktober 2012 geïnformeerd.

Het wetsvoorstel inzake herziening van het omroepbestel ontvangt de Kamer kort na het zomerreces.

PA [2-4-2012] Wetgevingsoverleg Wereldomroep

De Tweede Kamer wordt in oktober 2012 geïnformeerd. 

Eind 2012 ontvangt de Kamer de evaluatie van de regeling inzake het Stimuleringsfonds voor de Pers.

PA [2-4-2012] Wetgevingsoverleg Wereldomroep

De Tweede Kamer wordt in december 2012 geïnformeerd. 

De minister OCW zal de minister VenJ verzoeken te reflecteren op de handhaafbaarheid van de Wet Auteurs-recht in relatie tot internetactiviteiten en in het bijzonder op «de exceptie voor de vrije nieuwsgaring» en de Kamer daarover te informeren.

PA [13-6-2012] Persbeleid en Lokale Publieke Omroep

De Tweede Kamer wordt in november 2012 geïnformeerd.

De minister zal het Commissariaat voor de media verzoeken een oordeel te geven over de ondersteuning van de NPO van activiteiten van Fun-x en de Kamer daarover informeren.

PA [13-6-2012] Persbeleid en Lokale Publieke Omroep 

De Tweede Kamer wordt in november 2012 geïnformeerd. 

De minister zegt toe de Kamer bij de Mediabrief te informeren over de wijze van opereren bij de STER.

PA [13-6-2012] Persbeleid en Lokale Publieke Omroep 

De Tweede Kamer wordt in november 2012 geïnformeerd. 

In de wijziging van de Mediawet wordt ook de mogelijkheid meegenomen om driejarige experimenten te starten voor PPS-constructies, gemonitord door het Commissariaat voor de Media.

PA [13-6-2012] Persbeleid en Lokale Publieke Omroep 

De Tweede Kamer wordt in oktober 2012 geïnformeerd.

Begin 2013 ontvangt de Kamer de evaluatie van de financiering van lokale omroepen door gemeenten (uitgevoerd door het Commissariaat voor de Media).

PA [13-6-2012] Persbeleid en Lokale Publieke Omroep 

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar 2013 geïnformeerd. 

   

DIRECTIE ONDERZOEK EN WETENSCHAPPEN

 

In het najaar van 2012 wordt de Kamer geïnformeerd over het rapport van de KNAW met daarin een advies hoe om te gaan met de vermarkting van het wetenschappelijk onderzoek en met de openbaarheid inzake nevenfuncties van hoogleraren (p.88).

PA [26-9-2011] Strategische agenda Hoger Onderwijs

Het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wordt eind 2012 verwacht. De Tweede Kamer wordt uiterlijk begin 2013 geïnformeerd.

De staatssecretaris van OCW zegt toe de KNAW-VSNU te verzoeken de mogelijk-heden na te gaan voor een eerlijke verdeling van onderzoeksrechten tussen kennisinstellingen en onder-zoekers en de Kamer daarover te informeren. 

PA [4-7-2012] Valorisatie 

In overleg met betrokken partijen zal worden bezien hoe de mogelijkheden voor een eerlijke verdeling van onderzoeksrechten tussen kennisinstellingen en onderzoekers het beste in kaart kunnen worden gebracht. Dit zou een taak kunnen zijn voor de de Landelijke Commissie Valorisatie dan wel een eventueel nog op te richten commissie. Hierop zal zo spoedig mogelijk na Prinsjesdag worden teruggekomen.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

   

De Kamer ontvangt in de tweede helft van 2009 de verkenning over de mogelijkheden van defuseren, voorzien van een beleidsreactie.

PA [10-12-2008] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (31 700) vervolg voortzetting 1e termijn TK

In een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over openbaar onderwijs is gemeld dat de Tweede Kamer in september 2012 een reactie ontvangt op het artikel 23-advies van de Onderwijsraad.

In het voorjaar ontvangt de Kamer de uitwerking burgerschapskunde.

PA [11-11-2010] Begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 (inclusief Jaarverslag en Slotwet 2009), tweede dag

Op 31 mei 2012 is een uitstelbrief naar de Kamer gestuurd. Daarin wordt verzocht deze toezegging te laten afdoen door het volgende Kabinet. Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 198.

Bij de evaluatie in 2012 inzake de commissie Don moet blijken dat de ‘bestuurdersdeskundigheid’ op orde is.

PA [16-3-2011] Lumpsum primair onderwijs

De Tweede Kamer wordt hier in het najaar van 2012 over geïnformeerd.

Binnenkort publiceert de Onderwijsinspectie een rapportage over ong. 400 scholen in het po en vo die beschikken over een hoge kapitalisatiefactor (meer dan 1.5 x de signaleringswaarde), of die een hoge kapitalisatiefactor combineren met (zeer) zwakke onderwijskwaliteit.

PA [16-3-2011] Lumpsum primair onderwijs

De beleidsreactie volgt bij het evaluatierapport. De Tweede Kamer wordt hier in het najaar 2012 over geïnformeerd.

De minister komt met een wetswijziging in het kader van de aanpak van zeer zwakke scholen.

PA [23-6-2011] Actieplan Basis voor Presteren (PO)

De wetswijziging in het kader van de aanpak zeer zwakke scholen is in het najaar 2011 in gang gezet en gaat naar verwachting eind 2012 naar de Tweede Kamer.

Najaar 2012 ontvangt de Kamer de inspectierapportage over de 400 scholen (hoge reserves en zeer zwak).

PA [23-6-2011] Actieplan Basis voor Presteren (PO)

De beleidsreactie volgt bij het evaluatierapport. De Tweede Kamer wordt hier in het najaar 2012 over geïnformeerd.

De beleidsreactie op het advies van de hoogleraren onderwijsrecht inzake de vrijheid van stichting ontvangt de Kamer in het voorjaar van 2012 (Kamerstuk 32 040, nr. 21)

PA [15-6-2011] Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs

In een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over openbaar onderwijs is gemeld dat de Tweede Kamer in september 2012 een reactie ontvangt op het artikel 23-advies van de Onderwijsraad.

De minister zegt toe dat bij de evaluatie van de wet op de samenwerkingsscholen over vijf jaar, indien dat tijdstip anders is hoort de Kamer dat nog, het functioneren van de opheffingsnorm wordt meegenomen.

PA [15-6-2011] Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs

Een evaluatie van de werking van het nieuwe artikel 17d samenwerkingsschool van de Wet op het Primair Onderwijs zal voor 1 januari 2016 plaatsvinden. De Tweede Kamer zal hierover voor 1 januari 2016 geïnformeerd worden.

De beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies komt in het najaar van 2011 (Kamerstuk 32 040, nr. 21).

PA [15-6-2011] Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs

In een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over openbaar onderwijs is gemeld dat de Tweede Kamer in september 2012 een reactie ontvangt op het artikel 23-advies van de Onderwijsraad.

De beleidsreactie op het advies van de hoogleraren onderwijsrecht in zake de vrijheid van stichting ontvangt de Kamer in het voorjaar van 2012 (kamerstuk 32 040, nr. 21).

PA [15-6-2011] Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies

en schaalgrootte in het onderwijs

In een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over openbaar onderwijs is gemeld dat de Tweede Kamer in september 2012 een reactie ontvangt op het artikel 23-advies van de Onderwijsraad. 

De beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies komt in het najaar van 2011 (kamerstuk 32 040, nr. 21). 

PA [15-6-2011] Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs

In een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over openbaar onderwijs is gemeld dat de Tweede Kamer in september 2012 een reactie ontvangt op het artikel 23-advies van de Onderwijsraad.

De minister zegt toe dat bij de evaluatie van de wet op de samenwerkingsscholen over vijf jaar, indien dat tijdstip anders is hoort de Kamer dat nog, het functioneren van de opheffingsnorm wordt meegenomen.

PA [15-6-2011] Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels, fusies en schaalgrootte in het onderwijs

Een evaluatie van de werking van het nieuwe artikel 17d samenwerkingsschool van de Wet op het Primair Onderwijs zal voor 1 januari 2016 plaatsvinden. De Tweede Kamer zal hierover voor 1 januari 2016 geïnformeerd worden. 

In 2012 ontvangt de Kamer de evaluatie over de inzet van de «crisismiddelen» i.c. de Regelingen verbeteren binnenmilieu en duurzaamheid.

PA [15-9-2011] Financiën in het Primair Onderwijs

Informatie komt met de gemeentelijke jaarverslagen, de Tweede Kamer wordt in december 2012 geïnformeerd. 

Halverwege 2012 komt de minister met aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Don.

PA [15-9-2011] Financiën in het Primair Onderwijs

De beleidsreactie volgt bij het evaluatierapport. De Tweede Kamer wordt hier in het najaar 2012 over geïnformeerd. 

Medio 2012 ontvangt de Kamer de rapportage van de onderwijsinspectie over de 300 rijke besturen en zwakke scholen.

PA [15-9-2011] Financiën in het Primair Onderwijs

De beleidsreactie volgt bij het evaluatierapport. In het najaar 2012 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

De monitor komt eind 2012.

PA [15-9-2011] Financiën in het Primair Onderwijs 

De Tweede Kamer wordt in december 2012 geïnformeerd over de financiële monitor Primair Onderwijs.

De Kamer ontvangt april 2013 de evaluatie van de onderwijsbegeleiding.

PA [5-10-2011] Onderwijsbegeleiding

De evaluatie is in de zomer van 2012 gestart. 

In 2012 krijgt de Kamer een nulmeting van de Inspectie van Onderwijs over de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie

UB [8-11-2011] Lijst van vragen en antwoorden over de begroting 2012

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) is bezig met de uitvoering van een nulmeting tot en met 2012. Verwachting is dat het rapport het eerste kwartaal 2013 gereed is. In april 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

In het voorjaar van 2012 adviseert de Onderwijsraad over de vormgeving van goed burgerschapsonderwijs. Dit advies zal daarna met een beleidsreactie aan de Kamer worden aangeboden.

PA [30-11-2011] Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (33 000 VIII) 1e Termijin Kamer

Op 31 mei 2012 is een uitstelbrief naar de Kamer verstuurd. Daarin wordt verzocht deze toezegging te laten afdoen door het volgende Kabinet. Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 198.

De minister informeert de Kamer aan het eind van het jaar over de stand van zaken inzake ouderbetrokkenheid.

PA [11-4-2012] AO Ouderbetrokkenheid bij de School 

De Tweede Kamer wordt eind van het jaar 2012 geïnformeerd. 

De oudermonitor zal versneld worden uitgevoerd, waarbij ook het mbo betrokken zal worden.

PA [11-4-2012] AO Ouderbetrokkenheid bij de School 

De Tweede Kamer wordt eind 2012 geïnformeerd. 

De minister hoopt nog dit jaar, maar anders begin volgend jaar te komen met een wetsvoorstel om het buiten-onderhoud te decentraliseren naar de scholen.

PA [31-5-2012] Debat over onderwijshuisvesting (inclusief problematiek nieuwbouw ROC Heerlen) 

In de brief van 16 maart (kamerstuk 31 289, nr. 118) is aangegeven dat het wetgevings-traject om de overheveling vorm te geven is gestart. Als dit tot een positief kabinetsbesluit leidt, dan is het streven van de minister om deze maatregel op 1 januari 2014 in werking te laten treden in het pimair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De minister zegt toe de Kamer voor het eind van het jaar te informeren over het «Plan van aanpak Medezeggenschap», dat door betrokken organisaties wordt opgesteld n.a.v. de resultaten van de evaluatie.

Daarin zal zij ook aandacht vragen voor:

– model-faciliteitenregeling t.a.v. rechtsbijstand

– suggesties voor richtlijnen voor tijdigheid

– het omgaan met escalaties

– een website met duidelijke uiteenzetting van rechten van een MR

PA [27-6-2012] Algemeen Overleg Evaluatie medezeggenschap op scholen 

Voor het eind van het jaar (2012) wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het plan van aanpak. 

   

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

 

De Kamer zal via een monitor op de hoogte worden gehouden van de mogelijke effecten van de maatregelen inzake de slaag/zakregeling.

PA [22-1-2009] Examens in het voortgezet onderwijs

De resultaten van de monitor worden eind september 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eind 2012 ontvangt de Kamer de rapportage over de implementatie van de toelatingscode en de beleidsconclusies daarbij.

PA [18-5-2011] Doorstroom/Stapelen/Toelatingsbeleid

De Kamer wordt in december 2012 geïnformeerd.

In de zomer van 2012 ontvangt de Kamer de resultaten van de inventarisatie van de SLO van al bestaande inzichten over het voorkomen van achterstand van jongens.

PA [31-5-2011] De onderwijsachterstand van jongens

In augustus 2012 is een uitstelbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staat dat de toezegging in oktober 2012 wordt afgedaan.

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal 2012 het advies van de Onderwijsraad over een mogelijke invulling van burgerschap, met specifieke aandacht voor mensenrechten.

PA [16-11-2011] Vormende Taak in het Onderwijs 

Deze toezegging wordt afgedaan door het volgende Kabinet. 

Rond de zomer is een analyse te verwachten over de situatie van Amarantis. 

PA [15-3-2012] Voortgezet Onderwijs 

De resultaten van het onderzoek worden in oktober 2012 verwacht. De Kamer wordt in november 2012 geïnformeerd.

Op korte termijn komt de minister met een AMvB naar de Kamer om het experiment te kunnen doorzetten, zowel voor VM2 als voor mbo-4.

PA [12-4-2012] Wetsvoorstel Experimenteer Ruimte Onderwijs 

De Tweede Kamer ontvangt de AMvB in december 2012. 

De evaluatie van de VM2-trajecten komt in het najaar. 

PA [12-4-2012] Wetsvoorstel Experimenteer Ruimte Onderwijs 

De eindevaluatie van VM2 wordt in 2013 naar de Kamer gestuurd. Met de brief van 6 juli 2012, kenmerk 414 954, heeft de Tweede Kamer een tussenstand ontvangen.

   

DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN

 

De staatssecretarissen stellen alle inhoudelijke informatie die in vervolg-AMvB's wordt verwerkt, aan de Kamer ter beschikking.

PA [9-12-2009] Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Sinds de laatste AMvB van 2011 is ingediend, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Deze toezegging is nog niet volledig afgedaan, want er kunnen nog meer AMvB's komen die gebaseerd zijn op de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (AMvB over verzameling van gegevens over het eindniveau van PO- en (V)SO-leerlingen ten opzichte van de referentieniveaus).

Licence